Inloggen

U wordt aansprakelijk gesteld: wat u moet doen

Een claim van een patiënt als gevolg van uw medisch handelen is een vervelende situatie. Voor u en de patiënt. De emotionele en financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Deskundige hulp en begeleiding bij de afhandeling ervan is belangrijk om pragmatisch tot een oplossing te komen.

Melden schadeclaim ▹

In 7 overzichtelijke stappen leggen wij u zorgvuldig uit hoe wij u helpen.

1 - Uw verzekeraar op de hoogte stellen

U ontvangt meestal een brief van (een belangenbehartiger van) de patiënt als u aansprakelijk wordt gesteld. Stuur deze brief zo snel mogelijk naar ons door. Na ontvangst controleren wij eerst of de claim onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt. Daarna maken wij uw dossier aan. Vervolgens ontvangt u onze bevestiging. Vertel in de tussentijd aan uw patiënt dat u de claim naar uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar heeft gestuurd.

De schadebehandelaar van VvAA is zowel uw aanspreekpunt als dat van de patiënt (of belangenbehartiger) bij de behandeling van uw claim. U houdt zelf contact met de patiënt over de eventuele medische behandeling.

2 - Informeren van de patient

Heeft u de claim ingediend, dan ontvangt de patiënt (of belangenbehartiger) uitgebreide informatie over de claimbehandeling.

3 - Verzamelen van informatie

Om de claim te beoordelen hebben wij informatie uit het medisch dossier van de patiënt nodig. Wij vragen daarvoor toestemming aan de patiënt. Hebben wij dat gekregen, dan ontvangt u van ons een bevestiging.

Vervolgens vragen wij u ons de informatie uit het medisch dossier te sturen die samenhangt met de claim. Daarbij willen wij graag weten hoe u tegen de claim aankijkt. Bijvoorbeeld:
 • Wat is uw visie op de verwijten van de patiënt?
 • Vindt u dat u zorgvuldig heeft gehandeld en wat zijn uw overwegingen geweest?

4 - Beoordelen aansprakelijkheid

Veelal legt uw schadebehandelaar de aansprakelijkstelling, het medisch dossier en uw reactie voor aan onze medisch adviseur. Een vakgenoot die we vragen of u volgens de professionele standaard heeft gehandeld.

Op basis van de specifieke beroepsrichtlijnen geven de medisch adviseur en uw schadebehandelaar antwoord op de vraag of er mogelijk aanwijzingen zijn voor onzorgvuldig handelen en de gevolgen daarvan. Met dit advies maakt uw schadebehandelaar een objectieve en zorgvuldige juridische beoordeling.

5 - Afwijzen of erkennen van aansprakelijkheid

Na de boordeling van alle informatie stelt uw schadebehandelaar vast of uw aansprakelijkheid wordt erkend of niet.
 
 • Afwijzing
  We wijzen de aansprakelijkheid af als u zorgvuldig heeft gehandeld, niet is gebleken dat uw handelen tot schade heeft geleid of er helemaal geen schade is.  Voorafgaand aan een afwijzing van aansprakelijkheid hebben we in principe geen overleg met u. De afwijzing koppelen wij schriftelijk terug aan de patiënt (of belangenbehartiger). Van deze brief ontvangt u altijd een kopie.
 • Erkenning
  In principe erkennen we aansprakelijkheid als uw schadebehandelaar na bestudering van alle stukken concludeert dat de casus niet goed te verdedigen valt. U krijgt dan als eerste de bevindingen van ons onderzoek met de vraag of u instemt met het geplande vervolg. U kunt daarop reageren voordat wij de patiënt (of belangenbehartiger) over ons standpunt informeren.
 • Onafhankelijk deskundigenonderzoek medisch handelen
  Een onafhankelijke deskundige kan nodig zijn om het medisch handelen te beoordelen als de patiënt (of belangenbehartiger) het niet eens met ons standpunt. Pas na overeenstemming met u én de patiënt(of de belangenbehartiger) benaderen we de gekozen deskundige als vakgenoot.

  De onafhankelijke deskundige maakt een conceptrapport aan de hand van de bevindingen. U én de patiënt kunnen daarop reageren. Soms vragen we onze medisch adviseur ook om een reactie. Uw commentaar, dat van de patiënt en eventueel van de medisch adviseur sturen wij naar de onafhankelijke deskundige om mee te nemen in de definitieve rapportage.

  Dit rapport is in beginsel bindend, omdat het rapport in overleg met u en de patiënt is gemaakt. Op basis van het rapport wijzen wij (opnieuw) aansprakelijkheid af, zien we aanleiding om (alsnog) aansprakelijkheid te erkennen of treffen we een minnelijke regeling met de patiënt.

6 - Afwikkelen van de claim

De patiënt heeft recht op een vergoeding van de geleden schade als aansprakelijkheid wordt erkend. Meestal doen we direct een regelingsvoorstel als de geleden schade duidelijk is. De hoogte ervan is afhankelijk van specifieke omstandigheden, zoals de ernst van het letsel, de beperkingen, inkomenspositie en de gezinssituatie. Op basis van wettelijke bepalingen, de situatie van de patiënt en vergelijkbare situaties krijgt de patiënt een vergoedingsvoorstel.

Soms is vaststelling van de vergoeding niet direct mogelijk. In dat geval keren we alvast een voorschot aan de patiënt uit. In welke situaties doen we dit?
 
 • Geen medische eindsituatie
  Is de medische eindsituatie nog niet bereikt, dan kunnen we de schade én redelijke vergoeding nog niet vaststellen. Bijvoorbeeld als een hersteloperatie nog nodig is. Afhankelijk van de inhoud van de kwestie doen we dan veelal een uitkering als voorschot.
 • Deskundigenonderzoek gevolgen medisch handelen
  Soms zijn de gevolgen van uw handelen waarvan onzorgvuldigheid is erkend nog onduidelijk. We kunnen dan een onafhankelijke deskundige vragen om dit in kaart te brengen. Deze deskundige is een specialist in het vakgebied waar de gevolgen voor de patiënt betrekking op hebben. Bijvoorbeeld een internist-oncoloog bij een patiënt met uitgezaaide borstkanker of een orthopedisch specialist bij een patiënt met botbreuken. Het onderzoek helpt ons om inzicht te krijgen in de gevolgen van het handelen en de mogelijke schade van de patiënt te bepalen.
 • Minnelijke schikking
  In sommige gevallen treffen we een minnelijke schikking. De patiënt ontvangt dan een schadevergoeding zonder dat we aansprakelijkheid erkennen. Het hangt af van de omstandigheden of er aanleiding voor is. Treffen we een minnelijke schikking, dan doen we dat in overleg met u.

7 - Sluiten van het dossier

We sluiten het dossier als de schade na een erkenning is uitgekeerd of de aansprakelijkheid is afgewezen en de patiënt hier niet meer op terug is gekomen. U krijgt hierover van ons bericht. 

Mocht de kwestie later een vervolg krijgen, dan kunnen wij het dossier heropenen en opnieuw in behandeling nemen.

Gedragscode GOMA

GOMA staat voor Gedrags­code Open­heid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijk­heid. In deze richt­lijnen die wij volgen, leest u aan­bevelingen voor een zorg­­vuldige behande­ling van een claim. Bijvoor­beeld dat de verzeke­raar binnen 90 dagen een stand­punt moet innemen over de aansprakelijk­heid.

De GOMA is een initiatief van De Letsel­schade Raad en opgesteld door vertegen­woordigers van onder andere het Verbond van Verzekeraars en de Koninklijke Neder­landse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde.
 

Snelheid afhandeling claim

Binnen 3 maanden weet u of de claim is erkend of afgewezen. In sommige gevallen duurt het iets langer, omdat bijvoor­beeld de betrokkenen het niet eens zijn over de aan­sprake­lijk­heid. Wij informeren u dan tijdig.

Over VvAA Letselschade

Wij zijn VvAA, een ledenorganisatie en dienstverlener die zich richt op de gezondheidszorg. Wij leveren en ontwikkelen producten en diensten aan zorgaanbieders. Heeft u bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaakt of bent u aansprakelijk gesteld. Dan behandelen wij deze claim voor u. Dat doen we met de uiterste zorg en volgens de richtlijn GOMA. Lees meer ▹

Downloads en contact

Heeft u een vraag?

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stuur een bericht. Wij staan voor u klaar met hulp en advies.

Artikelen en achtergronden