Inloggen

Alle FAQ's over regelingen zorgverzekeraar

De veelgestelde vragen over de regelingen zorgverzekeraar rondom COVID-19 hebben wij voor u als praktijkhouder en/of zzp'er op een rij gezet.


Regelingen zorgverzekeraar

Praktijkhouders en zzp'ers

Alles over regelingen zorgverzekeraar

1. Welke ondersteuning biedt de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraar?

17 september 2020 - Voor veel zorgaanbieders was dinsdag 14 juli de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars. Voor de zorgaanbieders in de GGZ was dit 21 augustus. Meer informatie vind u op zn.nl.

Voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 bieden zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteuning. Deze krijgt voor bijvoorbeeld fysiotherapie, andere paramedische beroepsgroepen en mondzorg de vorm van een continuïteitsbijdrage ontworpen door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze primaire ondersteuning kan vanaf 15 mei gefaseerd per beroepsgroep worden aangevraagd en wordt eind mei uitbetaald. De ondersteuning geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde omzet die onder normale omstandigheden gerealiseerd zou zijn. Dat is de normomzet, vastgesteld door Vektis, in beginsel op basis van de geïndexeerde omzet van 2019. Daarvan wordt 55 - 87% vergoed (afhankelijk van de beroepsgroep). Deze compensatie voor de omzetterugval hoeft niet terugbetaald te worden, maar wordt wel verrekend met de toch nog gerealiseerde omzet.

De continuïteitsbijdrage wordt dus als volgt berekend:

  • (Normomzet – Gerealiseerde omzet) * %Continuïteitsbijdrage
Percentages per beroepsgroep
De nadere invulling van de vergoedingsmethodiek en de percentages per beroepsgroep zijn op 2 mei bekendgemaakt. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro worden specifieke afspraken gemaakt. Op 12 mei maakte ZN bekend voor de geestelijke gezondheidszorg een aangepaste regeling te treffen.

Aanvraagprocedure
De aanvraag verloopt via de uitvraagmodule in het zorginkoopportaal van VECOZO, met de AGB-code van de praktijk. Daarvoor is een aansluiting en persoonlijk certificaat nodig. Zorgaanbieders zonder aansluiting kunnen zich bij VECOZO aanmelden als zij van de regeling gebruik maken. ZN geeft aan dat u vijf tot tien werkdagen na de indiening uitsluitsel over toekenning van de aanvraag kunt verwachten. Meer informatie vindt u op zn.nl.  

Andere ondersteuningsmaatregelen
Voor het omzetverlies van de praktijk dat resteert na de (te) ontvangen continuïteitsbijdrage kunnen zorgaanbieders afhankelijk van hun situatie terecht bij andere ondersteuningsmaatregelen, van de overheid, bijvoorbeeld de loonkostensubsidieregeling Now. De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars wordt daarbij dus gerekend als praktijkomzet, zodat terugval in omzet niet tweemaal gecompenseerd wordt. Overigens hoeft een zorgaanbieder de continuïteitsbijdrage niet aan te vragen.

Een korte samenvatting van de verhouding met de andere ondersteuningsmaatregelen vindt u in onze video ‘Continuïteitsbijdrage en andere COVID-19-ondersteuningsmaatregelen in vijf minuten’

2. Waar en wanneer kan ik de meerkostenbijdrage aanvragen?

31 maart 2021 - In 2020 kondigden de zorgverzekeraars aan dat er een regeling zou komen om zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten maakten tegemoet te komen, de zogenaamde meerkostenregeling. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen of kosten voor tijdelijke aanpassing van de praktijk op de anderhalvemetersamenleving. Eind maart maakte Zorgverzekeraars Nederland informatie over het aanvragen de meerkostenregeling bekend.

Zorgaanbieders die in aanmerking kwamen voor de continuïteitsbijdrage kunnen ook de meerkostenbijdrage aanvragen. Het gaat om zorgaanbieders in verschillende sectoren (tandheelkundige zorg is uitgesloten van deze meerkostenregeling want voor deze sector was al eerder een regeling voor de meerkosten getroffen). Het is geen voorwaarde voor de meerkostenbijdrage dat u de continuïteitsbijdrage daadwerkelijk heeft aangevraagd.
De tegemoetkoming is een percentage over de omzet (zorgverzekeringswet en aanvullende verzekering) van mei tot en met december 2020. Per zorgsoort hebben de zorgverzekeraars een percentage vastgesteld. Er geldt een uitbetalingsdrempel van € 50,- per verzekeringsconcern.

U kunt de meerkostenbijdrage aanvragen tussen 13 april tot en met 11 mei 2021 via VECOZO. De uitbetaling van de meerkostenbijdrage start vanaf eind mei. Meer informatie vind u op zn.nl

9 juni 2021 - Extra kans voor aanvragen bijdrage meerkosten corona
Zorgaanbieders die nog geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de meerkostenbijdrage aan te vragen krijgen een extra kans om dit alsnog te doen. Vanaf 15 juni gaat het aanvraagloket bij VECOZO voor de bijdrage voor meerkosten opnieuw open voor een periode van twee weken. Na 29 juni sluit het loket definitief. ZN roept op om de aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.

De andere voorwaarden zijn ongewijzigd. Zo is de regeling nog steeds alleen toegankelijk voor zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de continuïteitsbijdrage (CB regeling). Het is geen voorwaarde dat u daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de CB-regeling. Lees meer > 
 

3. Kan ik een tegemoetkoming krijgen voor de meerkosten door corona?

9 oktober 2020 - Om goede en veilige zorg te kunnen verlenen tijdens de corona­pandemie maken zorgverleners dit jaar extra kosten om zichzelf en patiënten te beschermen. Bijvoorbeeld met (extra) persoonlijke beschermings­middelen en aanpassingen in de praktijk om aan de anderhalve­meterregel te voldoen. Zorg­verzekeraars (Eucare uitgezonderd) kondigden eerder al aan zorg­aanbieders tegemoet te willen komen voor de extra kosten vanwege corona. Met de meerkosten­regeling geven zij daar nu uitvoering aan. Lees meer >

4. Moet de continuïteitsbijdrage per praktijk of per maat worden aangevraagd?

25 mei 2020 - De regel is dat de continuïteitsbijdrage wordt aangevraagd op praktijkniveau, op de AGB-code van uw onderneming.

> Bekijk ook de documenten en de Q&A van de Regeling continuïteitsbijdrage van ZN zelf.

5. Wat houdt de inhaalzorg in?

1 juli 2020 - De inhaalzorg is de omzet die een praktijk maakt boven de ‘normomzet. De aangepaste, lagere, vergoeding over de inhaalzorg eindigt maximaal 6 maanden na de laatste betaling van de continuïteitsbijdrage, of zoveel eerder als de inhaalzorg het totaalbedrag van alle eerder betaalde continuïteitsbijdragen heeft bereikt.

De zorgaanbieder heeft een inspanningsverplichting om zorg te dragen voor het leveren van inhaalzorg. Daarvan is sprake bij een gerealiseerde omzet die boven de door Vektis vastgestelde normomzet voor de praktijk ligt. Zie ook de vraag ‘Hoe wordt de normomzet vastgesteld?’.Als u met inhaalzorg te maken krijgt, is het dus van belang er rekening mee te houden dat u hiervoor een aanzienlijk lager tarief ontvangt en tegelijkertijd waarschijnlijk extra kosten maakt (bijvoorbeeld voor personeel of inhuur).

De omzetderving en de inhaalzorg worden als volgt vastgesteld:
  1. Omzetderving wordt over de gehele periode (4 maanden: 1 maart t/m 30 juni 2020) gerelateerd aan viermaal de normomzet.
  2. Inhaalzorg wordt over de gehele periode (6 maanden: 1 juli t/m 31 december 2020) gerelateerd aan zesmaal de normomzet.
Op basis van Vektis‐data wordt, rekening houdend met omzetderving en inhaalzorg, de definitieve continuïteitsbijdrage eerst per AGB (zorgaanbieder) bepaald. Het bedrag wordt vervolgens verdeeld over de zorgverzekeraars. Het is dus niet zo dat wanneer een zorgaanbieder in een maand ‘normale’ productie draait, maar toevallig wat meer verzekerden van zorgverzekeraar X behandelt dan verzekerden van zorgverzekeraar Y, de zorgaanbieder bij zorgverzekeraar X inhaalzorg heeft en dus wat moet terugbetalen en bij zorgverzekeraar Y niet.

