Nieuwsbericht

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en slapende dienstverbanden

 • 16 juli 2020
 • Leestijd 5 min

Op 1 april 2020 informeerden wij u hier over de mogelijkheid om bij UWV een compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die u als werkgever heeft betaald na ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Is de transitievergoeding aan de werknemer verstrekt voor 1 april 2020, dan hebt u tot en met 30 september 2020 om een aanvraag in te dienen bij UWV voor de compensatie.

Slapende dienstverbanden moeten worden beëindigd

Er is veel gepubliceerd en bekend geworden over de slapende dienstverbanden en het recht van de langdurig zieke werknemer op de wettelijke transitievergoeding bij ontslag na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 (lees hierover ook het artikel van jurist arbeidsrecht Martijn Butter) is bekend dat werkgevers verplicht zijn om de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen. Slapende dienstverbanden behoren daarmee in beginsel tot het verleden.

Wanneer is er sprake van een ‘slapend dienstverband’?

Het kan zijn dat u de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet hebt beëindigd direct na de periode van twee jaar ziekte. Als uw werknemer na die periode haar werkzaamheden vanwege de ziekte niet uitvoerde en u geen loon meer door hebt betaald, dan heeft de werknemer een zogenoemd slapend dienstverband. Formeel gezien hebt u in dat geval nog steeds een arbeidsovereenkomst met de betrokken werknemer.

Loon doorbetalen en transitievergoeding

Werkgevers zijn 104 weken lang verplicht om minimaal 70% van het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Daarnaast geldt er een verplichting op grond van de Wet Verbetering Poortwachter, om gedurende deze periode te werken aan de re-integratie van de werknemer. Werkgevers die een werknemer vervolgens na 104 weken arbeidsongeschiktheid ontslaan, moeten bovendien de transitievergoeding betalen.

Onderneem actie bij een slapend dienstverband

Kijk goed na of u nog een ‘slapend dienstverband’ hebt en neem eventueel actie hierop. Hoe langer u wacht met het beëindigen van het verband, hoe hoger de transitievergoeding die u betaalt. Bij alleen een melding aan de salarisadministratie dat een werknemer uit dienst is, is de arbeidsovereenkomst nog niet beëindigd. Beëindiging van een slapend dienstverband kan plaatsvinden via de daarvoor bedoelde ontslagprocedure via UWV of in onderling overleg met de betrokken werknemer met wederzijds goedvinden. In dat geval wordt het ontslag en het recht op de transitievergoeding vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Compensatieregeling: wanneer komt u in aanmerking?

Om werkgevers tegemoet te komen in de kosten, is er een compensatieregeling opgezet. Deze regeling voorziet onder andere in een compensatie voor de werkgever die een ontslagvergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer betaalde. Als u als werkgever een werknemer hebt ontslagen vanwege deze langdurige arbeidsongeschiktheid én deze werknemer de wettelijke transitievergoeding hebt uitbetaald, kunt u op basis van die regeling vanaf 1 april 2020 in aanmerking komen voor compensatie van die betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is compensatie helaas niet mogelijk.

Voorwaarden en de aanvraagprocedure

De aanvraag voor compensatie dient u in bij UWV. Dat kan sinds 1 april 2020 via een online formulier. Dit formulier staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op uwv.nl. Voor de aanvraag hebt u voor het werkgeversportaal E-herkenning nodig. Hebt u nog geen E-herkenning, vraag dit dan snel bij UWV aan. Voor het aanvragen van de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens 104 weken arbeidsongeschiktheid (door middel van opzegging met toestemming UWV, ontbinding door de rechter of met wederzijdse instemming via een vaststellingsovereenkomst).
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
 • U betaalde de werknemer een transitievergoeding waar uw werknemer recht op had.

