Hoofdobservaties van denktank (Ont)regel de Zorg

  1. Administratieve taken leveren zorgverleners veel frustratie op. Tijd die zorgverleners aan administratie besteden, gaat ten koste van tijd voor de patiënt. Zorgverleners zien vaak wel het nut van het moeten vastleggen van informatie, maar hebben last van de manier waarop dit moet gebeuren. ICT-systemen zijn vaak rigide, er is gebrek aan ondersteunend personeel. De (opeenstapeling van de) diverse kleine administratieve handelingen veroorzaakt frustratie, net als het doen van dubbelwerk. Zorgverleners worden door hun organisatie beoordeeld op basis van het nakomen van hun administratieve verplichtingen en niet op basis van de inhoud van werk. Zorgverleners ervaren de extern opgelegde administratie als een gebrek aan vertrouwen en aantasting van hun professionele autonomie.

  2. Zorgverleners vinden niet alle administratieve handelingen nuttig. Zij moeten bepaalde informatie dubbel – bijvoorbeeld in twee systemen – registreren. Zorgverleners krijgen beperkte terugkoppeling op de inhoud van de registraties, terwijl zij dit juist zouden kunnen benutten voor het verbeteren van de kwaliteit. De registraties geven volgens zorgverleners niet altijd een weergave van de werkelijke situatie.

  3. De administratieve lastendruk stijgt door de voortdurende stapeling van taken. Er komen voortdurend nieuwe registraties bij, maar eenmaal ingevoerde administratieve taken worden zelden weer afgeschaft, ook niet wanneer ze geen doel meer dienen. Zo ontstaat het ‘poly-administratie-effect’. De tijd die zorgverleners besteden aan administratie neemt toe en de frustratie ook.

  4. Zorgverleners voelen zich machteloos in het terugdringen van administratieve druk. Ze zien niet hoe ze het tij kunnen keren en leggen zich vaak gelaten neer bij de taken die ze moeten uitvoeren. ‘Gewoon invullen’ is makkelijker dan er iets van zeg­gen. Als zorgverleners er iets over zeggen tegen management of bestuur, hebben ze niet het gevoel dat er iets mee wordt mee gedaan. Zorgverleners hebben zelf weinig uitvoerbare ideeën over hoe het anders of beter zou kunnen.
Welk percentage van de werkweek wordt besteed aan administratie?

  • Fysiotherapeuten: 26%
  • Ziekenhuisverpleegkundigen: 39%
  • Apothekers: 39%
  • Psychiaters: 39%
  • maag-lever-darm-artsen: 43%
  • Wijkverpleegkundigen: 49%