Artikel

Praktijk op orde: de randvoorwaarden voor goede zorg

29 december 2022
Leestijd 3 min

Om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet u een aantal zaken goed op orde hebben. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat u uw praktijk zo organiseert dat er aan alle randvoorwaarden voor goede zorg wordt voldaan. Zo krijgen uw patiënten de best mogelijke zorg van u en uw medewerkers. Wat dat precies inhoudt, zetten we hier voor u op een rij.

Personeel

De Wkkgz verplicht u te werken met bekwaam en goed opgeleid personeel. Ook voor eventuele waarneming van uw praktijk.

 • Bekwaamheid
  Bij werving controleert u de vereiste opleiding en ervaring. U vergewist zich van geschiktheid op basis van informatie over het arbeidsverleden. Soms is hierbij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. U blijft de bekwaamheid geregeld beoordelen en zorgt voor bij- of nascholing.

  Werkt u met zzp'ers (opdrachtnemers)? Dan sluit u met hen een schriftelijke overeenkomst met afspraken over naleving van de Wkkgz.

 • Regeling waarneming
  Bent u (tijdelijk) afwezig? Zorgt u dan dat de patiënten bij collega's of collega-praktijken terechtkunnen. De afspraken over de waarneming legt u vast in een schriftelijke waarneemregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz.

 

Uitvoering werkzaamheden

Wat is van belang en verplicht?

 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  De zorg die wordt verleend door alle betrokken zorgverleners is helder omschreven en goed afgestemd, met inachtneming van de wettelijke regelingen over deskundigheid en bevoegdheden (voorbehouden handelingen). Verder worden patiëntenrechten, zoals informed consent, zorgvuldig nageleefd en moet voor de patiënt duidelijk zijn wat hij van wie kan verwachten.
 • Werkinstructies
  Er zijn duidelijke instructies voor de uitvoering van veel voorkomende handelingen, in elk geval voor voorbehouden handelingen en andere risicovolle handelingen. De naleving van professionele standaarden, privacybeleid en de naleving van patiëntenrechten zijn geborgd.
 • Kwaliteit hulpmiddelen
  Alle hulpmiddelen voldoen aan (wettelijke) eisen en zijn goed onderhouden. Het informatiesysteem dat u gebruikt, waaronder het patiëntendossier, voldoet aan de regels voor privacy en beroepsgeheim.
 • Kwaliteitssysteem
  U heeft een kwaliteitssysteem voor de registratie en evaluatie van de kwaliteit van uw zorg en verbeteringsmaatregelen. Onderdeel van dit systeem is de registratie van incidenten.
De informatieplicht van de arts en de toestemming van de patiënt zijn belangrijke uitgangspunten van het gezondheidsrecht

Omgaan met incidenten

Zorg voor duidelijke procedures voor het omgaan met incidenten, calamiteiten en vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

 • Procedures omgaan met incidenten en calamiteiten
  Uw medewerkers weten hoe te handelen bij een incident. Waar en hoe moet er gemeld worden? In welke gevallen moet de patiënt/nabestaande worden geïnformeerd? Wat wordt in het patiëntendossier genoteerd? Welke acties zijn verplicht bij een calamiteit (een incident met ernstige schade of overlijden tot gevolg) en geweld in de zorg (mishandeling, seksueel overschrijdend gedrag)?
 • Meldcode bij aanwijzingen voor kindermishandeling en huiselijk geweld
  Uw praktijk heeft een eigen meldcode met stappenplan bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld, met afwegingskader, vastgesteld voor uw beroep. U informeert uw medewerkers over deze meldcode.

Wkkgz-proof met VvAA

We helpen u graag om aan alle onderdelen van de Wkkgz te voldoen. Zo bieden we de beroepsrechtsbijstand- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan, kunt u toegang krijgen tot een platform voor het veilig melden van incidenten en geven we advies, trainingen en workshops over hoe de wet kan worden toegepast.

Daarnaast geven we juridische en praktische ondersteuning bij de uitvoering van de Wkkgz in de praktijk, bijvoorbeeld advies ter voorbereiding op een gesprek over een incident. Bij het opstellen van een calamiteitenrapportage, onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van een melding of een (dreigende) klacht zijn we er ook voor u.

Heeft u vragen over de Wkkgz? Bel dan met onze Juridische servicedesk via nummer 030 247 49 99.

Meer informatie

Meer lezen?

7 maart 2024
Leestijd 3 min

Do's en don'ts bij ontevreden patiënten

In de praktijk kunt u te maken krijgen met een ontevreden patiënt. Het is belangrijk om hier goed op te reageren en de juiste stappen te nemen.

patiënt en huisarts in gesprek
29 november 2023
Leestijd 3 min

Een ontevreden patiënt, wat nu?

Wat doet u wanneer u te maken krijgt met een klacht of claim van een ontevreden patiënt? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

Huisarts geeft uitleg aan patiënt
1 november 2023
Leestijd 4 min

Opzeggen behandelrelatie want patiënt werkt niet mee, wat nu?

Stel, u wilt de behandelrelatie opzeggen want de patiënt werkt niet mee. Wat kunt u als zorgverlener doen?

4 oktober 2023
Leestijd 3 min

Calamiteitenrapport indienen verplicht in een tuchtzaak?

Moet u verplicht een calamiteitenrapport indienen in een tuchtzaak? Een (kritische) analyse van VvAA.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen