Inloggen

Alle FAQ's over loondoorbetaling en verzuim

De veelgestelde vragen over loondoorbetaling en verzuim rondom COVID-19 hebben wij voor u als werkgever of werknemer op een rij gezet.


Loondoorbetaling en verzuim

Werkgevers en werknemers

Alles over loondoorbetaling en verzuim

1. Mijn werknemers krijgen in mei altijd hun vakantiegeld. Dat brengt mij volgende maand in liquiditeitsproblemen. Kan ik de betaling in deze uitzonderlijke omstandigheden uitstellen?

01 april 2020 - Het vakantiegeld wordt in de regel over het jaar opgebouwd en dient uitbetaald te worden conform de geldende afspraken. Het recht op vakantiegeld is opgenomen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, dat geeft aan dat het een belangrijk recht van de werknemer is. In deze wet is géén uitzondering opgenomen die ruimte geeft om later te betalen. Als de werkgever te laat betaalt kan hij te maken krijgen met maximaal 50% wettelijke verhoging bovenop het vakantiegeld. Dit zal de liquiditeitspositie verder verslechteren. Uitstel is dus alleen mogelijk met expliciete toestemming van de betrokken werknemer.

2. Welke mogelijkheden biedt de verruiming van de werkkostenregeling?

29 april 2020 - Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever wordt deze verhoogd van 1,7% tot 3%. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Meer informatie van de rijksoverheid ▹

3. Moet ik het loon doorbetalen als de werknemer niet meer op het afgesproken tijdstip terug kan komen van een vakantie?

2 juli 2020 - Dit is een grijs gebied en hangt af van alle feiten en omstandigheden. Waar bij het ontstaan van de COVID-19 pandemie werknemers vaak verrast werden, overheden op veel verschillende wijzen reageerden en reizen al geboekt waren zijn deze omstandigheden nu meestal niet van toepassing. Premier Rutte heeft begin deze maand duidelijk gemaakt dat vakantie naar de meeste landen in Europa is toegestaan, maar dat Nederland vakantiegangers niet gaat repatriëren.

In de wet is opgenomen dat de werknemer het recht op loon behoudt indien hij zijn werkzaamheden niet kan verrichten, tenzij het niet verrichten van de werkzaamheden in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Er heeft niet eerder een pandemie onder het huidige recht plaatsgevonden, dus het is niet duidelijk hoe de rechter over deze specifieke situatie zal oordelen. De werknemer dient er in ieder geval rekening mee te houden dat er een risico bestaat dat hij geen recht heeft op doorbetaling van loon als hij niet op tijd terug kan komen. Zoals in de meeste gevallen is het in de eerste plaats van belang dat werkgevers en werknemers in goed overleg met elkaar blijven en trachten om tot een oplossing te komen die past bij de situatie.

4. Wat zijn mijn mogelijkheden als ik momenteel moeite heb de belastingen te betalen?

22 april 2020 - Door een teruglopende inkomende geldstroom kan het lastig zijn betalingen te doen, bijvoorbeeld voor de belastingen. Het betalingsuitstel en het verminderen van voorlopige aanslagen kunnen daarbij goed van pas komen.

Bijzonder uitstel van betaling
Voor het betalen van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting en inmiddels ook een aantal andere belastingvormen, is het mogelijk bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Hiertoe dient u een verzoek in bij de Belastingdienst waarin u verzoekt om uitstel van betaling en uitlegt hoe u door de uitbraak van het COVID-19-virus in betalingsproblemen bent gekomen. Voor de loonheffing en omzetbelasting geldt dat u pas uitstel van betaling kunt verzoeken zodra de belastingdienst een naheffingsaanslag heeft opgelegd. Heeft u reeds eerder een verzoek tot uitstel van betaling ingediend, dan dient u een hernieuwd verzoek in te dienen na ontvangst van een naheffingsaanslag. Na ontvangst van het verzoek, zal de Belastingdienst geen verdere invorderingsmaatregelen nemen en u gedurende 3 maanden uitstel van betaling verlenen. Dit uitstel geldt ook voor de belastingaanslagen die u in de 3 maanden na indiening van het verzoek ontvangt. Voor die aanslagen hoeft geen afzonderlijk verzoek te worden ingediend. Het verzoek om uitstel met motivering verstuurt u naar:
 • Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

 • Download een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken als u zelf uitstel van betaling wil aanvragen: 

  Download de brief

  U kunt de aanvraag eveneens doen met behulp van het online formulier dat de Belastingdienst inmiddels beschikbaar heeft gesteld (inloggen met DigID). VvAA-leden waarvoor wij de administratie voeren, kunnen wij behulpzaam zijn met het indienen van een verzoek. 

