Inloggen

Bijlage I: Toelichting verzekeringen en arbo- en re-integratie

In deze bijlage geven wij een algemene toelichting op de kenmerken van de ziekteverzuim-verzekering en de arbo- en re-integratiedienstverlening. Deze toelichting is dus niet specifiek op uw situatie toegesneden, maar bedoeld als achtergrondinformatie bij de geadviseerde verzuimoplossing.

Aan onderstaande  teksten kunnen geen rechten worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden zijn leidend.

Kenmerken ziekteverzuimverzekering

1. Inleiding

Als uw medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, moet u het loon doorbetalen. Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. Hoe hoog de vergoeding is hangt af van de hoogte van het loon van de zieke medewerker en van de eigen risicotermijn die u met de verzekeraar hebt afgesproken. Daarnaast vergoedt de verzekeraar vaak (een deel van) de re-integratiekosten van uw zieke medewerker.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Verzekerden

Alle medewerkers waarvoor u wettelijk verplicht bent het loon door te betalen vallen onder de dekking van de ziekteverzuimverzekering. Niet verzekerd zijn directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s).


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Verzekerde jaarloon

VvAA hanteert als loonbegrip het loon voor loonheffingen. Per medewerker geldt een maximum van € 125.000,00 per jaar.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Werkgeverslasten

Onder werkgeverslasten verstaan we de sociale premies die u moet betalen over het loon van uw zieke medewerker. U kunt standaard 20% aan werkgeverslasten meeverzekeren of hiervan positief of negatief afwijken.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Eigen risicotermijn

Gedurende de eigen risicotermijn hebt u geen recht op uitkering. Deze kan 2, 4, 6, 13, 26 of 52 weken zijn.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Dekkingspercentage

Dit is het deel van het loon van de medewerker dat u van de verzekeraar vergoed krijgt. Het dekkingspercentage bedraagt voor het 1ste jaar 100%, 95%, 90%, 85%, 80%, 75%, of 70% en  is per halfjaar te differentiëren. Voor het 2de jaar bedraagt het dekkingspercentage standaard 70%.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Uitkeringsduur

De ziekteverzuimverzekering keert per ziektegeval maximaal 104 weken uit. Na deze periode valt de arbeidsongeschikte medewerker onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Werkhervattingsmodule

Deze module is bedoeld om u te compenseren in de kosten die u maakt om arbeidsongeschikte medewerker(s) met een laag arbeidsongeschiktheidspercentage (<35%) aan het werk te houden. De module maakt standaard deel uit van de dekking en voorziet in een uitkering ter hoogte van 25% van het verzekerde jaarloon van de arbeidsongeschikte werknemer in het 3de ziektejaar.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. De premie

Afhankelijk van de gekozen dekking betaalt u het premiepercentage over het verzekerd jaarloon. Als u werkgeverslasten meeverzekert wordt het verzekerd jaarloon verhoogd met het gekozen percentage.

De premie is fiscaal aftrekbaar als praktijklast.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Premiebetaling

Wijzigingen in het personeelsbestand en de loonsom geeft u maandelijks door aan VvAA. Zij stelt aan de hand van deze gegevens de definitieve premie vast. De premiebetaling wordt eenmaal per jaar naverrekend. Wanneer VvAA uw salarisadministratie verzorgt, kan zij de wijzigingen in het personeelsbestand en de loonsom rechtstreeks voor u aanleveren.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. In- en uitlooprisico

De ziekteverzuimverzekering biedt dekking voor alle verzuimgevallen waarvan de eerste ziektedag ligt binnen de looptijd van de verzekering. De verzekering biedt dus geen dekking voor het zogenaamde inlooprisico. Dit zijn verzuimgevallen met een eerste ziektedag gelegen voor de ingangsdatum van de verzekering. Voor een zieke medewerker ontstaat pas recht op dekking als hij  4 weken volledig is hersteld.

Als een medewerker nog ziek is terwijl de verzekering wordt beëindigd, houdt u recht op uitkering totdat de medewerker is hersteld of tot de maximale uitkeringsduur bereikt is. De verzekering biedt daarmee dekking voor het uitlooprisico. Dit geldt niet bij praktijkbeëindiging of faillissement.

Het inlooprisico geldt wel onder voorwaarden bij de overdracht van uw praktijk.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Verhaalservice

Als een derde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van een medewerker hebt u recht op verhaalservice In dat geval voert de verzekeraar op uw verzoek namens u een verhaalsactie uit om uw verhaalsrecht te effectueren. U kunt uw verzoek aan de verzekeraar doorgeven bij de melding van de arbeidsongeschiktheid van de medewerker of op een later tijdstip, indien pas later blijkt dat (mogelijk) sprake is van een aansprakelijke derde.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Kenmerken arbo- en re-integratiedienstverlening

1. Arbodienstverlening / bedrijfsarts

Een arbodienst of bedrijfsarts ondersteunt u bij de begeleiding van uw zieke medewerker. Hierbij moet u denken aan het organiseren van spreekuren en de aanleg, opbouw en het beheer van het re-integratiedossier van uw zieke medewerker. Hiermee voldoet u aan de Wet Verbetering Poortwachter en de polisvoorwaarden, waarin verplicht is gesteld dat u zich moet laten bijstaan door een deskundige dienst.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Re-integratiedienstverlening

VvAA biedt de dienstverlening van re-integratiebedrijf Be Suitable aan. Be Suitable draagt oplossingen aan voor het behouden en/of herstellen van de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker. De re-integratiedienstverlener zoekt naar maatwerkoplossingen en maakt hierbij gebruik van professionele ondersteuning in de vorm van psychologische hulp, preventieve programma’s, behandelprogramma’s bij rugklachten, conflictbemiddeling, arbeidsdeskundig onderzoek en loopbaantrajecten. .


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Verzuimregistratie

Op de website van VvAA kunt u uw medewerkers ziek- en beter melden. Wanneer VvAA uw salarisadministratie verzorgt, kan zij de gegevens van zieke en herstelde medewerkers voor u aanleveren.


Is dit een antwoord op uw vraag?