Inloggen

Manifest voor een vrije artsenkeuze

Scroll naar beneden om alle organisaties en hoogleraren te zien die het manifest ondertekenden.

Met het wetsvoorstel van het Ministerie van VWS staat het kabinet op het punt een historische aantasting van een fundamenteel recht door te voeren. Met het wijzigen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet vervalt voor Nederlandse burgers het recht om een eigen arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen.

Als vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties, maken wij ons grote zorgen. Wij zijn van mening dat hier een onjuiste beslissing dreigt te worden genomen. Burgers verliezen hun keuze om een hulpverlener te kiezen en het kunnen kiezen van de juiste zorgverzekeraar die de gewenste zorg vergoedt, is een illusie. De consument/patiënt die centraal zou moeten staan, komt steeds verder buitenspel te staan.

Wordt artikel 13 gewijzigd zoals voorgesteld? Dan:

1) Worden democratische grondbeginselen geschonden.    

  • Wordt een fundamenteel recht om zelf je zorgverlener te kiezen de Nederlandse burger ontnomen.
  • Wordt een wetswijziging doorgevoerd die onderlinge solidariteit bedreigt. De gezondheidskloof tussen arm en rijk zal groter worden.
  • Wordt de vrije toegankelijkheid van de zorg rechtstreeks bedreigd en daarmee ook de kwaliteit van de zorg. De door de patiënt zelf gekozen behandelrelatie met een hulpverlener is de basis van een goede behandeling.
  • Wordt kleinschalige zorg in de buurt bedreigd omdat verzekeraars liever met grootschalige instituties (goedkopere) contracten afsluiten.
  • Wordt er geen gehoor gegeven aan de maatschappelijke weerstand tegen het voorstel. Vooral chronische patiënten zullen de nadelen ondervinden. Zij moeten maar afwachten of de verzekeraar hun hulpverlener contracteert. Bovendien is aan invulling van belangrijke randvoorwaarden, zoals contractering op kwaliteit, nog lang niet voldaan.
2) Krijgen vier grote private zorgverzekeraars nog meer macht in de zorg.     
  • Van de 9 zorgverzekeraars die we in Nederland hebben, hebben er 4 bijna 90% van de verzekeringsmarkt in handen. Burgers betalen verplicht hun premie aan een private partij. Private partijen die, als er meer “schade” verwacht wordt, de premie verhogen, ondanks hun zeer forse reserves.
  • De patiënt verdient bescherming tegen de zorgverzekeraar. Elke burger is verplicht zich te verzekeren. Hij/zij mag verwachten daarvoor goede zorg geleverd te krijgen. En niet geconfronteerd te worden met een omzetplafond. Of met slechts gedeeltelijk betaalde rekeningen. Of met een zorgverzekeraar die zich met de keuze voor een medische behandeling bemoeit. Het verplicht stellen van niet beproefde behandelmethoden is niet in het belang van de patiënt en schept juridische problemen. Want wie is verantwoordelijk als er iets fout gaat? Een publieke taak, belangrijk voor alle burgers, is feitelijk in handen van 4 private partijen. Dat is vanuit democratisch perspectief onuitlegbaar en onaanvaardbaar. 
3) Wordt een wetsvoorstel dat invloed heeft op alle Nederlandse burgers zonder solide financiële onderbouwing ingevoerd. 
  • De veronderstelde kostenbesparing berust op drijfzand: de minister heeft nooit antwoord gegeven op de vraag welke besparing met de maatregel wordt gerealiseerd. Terwijl besparingen binnen de huidige wet al mogelijk zijn. Zorgverzekeraars kunnen nu – op grond van het huidige artikel 13 - al minder vergoeden, namelijk 75% van dan wat zij normaal vergoeden. De wetswijziging is dus niet nodig, verzekeraars kunnen al selectief contracteren op kwaliteit.
4) Wordt een wetswijziging doorgevoerd waarvan bekend is dat de voorwaarden van eerder voorgestelde wijzigingen niet zullen worden uitgevoerd. 
  • Eerder eiste de Tweede Kamer de garantie dat patiënten die vanuit een religieuze overtuiging hun eigen zorgverlener willen kiezen, dit moeten kunnen blijven doen. De zorgverzekeraars hebben zelf al aangegeven deze onderdelen niet te kunnen of willen uitvoeren. 
5) Wordt een wetsvoorstel geaccepteerd waarvan de juridische deugdelijkheid ter discussie staat.
  • Verschillende juristen hebben zich in negatieve zin uitgelaten over het voorstel. Dit zou onder meer strijdig zijn met Europees recht. Bovendien wordt er vanuit gegaan dat de NZa als toezichthouder voor zijn taak berekend is het evenwicht tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder te bewaken. Dat evenwicht is er nu al niet doordat de dominantie van zorgverzekeraars een wettelijke basis heeft en krachtig wordt uitgedragen door de toezichthouder NZa.
Daarom roepen wij namens burgers, patiënten/cliënten en zorgverleners verenigd in onderstaande organisaties en individuele ondertekenaars de leden van de Eerste Kamer op om hun verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger te nemen en het wetsvoorstel niet te aanvaarden.