  Melding betalingsonmacht
  Voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen (o.a. BV’s) wordt de aanvraag van een bijzonder uitstel van betaling door de Belastingdienst tevens aangemerkt als een melding van betalingsonmacht. Een afzonderlijke melding betalingsonmacht is derhalve niet nodig.

  Voorlopige aanslagen verminderen
  Indien u als gevolg van het COVID-19-virus een lagere of geen winst verwacht, kunt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020. De Belastingdienst zal deze verzoeken inwilligen. U gaat daardoor direct minder belasting betalen. Voor VvAA-leden waarvoor wij de administratie voeren, kunnen wij behulpzaam zijn bij het indienen van een verzoek voor vermindering.

  Op 20 mei heeft het kabinet de maatregelen bekend gemaakt die deel uitmaken van het “Noodpakket 2.0“. De periode waarin ondernemers zich kunnen aanmelden voor de uitstelregeling wordt verlengd van 19 juni tot 1 oktober 2020. De verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

  Voor langer uitstel geldt de eis dat geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd dan wel aandelen worden ingekocht.

5. Hoe kan ik het loon doorbetalen als ik geen praktijkomzet heb?

26 maart 2020 - Voor door COVID-19 getroffen ondernemers zijn diverse Ondersteuningsmaatregelen beschikbaar. De belangrijkste met betrekking tot de loondoorbetaling van de werknemers zijn de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Over loondoorbetaling bij variabele beloning zond VvAA op 2 juli 2020 een webinar uit.

6. Mijn medewerkster is zwanger. Mag zij gewoon werken?

14 oktober 2020 - Algemeen geldt dat een medewerkster zich voldoende moet kunnen beschermen wanneer zij in aanraking komt met COVID-19 verdachte of COVID-19 besmette personen of met besmette materialen. Tevens geldt dat alle preventiemaatregelen, zoals social distancing van >1,5 meter nageleefd moeten worden.

Meer specifiek geldt voor de intramurale zorg dat de medewerkster haar werk kan uitvoeren mits zij zich voldoende kan beschermen. Mogelijkheid van social distancing van >1,5 meter is hier niet bepalend. Bij de extramurale zorg wordt een onderscheid gemaakt tussen:
 • Korter dan 28 weken zwanger: Binnen deze termijn geldt in het algemeen dat, in goed overleg met de leidinggevende/werkgever en in lijn met de bestaande hygiënerichtlijnen, protocollen en procedures geldend voor die beroepen/werkzaamheden (en toezicht hierop), de normale werkzaamheden kunnen worden verricht door de zwangere medewerker.
 • 28 weken of langer zwanger: Vanaf het 3e trimester geldt dat wanneer zwangere werknemers niet kunnen voldoen aan de ingestelde preventiemaatregelen zoals ≥ 1,5 meter afstand houden bij COVID-19-verdachte personen of bij COVID-19-bevestigde personen, zij passende werkzaamheden aangeboden krijgen waarbij deze afstand wel gewaarborgd kan worden.
In alle gevallen geldt dat indien voldoende bescherming niet mogelijk is en er geen passende werkzaamheden voorhanden zijn de medewerkster vrijgesteld dient te worden van werkzaamheden.

De bedrijfsarts kan in individuele gevallen anders bepalen.

Kijk voor meer informatie over zwangerschap, werk en COVID-19 op rivm.nl 

7. Mijn werknemer heeft een variabel salaris. Welk salaris moet ik nu betalen?

9 juni 2020 - Werkt uw werknemer vaste uren, maar op basis van een variabel salaris? Dan betaalt u in beginsel het gemiddelde salaris over de laatste twaalf (representatieve) maanden. De maanden waarin de omzet verlaagd is door de coronacrisis tellen dus niet mee.

Dit betreft het wettelijk uitgangspunt. Naarmate de crisis zal aanhouden of zelfs verergeren kan wellicht de vraag opkomen of daar onverkort aan vastgehouden kan/moet worden. Die vraag kan echter op dit moment niet in algemene zin beantwoord worden.
Over loondoorbetaling bij variabele beloning zond VvAA op 2 juli 2020 een webinar uit.