> Bekijk ook de documenten en de Q&A van de Regeling continuïteitsbijdrage van ZN zelf.

30-04-2021 Inhaalzorg op ‘nul euro’ gesteld

Zorgverzekeraars Nederland heeft aangekondigd dat bij de definitieve vaststelling van de generieke continuïteitsbijdrage (CB) deze zomer, de zogenaamde inhaalzorg niet wordt meegenomen in de berekening: de omvang van de inhaalzorg wordt op ‘nul euro’ gesteld. Hiermee is korting op de zorg die in de tweede helft van 2020 is geleverd bóven de normomzet van de baan en wordt deze zorg gewoon volledig vergoed en niet verrekend met de CB.

6. Moet de continuïteitsbijdrage per zorgverzekeraar aangevraagd worden?

25 mei 2020 - Nee, de continuïteitsbijdrage wordt aangevraagd bij VECOZO voor alle zorgverzekeraars tegelijk. VECOZO zet de aanvraag uit bij de respectievelijke zorgverzekeraars die ieder voor zich de uitbetaling van de bijdrage verzorgen.

> Bekijk ook de documenten en de Q&A van de Regeling continuïteitsbijdrage van ZN zelf.

7. Zijn er meerdere regelingen continuïteitsbijdrage?

9 juni 2020 - Ja. De informatie in dit dossier is vooral gericht op de generieke regeling continuïteitsbijdrage. Daarnaast bestaat een specifieke regeling voor zorgaanbieders met een jaaromzet boven de 10 miljoen euro (op het niveau van AGB-code) en een aparte regeling voor de ggz

8. Tot wanneer kan de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd?

17 september 2020 - Voor veel zorgaanbieders was dinsdag 14 juli de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars. Voor de zorgaanbieders in de GGZ was dit 21 augustus. Meer informatie vind u op zn.nl

9. Hoe wordt de normomzet vastgesteld?

25 mei 2020 - De normomzet voor de definitieve continuïteitsbijdrage wordt gebaseerd op de omzet behaald uit verzekerde zorg (over 2019 met een indexatie naar 2020). Dit op basis van de ZN-zorgkostenramingen van eind 2019. Het betreft omzet uit zowel de basis- als aanvullende verzekering, gecontracteerd en niet-gecontracteerd. Als de gegevens over 2019 niet compleet zijn wordt mogelijk nog naar de omzet 2018 gekeken. Omzet die niet is behaald uit verzekerde zorg maakt dus geen onderdeel uit van de normomzet. Hiervoor kunnen praktijken, afhankelijk van de omvang van de resterende omzetterugval, een beroep doen op de rijksregelingen, zoals de NOW (loonkostensubsidie).

> Bekijk ook de documenten en de Q&A van de Regeling continuïteitsbijdrage van ZN zelf.

10. Geldt voor de continuïteitsbijdrage, net als bij de NOW, ook een ‘ontslagverbod’?

25 mei 2020 - Ja, een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de regeling is dat de zorgaanbieder geen ontslag voor het personeel op bedrijfseconomische gronden mag aanvragen gedurende de periode dat hij de continuïteitsbijdrage ontvangt. Deze voorwaarde geldt met terugwerkende kracht, vanaf 1 maart 2020. Beroepsorganisaties hebben ZN gevraagd af te zien van de werking met terugwerkende kracht.

11. Hoe werkt de samenloop met overheidsondersteuning?

25 mei 2020 - De zorgaanbieder die gebruik maakt van de continuïteitsbijdrage kan alleen aanspraak maken op overheidsmaatregelen, zoals de loonkostensubsidie NOW, voor het resterende omzetverlies ná de te ontvangen continuïteitsbijdrage vanuit de ZN-regeling.