Comité vrije artsenkeuze    
VvAA
Abvakabo
IederIn
Consumentenbond
DSW
ANT
DeVrijePsych
Reumafonds
HIV
Impuls
LSR
LVVP
NVO
NVP
NVGzP
Terug naar de bossen
NVPA
VNVA
VCGP
VMDB
Stad Holland
NVRG
Angst Dwang en Fobie Stichting
WEg achter de geraniums
KNMT
CMYK
Platform
Logo VP Huisartsen
Logo de rode bril
Logo Sarcoïdose belangenvereniging Nederland
Logo NVM
Logo Stichting beroepseer
Logo vereniging vrijgevestigde psychiaters
Logo Hoornvlies patiënten vereniging
Logo VKJP
Logo Anno 12 de nieuwe zorgverzekeraar
Logo Stichting handhaving vrije artsenkeuze
Logo Vereniging EMDR Nederland
Logo Kenniscentrum bipolaire stoornissen
Logo NVVP
Logo VVMS
Logo Werkgroepzorg
Logo AIDS fonds SOAIDS
Logo Transvisiezorg
NVLF
PerSaldo
NVVS
Zorg voor kwaliteit
Ypsilon
LPGGz
Inclusie Nederland
Logo Buurtzorg
Logo Balansdigitaal
Logo Disability Studies
Logo NVA
Logo NVvP
Logo NIV
Logo NVD
Logo Freya
Logo RutgersWPF
Logo Nederlands Instituut van Psychologen
Logo Hilversum 1
Logo Oscar Nederland
Logo NVKC
Logo De Jonge Psychiater
Logo Ouders voor goede zorg
Sticjting Hoezo Anders
Emile
Ergotherapie
Logo-NVHB-250
Hilversum1
Logo Nederlandse Coeliakie vereniging
Logo Vereniging Palliactief

Hoogleraren


prof. dr. H.K.A. Visser    emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde Erasmus MC /Sophiakinderziekenhuis
prof. dr. G. (Gerben) Sinnema    emeritus hoogleraar Pedagogische diagnostiek en behandeling aan de faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht
Prof. dr. Frans de Jonghe    emeritus hoogleraar Psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam
prof. dr. Toine Lagro    hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen aan het UMCN en de Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. Evelien Tonkens    hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Instituties en Organisaties aan de Universiteit voor Humanistiek
prof. dr. A.H.E.M (Angela) Maas    hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen Radboud UMC
prof. dr. Jan Rotmans    hoogleraar Transitiemanagement Erasmus Universiteit
prof.mr. E. (Elies) Steyger    hoogleraar Europees bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam
prof. dr. Henriëtte van der Horst    hoogleraar Huisartsgeneeskunde VUmc
prof. dr. H. van der Wilt    hoogleraar Internationaal Strafrecht UvA
prof. dr. P.C.Westerman    hoogleraar Rechtsfilosofie Universiteit Groningen
prof. dr. Rob GHH Nelissen    hoogleraar Orthopedie LUMC
prof. dr. J. (Jim) van Os    hoogleraar Psychiatrie / voorzitter afdeling Psychiatrie en Psychologie Universiteit Maastricht
prof. dr. Henk de Vries    hoogleraar Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde Vumc
prof. dr. A.B. (Ashley) Terlouw    hoogleraar Rechtssociologie Radboud UMC
prof. dr. J.M.W. (Mieke) Hazes    hoogleraar Reumatologie Erasmus MC
prof. dr. Tsjalling Swierstra    hoogleraar Wijsbegeerte - Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen Universiteit Maastricht
prof. dr. B.A.M. (Ben) Maassen    hoogleraar Dyslexie & Klinisch Neuropsycholoog