8. Door teruglopende inkomsten heb ik te weinig betalingsruimte om de pensioenpremie voor mijzelf en mijn medewerkers te voldoen. Wat zijn de mogelijkheden?

14 oktober 2020 - In het voorjaar 2020 hebben een aantal pensioenfondsen hiervoor maatregelen getroffen of betalingsregelingen aangeboden. Inmiddels zijn de normale incassoprocedures voor het innen van de premies weer opgestart. Als u nu door teruglopende inkomsten tegen te weinig betalingsruimte aanloopt om de pensioenpremie voor uzelf of uw medewerkers te voldoen, adviseren wij u om contact op te nemen met het pensioenfonds.

9. Mijn werknemer heeft een min-maxcontract. Welk salaris moet ik nu betalen?

17 september 2020 - Heeft u als werkgever, conform de WAB, schriftelijk een aanbod gedaan voor een vaste arbeidsomvang aan de medewerkers die 12 maanden of langer op basis van een oproepovereenkomst werken (bijvoorbeeld een 0-uren contract of een min-max contract)?

Zo ja:
 • Als de werknemer het aanbod niet heeft geaccepteerd en op basis van min-max verder wenst te werken, betaalt u alleen de min-uren. Uiteraard bent u vrij om dit aan te vullen indien de werknemer geregeld meer dan de min-uren werkt.
 • Als de werknemer de vaste arbeidsomvang wel heeft geaccepteerd, betaalt u in beginsel het gemiddelde salaris over de laatste twaalf maanden. Zie vraag ‘Mijn werknemer heeft een variabel salaris. Welk salaris moet ik nu betalen?’
Zo nee:
 • U dient dan conform de WAB alsnog een schriftelijk aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. Bovenstaande mogelijkheden (wel/niet accepteren) zijn ook dan van toepassing.
Werkt uw werknemer nog geen twaalf maanden bij u op basis van een min-maxcontract? Dan betaalt u alleen de min-uren.

Over loondoorbetaling bij variabele beloning zond VvAA op 2 juli 2020 een webinar uit.

10. Moet ik het loon tijdens ziekte doorbetalen als mijn werknemer ziek is geworden in het buitenland?

2 juli 2020 - In vrijwel alle gevallen dient de werkgever het loon van de werknemer tijdens ziekte door te betalen, ook als de werknemer bijvoorbeeld naar een land met de kleurcode geel op vakantie is gegaan. Slechts in het geval de werknemer met opzet ziek is geworden, dan behoeft de werkgever geen loon door te betalen. Van deze situatie is vrijwel nooit sprake.

11. Wij werken voor onze oproepkrachten met een garantiesalaris. Mag ik volstaan met het betalen van dit salaris?

Het garantiesalaris heeft alleen waarde op het moment dat de oproepkracht geen vaste arbeidsomvang heeft geaccepteerd of wil accepteren. Het garantiesalaris staat voor het salaris van de min-uren. Wil de medewerker wel een vaste arbeidsomvang? Dan valt de medewerker weer terug op het gemiddelde salaris over de afgelopen periode (tenzij het garantiesalaris hoger is in verhouding tot de afgesproken uren). Dit betreft het wettelijk uitgangspunt. Naarmate de crisis zal aanhouden of zelfs verergeren kan wellicht de vraag opkomen of daar onverkort aan vastgehouden kan/moet worden. Die vraag kan echter op dit moment niet in algemene zin beantwoord worden. Voor een uitgebreide uitleg over loondoorbetaling bij min-maxcontracten verwijzen wij u naar deze informatie

Over loondoorbetaling bij variabele beloning zond VvAA op 2 juli 2020 een webinar uit.

12. Kan ik mijn werknemer op corona laten testen?

Dat kan wanneer er corona-achtige klachten zijn. Het eerste contact loopt via de bedrijfsarts. Mogelijk dat u zich ook direct kunt wenden tot de GGD. Houd er rekening mee dat er wel kosten aan verbonden kunnen zijn.