> Bekijk ook de documenten en de Q&A van de Regeling continuïteitsbijdrage van ZN zelf.

12. Moeten alle declaraties van verzekerde zorg direct via de verzekeraar?

25 mei 2020 - Ja, zorgaanbieders moeten alle declaraties voor verzekerde zorg direct indienen bij de zorgverzekeraar. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020, voor zover de verzekerde zorg zelf nog niet gefactureerd is, én gedurende de rest van het kalenderjaar. De zorgaanbieder stuurt in deze periode dus alleen declaraties naar verzekerden voor niet-verzekerde zorg.

> Bekijk ook de documenten en de Q&A van de Regeling continuïteitsbijdrage van ZN zelf.

13. Mijn praktijksituatie is behoorlijk gewijzigd, wat betekent dat voor mijn normomzet?

17 september 2020 - Zowel de continuïteitsbijdrage als de vergoeding van ‘inhaalzorg’ wordt mede gebaseerd op de door Vektis berekende ‘normomzet’ voor de praktijk. Historische omzet is daarvoor de basis (zie vraag ‘Hoe wordt de normomzet vastgesteld?’). Er lijkt geen ruimte te zijn voor situaties waarin de normomzet niet aansluit bij de (huidige) praktijk. Denk aan situaties waarin de zorgaanbieder recentelijk heeft geïnvesteerd en daardoor een grotere capaciteit heeft dan de normomzet. Of de situatie waarin in 2020 hogere tarieven gedeclareerd kunnen worden. Meer ingrijpende situaties zoals een praktijkstart of fusie kunnen wel in de aanvraag worden aangegeven.

> Bekijk ook de documenten en de Q&A van de Regeling continuïteitsbijdrage van ZN zelf.

14. Hoe zit het met betaling van onderaannemers, zoals zzp’ers?

25 mei 2020 - Zorgaanbieders die structureel gebruik maken van onderaannemers voor de verlening van zorg moeten met de continuïteitsbijdrage ook onderaannemers uitbetalen (nb: dat is iets anders dan doorbetalen). Denk aan zzp’ers. Wat als structureel wordt gezien en hoe dit zich volgens ZN verhoudt met wat partijen onderling hebben afgesproken (bijvoorbeeld in hun overeenkomst van opdracht) is niet duidelijk. De specifieke omstandigheden van het geval zijn mede bepalend. De zorgaanbieder moet uitbetalen tenzij hij aantoont dat dit niet van hem gevergd kan worden in verband met het waarborgen van de eigen continuïteit. Waar onderaannemers precies recht op hebben, wordt niet aangegeven. Vermoedelijk gaat het om een redelijke vergoeding gelet op het aandeel in de omzet dat de onderaannemer vertegenwoordigt. De zorgverzekeraar lijkt streng op deze voorwaarde toe te gaan zien. Ook hier valt op dat de voorwaarde met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 geldt.

> Bekijk ook de documenten en de Q&A van de Regeling continuïteitsbijdrage van ZN zelf.

15. Hoe voorspelbaar zijn naverrekeningen?

25 mei 2020 - Naverrekeningen zijn onontkoombaar en de hoogte ervan is per definitie lastig te voorspellen. Naverrekeningen kunnen de liquiditeitspositie van de zorgaanbieder nadelig beïnvloeden. Dat geldt bij de continuïteitsbijdrage, waarbij deze direct opeisbaar zijn, maar ook voor de ondersteuningsregelingen van de overheid. Het is verstandig hiervoor waar mogelijk reserves aan te houden.

16. Welk tarief geldt voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders?

25 mei 2020 - In de regeling is opgenomen dat wordt gerekend met het gemiddeld gecontracteerd tarief van desbetreffende zorgverzekeraar. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt in de meeste gevallen, dat als verzekerden voor deze zorgaanbieder kiezen, de vergoeding lager is. De omzet waarmee voor de continuïteitsbijdrage wordt gerekend, zal dan dus meestal ook lager uitvallen.

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email