Inloggen

De gevolgen van het Pensioenakkoord

Persoonlijke Financiële Adviesservice

Vanaf 1 januari 2023 overgang naar nieuwe wetgeving

Na lang onderhandelen hebben in 2019 het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) een pensioenakkoord gesloten. Het pensioenakkoord bevat afspraken over pensioen en AOW en is van toepassing op mensen in loondienst en zelfstandigen met een verplicht pensioen. Het heeft als doel ons pensioenstelsel meer toekomstbestendig te maken, passend bij de veranderde arbeidsmarkt en de vergrijzing. 

De bedoeling was dat de wetgeving die voortvloeit uit het pensioenakkoord per 1 januari 2022 geleidelijk zou worden ingevoerd. Inmiddels is dit uitgesteld naar 1 januari 2023. Om de overgang naar het nieuwe stelsel zorgvuldig te laten verlopen, geldt er een overgangsperiode. Uiterlijk per 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel voldoen. 

Veel afspraken moeten nog nader worden uitgewerkt, wij zetten alvast de belangrijkste punten voor u op een rij.

AOW-leeftijd

Eén van de afspraken is dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat dan eerder was afgesproken. Nu is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In 2024 komt deze leeftijd uit op 67 jaar. Ook in 2025, 2026 en 2027 blijft de AOW-leeftijd gelijk. De stijging vanaf 2027 hangt af van de levensverwachting. Daarbij geldt dat wanneer de levensverwachting met één jaar stijgt, de AOW-ingangsdatum met 8 maanden wordt uitgesteld. Dit wetsvoorstel is al door de Eerste Kamer aangenomen. 

Pensioenopbouw

Net als in het huidige stelsel blijven werkgevers en werknemers samen geld opzij zetten voor een levenslang pensioen. Een verschil is dat in de huidige regelingen bij pensioenfondsen het opbouwen van de toekomstige pensioenaanspraken nu vaak centraal staat. In het nieuwe stelsel gaat dit veranderen en wordt de premie het uitgangspunt. Het pensioenfonds belegt de pensioenpremie en houdt voor iedere deelnemer bij wat het persoonlijk aandeel is in het gezamenlijke pensioenvermogen. Iedere deelnemer krijgt dus een persoonlijk pensioenpotje. Hierdoor wordt duidelijker wat aan premie wordt ingelegd en wat aan pensioenvermogen wordt opgebouwd. Het pensioen wordt daardoor transparanter, maar ook beweeglijker. Het pensioen gaat eerder omhoog als het economisch goed gaat, en eerder omlaag als het economisch slechter gaat.  

In het nieuwe stelsel zal een leeftijdsonafhankelijke premie gaan gelden. Dat betekent dat voor iedereen binnen dezelfde regeling hetzelfde premiepercentage geldt. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd. Het beleggingsbeleid kan worden aangepast op de verschillende groepen. Zo kunnen jongeren meer risico’s nemen dan ouderen, omdat de pensioendatum nog verder weg ligt. Zij gaan hierdoor met dezelfde premie meer opbouwen dan een oudere werknemer.

Uit berekeningen blijkt dat het nieuwe pensioenstelsel in veel gevallen geen nadeel maar juist voordeel oplevert. Er komt naar verwachting een budget neutrale compensatieregeling voor die gevallen waarin er toch een nadeel ontstaat. 

Partnerpensioen

Door de verschillen in de regelingen is de hoogte van het partnerpensioen vaak onduidelijk. 
Het voorstel is om het partnerpensioen meer te uniformeren. De hoogte van het partnerpensioen wordt dan rechtstreeks gekoppeld aan het salaris. Daarnaast komen er naar verwachting meer keuzemogelijkheden om de duur en de hoogte van het partnerpensioen meer te laten aansluiten bij de inkomensbehoefte. Hierover zijn nog veel onduidelijkheden. 

Uitkering ineens

Onder nog nader uit te werken voorwaarden, is het vanaf 2023 mogelijk om 10% van de waarde van het pensioen ineens op te nemen. De besteding daarvan is vrij. Let wel, door een opname wordt uw toekomstig pensioen lager. Daarnaast kan deze keuze gevolgen hebben voor de hoogte van toeslagen die u ontvangt en/of het te betalen belastingpercentage in het jaar van uitkering. 

Conclusie

De wijziging van het pensioenstelsel is ingrijpend. Een aantal zaken zijn al duidelijk, maar veel punten moeten nog nader worden uitgewerkt. Welke gevolgen dit voor u heeft hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij houden de actuele ontwikkelingen goed in de gaten.
Pensioenakkoord gesloten | PFAS | VvAA