13. Mijn werknemer is besmet met COVID-19 en is ziek. Heeft mijn werknemer recht op doorbetaling van loon?

12 maart 2020 - Het is aan de bedrijfsarts om te beoordelen of uw werknemer ziek is. Is dit het geval, dan gelden de normale regels bij ziekte. Uw werknemer heeft op grond van de wet recht op loon tijdens ziekte. Het recht op loon is minimaal 70% van het loon. In de toepasselijke cao of in de arbeidsovereenkomst kan zijn afgesproken dat uw werknemer recht heeft op doorbetaling van meer dan 70% van het loon.

Is uw medewerker ziek? Meld dit dan direct bij de verzuimverzekeraar/arbo arts of bij ons als u de verzuimadministratie afneemt. Het reguliere verzuimprotocol is van toepassing.

Zit uw medewerker (verplicht) in quarantaine maar is hij of zij niet ziek? Dan moet u het loon doorbetalen, dit valt niet onder verzuim en uw verzuimverzekering dekt deze kosten niet. Indien mogelijk kan de medewerker vanuit huis werken.

14. Mijn werknemer zit in quarantaine. Heeft deze werknemer recht op loon?

12 maart 2020 - Omdat de quarantaine door de overheid wordt opgelegd, heeft een werknemer die in quarantaine zit naar onze mening wél recht op doorbetaling van zijn loon. Die werknemer volgt namelijk overheidsmaatregelen op. Daarnaast wilt u als werkgever natuurlijk ook niet dat deze werknemer aan het werk gaat. Uw werknemer zit natuurlijk niet voor niets in quarantaine.

U moet daarnaast zorgen voor een veilige werkomgeving en besmetting binnen uw praktijk zoveel mogelijk voorkomen. Dit in verband met het goed werkgeverschap en de goede zorg voor uw patiënten.

15. Heeft mijn werknemer recht op loon als hij vast zit in het buitenland?

12 maart 2020 - Als uw werknemer in het buitenland ziek is en daarom niet kan reizen, heeft uw werknemer recht op doorbetaling van zijn loon. Als uw werknemer in het buitenland verplicht in quarantaine zit, heeft uw werknemer ook recht op loon.

16. Betaal ik het loon van mijn werknemer door als hij vanwege besmettingsgevaar niet op zijn werkplek kan werken? Of als hij in isolatie of quarantaine is op advies van de GGD of het RIVM?

17 maart 2020 - U betaalt dan het loon van uw werknemer door. Soms kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV.

17. Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?

17 maart 2020 - Ja, de oorzaak van de ziekte is niet belangrijk. Let op: Houd rekening met de aftrek van de eigen risico termijn als dat van toepassing is.

18. Wat doet u met de tegemoetkoming voor de loonkosten die u van het UWV ontvangt?

25 maart 2020 - Als uw aanvraag voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) wordt gehonoreerd, ontvangt u als werkgever de tegemoetkoming rechtstreeks van het UWV. U betaalt het salaris dus – behoudens andere afspraken - op de gebruikelijke wijze door aan uw werknemers. Het UWV vergoedt u vervolgens achteraf een groot deel van de uren die uw werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode.

19. Mijn werknemers komen nauwelijks meer op de praktijk, moet ik reiskosten blijven betalen?

25 maart 2020 - Als een werknemer langdurig afwezig is en een vaste reiskostenvergoeding ontvangt, mag de werkgever maximaal 6 weken aaneengesloten deze vergoeding onbelast doorbetalen. De reden voor de afwezigheid doet er niet toe. Vakantie, ziekte, verlof of langdurig thuiswerken in verband met COVID-19 leveren allemaal hetzelfde resultaat op: langdurige afwezigheid. De werknemer maakt dan geen kosten. U mag dus op dit moment de reiskostenvergoeding nog als zodanig doorbetalen. Maar over een paar weken niet meer. De vergoeding mag onbelast uitbetaald worden tijdens de lopende maand en de kalendermaand die daar op volgt. Komt de werknemer midden in de maand weer naar het werk, kan de reiskostenvergoeding pas in de daar op volgende maand weer worden uitgekeerd.

20. Mag mijn werknemer thuis blijven uit angst voor besmetting?

12 maart 2020 - Nee, dat mag niet. In dat geval komt het niet werken voor rekening en risico van uw werknemer en heeft uw werknemer geen recht op doorbetaling van zijn loon. Als uw werknemer kan aantonen dat er een redelijk grote kans op besmetting bestaat, dan adviseren wij dringend om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

21. Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?

17 maart 2020 - Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

VvAA ledenservice

Neem gerust telefonisch contact met ons op. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email