Benodigde bewijsstukken

Voor de beoordeling van de aanvraag heeft UWV bewijsstukken nodig. Wij adviseren daarom om in ieder geval kopieën in het personeelsdossier te behouden van deze stukken:

 • Arbeidsovereenkomst.
 • Bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Berekening van de wettelijke transitievergoeding.
 • Loonstroken van de werknemer vanaf één jaar voorafgaand aan de eerste ziektedag tot aan de einddatum.
 • Bewijs dat de volledige transitievergoeding is voldaan en op welke datum is betaald (het bankafschrift).

Hoogte van de compensatie

Voor de compensatieregeling geldt dat de vergoeding maximaal het bedrag is waar de werknemer recht op had aan het einde van de 104 weken ziekte. Houd er dan ook rekening mee dat UWV niet altijd de volledige transitievergoeding compenseert. In de volgende gevallen is er géén sprake van volledige compensatie:

 • Indien de arbeidsovereenkomst na 104 weken arbeidsongeschiktheid in stand is gebleven (het zogenoemde slapende dienstverband). Het deel van de transitievergoeding dat is ontstaan na de 104 weken periode, wordt niet door UWV gecompenseerd.
 • Indien het bedrag aan loon dat tijdens 104 weken arbeidsongeschiktheid is betaald, lager is dan de transitievergoeding, dan is de compensatie tot dat lagere bedrag beperkt.
 • Daarnaast wordt alleen de vergoeding gecompenseerd zoals aan de werknemer is betaald (vermeerderd met de eventuele transitiekosten die de werkgever heeft gemaakt). Bent u een lagere vergoeding overeengekomen dan de wettelijke transitievergoeding, dan wordt dit lagere bedrag gecompenseerd.

Aanvraagtermijn compensatievergoeding: handel op tijd

Tot slot benadrukken wij dat u op tijd moet handelen. Is de transitievergoeding aan de werknemer verstrekt vóór 1 april 2020 (de zogenaamde ‘oude gevallen’), dan kunt u tot en met 30 september 2020 de aanvraag voor de vergoeding bij UWV indienen. Vervolgens beslist UWV binnen een termijn van acht weken.
Voor nieuwe gevallen vanaf 1 april 2020 geldt dat de aanvraag te laat is als deze meer dan zes maanden na betaling van de volledige vergoeding wordt ingediend.
Bent u te laat met uw aanvraag, dan neemt UWV de aanvraag niet meer in behandeling én maakt u geen aanspraak meer op de compensatie. Uw kans is in dat geval verkeken.

Wordt uw aanvraag geweigerd?

Op de beslissing van UWV is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat u, indien uw aanvraag wordt geweigerd, binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar kunt aantekenen. Deze bezwaartermijn wordt ook in het besluit van UWV benoemd. Ook hier geldt: bent u te laat, dan is uw kans voorbij.

Ondersteuning door een specialist

De aanvraag voor de compensatie van de wettelijke transitievergoeding kunt u zelf vrij gemakkelijk via het UWV indienen volgens hierboven vermelde stappen. Ontvangt u een afwijzing op de aanvraag of wenst u een slapend dienstverband te beëindigen, dan adviseren wij om een specialist in te schakelen.

Indien u bij ons een bedrijfsrechtsbijstandsverzekering voor geschillen met werknemers afneemt, kunnen wij u mogelijk met onze eigen juristen van advies en rechtsbijstand voorzien.

Neemt u geen rechtsbijstandsverzekering bij ons af dan kunt u uiteraard ook bij ons terecht voor advies op maat. Dan kunt u hierover contact opnemen met onze arbeidsjuristen via wab@vvaa.nl.

Vragen?

Neem voor meer informatie over rechtsbijstandverzekeringen contact met ons op. Wij helpen u graag.
E-mail
wab@vvaa.nl
Verstuur e-mail

Meer lezen?

Jonge vrouw checkt de fiscale eindejaarstips voor 2022 op haar computer.
6 november 2023
 • 6 november 2023
 • Leestijd 6 min

Fiscale eindejaarstips 2023

Van welk fiscaal voordeel kunt u dit jaar nog profiteren? Of loont het om tot 2024 te wachten? Bekijk nu de 15 tips van fiscaal specialist Ferdy de Wijs.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen