Inloggen

WGA-Vast en WGA-Flex wordt één regeling

In de af­rondende fase van de moderni­sering van de Ziektewet (BEZAVA) wordt de regeling voor de WGA gewijzigd. De WGA-Vast en WGA-Flex worden dan samen­gevoegd. Als werkgever gaat u één WGA-premie betalen als eigen­risico­drager of bij het UWV. Per 1 januari 2017 treedt de wet in werking. U staat voor de keuze waar u het WGA-risico verzekert.


  

WGA-risico

  Publiek of privaat verzekeren?

U verzekert het WGA-risico bij UWV of u sluit hiervoor een private verzekering af. Hieronder leest u er meer over.

Terugkeren naar UWV?

Bent u nu eigen risicodrager en wilt u terugkeren naar UWV? Dat kan jaarlijks per 1 januari en 1 juli. U bent dan verplicht daar tenminste drie jaar verzekerd te blijven.

Eigenrisicodrager worden?

U wilt eigen risicodrager worden? Dat kan jaarlijks per 1 januari en 1 juli als u al minimaal 3 jaar verzekerd bent bij UWV. Uiterlijk 30 september of 31 maart maakt u dit kenbaar bij de Belastingdienst onder overlegging van een garantieverklaring van een private verzekeraar. U kunt via VvAA een offerte aanvragen. Overigens is dit over het algemeen pas voordelig bij een loonsom vanaf 1,3 miljoen euro.


Wat is de beste keuze?

Een zieke mede­werker kost geld. Ziekte van medewerkers, tijdelijk of vast, is nooit goed te voorzien. Op het proces kunt u wel invloed uitoefenen. In de eerste 2 verzuimjaren kunt u al antici­peren op de mogelijke WGA-instroom. Na de eerste 2 ziekte­jaren bent u nog maximaal 10 jaar verant­woordelijk voor arbeids­ongeschikte (ex-)mede­werkers. De WGA-premie kan doorslag­gevend zijn bij uw keuze. Dat geldt ook voor de wijze waarop u de risico’s wilt beheersen.

WGA-advies | VvAA

WGA maatwerkadvies

VvAA relaties met een Ziektewet en/of Eigen Beheer polis ontvangen eind juli 2016 informatie over de WGA. Bent u nog geen relatie of hebt u een (middel)grote zorg­onderneming? Vraag dan maat­werk­advies aan.

Bekijkt u het eens vanuit uw loonsom

Als kleine werk­gever

Met een loonsom tot € 320.000,- betaalt u de sectorpremie aan het UWV geïndexeerd op de instroom in de gehele sector. Een eventueel ontstane WGA-instroom van uw mede­werker heeft geen directe gevolgen voor uw premie. Voor de WGA bij UWV blijven of terug­keren kan vanuit premie overweging voor kleine werk­gevers dan ook een serieuze optie zijn. In begelei­ding en actieve re-integratie verschilt de rol van het UWV ten opzichte van private verzeke­raars. U bent in mindere mate betrokken bij re-integratie van uw (ex-)mede­werker. Het UWV voert dat voor u uit.

Als middel­grote werk­gever

Als middel­grote werk­gever met een loonsom tussen € 320.000 en € 3,2 miljoen betaalt u de branche-afhanke­lijke premie die deels geba­seerd is op uw eigen schade­last. Ontstaat er WGA-schade, dan gaat u een hogere premie betalen aan UWV. Wat zijn uw risico’s in dat geval en wat is de meer­waarde van eigen­risico­dragen? Om dat goed te onder­zoeken kunt u gebruik­maken van maatwerk­advies voor middel­grote onder­nemingen. Hiervoor is inzicht nodig in onder andere uw instroom­cijfers en uw personeels­opbouw.

Als grote werk­gever

Als werkgever behoort u tot de categorie grote zorgondernemingen als uw loonsom meer dan € 3,2 miljoen bedraagt. Uw premie is gebaseerd op de WGA-instroom van uw (ex-) medewerkers. In dat geval is het belangrijk om te inventariseren met welk scenario u zo veel mogelijk de regie houdt op verzuim en arbeidsongeschiktheid. Wij helpen u met VvAA maatwerkadvies voor grote zorgondernemingen.


Wat moet u wanneer doen?

Vandaag

Tijdig, liefst vandaag nog, moet u starten met de voorbereidingen. Ook als u daarin een specialist betrekt. U maakt scenario’s die het beste passen bij de risico’s, de lasten en de wijze waarop u het twaalfjarige risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid wilt beheersen. De materie is complex. Ook hebt u veel informatie nodig en data die u moet verzamelen en beoordelen.

1 oktober 2016

Als u eigenrisicodrager wilt worden moet voor 1 oktober 2016 een garantieverklaring bij de Belastingdienst bekend zijn. Als u niets doet, blijft u automatisch bij het UWV

31 december 2016

U wilt eigenrisicodrager blijven: een garantieverklaring moet dan uiterlijk 31 december 2016 bekend zijn bij de Belastingdienst. Als u niets doet, gaat u automatisch terug naar het UWV voor een periode van minimaal 3 jaar. 

1 januari 2017

De nieuwe wet WGA (Werkhervattting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) wordt van kracht. U bent dan publiek of privaat verzekerd voor vaste en tijdelijke (ex-) medewerkers.

Hoe is de uitvoering per stelsel?

Publiek verzekeren

 • Kleine ondernemingen met een loonsom minder dan € 320.000,- betalen alleen de sectorpremie. De premie wordt vastgesteld op de gehele WGA-instroom in de sector en is niet afhankelijk van uw WGA-instroom.

 • Voor middel­grote onder­nemingen met een loon­som tussen € 320.000,- en € 3,2 miljoen geldt:
  - U betaalt de branche-afhankelijke premie die wordt bepaald voor uw gehele sector en afhankelijk is van uw eigen WGA-schade. Hoe hoger uw loonsom, hoe hoger de weging van uw individuele schade.
  - Bij terugkeren naar het UWV betaalt u een gedifferen­tieerde premie op basis van de historische schade­last.
  - Het zogenaamde uitlooprisico dat is ontstaan wordt achtergelaten bij de verzekeraar.
 • Grote zorg­ondernemingen met een loonsom vanaf € 3,2 miljoen betalen premie op basis van de individuele WGA-instroomcijfers. Het zoge­naamde uitloop­risico dat is ontstaan wordt ook hier achter­gelaten bij de verzekeraar.
 • De premie wordt door de Belasting­dienst in rekening gebracht.
 • Het UWV is verant­woordelijk voor de begelei­ding en re-integratie van WIA-uitkerings­gerechtigden.
 • Controles of maat­regelen, zoals sanctio­neren of loon­waarde creëren, zijn beperkt of vallen buiten uw gezichts­veld.
 • U blijft 3 jaar bij het UWV, daarna kunt u (weer) overstappen naar eigen­risico­dragen.

Privaat verzekeren

 • Als eigen­risico­drager ligt de verantwoorde­lijkheid voor bege­leiding en re-integratie bij de werk­gever. Met een professionele partij organi­seert u de uitvoering, deels of geheel.
 • Wilt u eigen­risico­drager worden, dan moet u al 3 jaar bij het UWV zijn verzekerd.
 • Anders dan voorheen -door extra financiering met een koopsom- laat u nu de historische schade als staartlasten achter bij het publieke stelsel. U begint met een schone lei.
 • U bent als eigen­risico­drager betrokken bij het proces van verzuim en arbeids­ongeschikt­heid van uw (ex-)medewerkers.
 • Controle op beschikkingen en maat­regelen, zoals loonwaarde creëren, sanctio­neren of regres voeren, hebt u zelf in de hand in samen­werking met uw verzekeraar en uitvoerders.
 • U vraagt tijdig een verzekerings­offerte aan.
 • Ook als u al eigenrisicodrager was, moet de garantie­verklaring opnieuw worden aangevraagd.
 • De verzekeraar biedt u een premievoorstel aan. Dit voorstel betreft de WGA of meer risico’s die u voor de BEZAVA wilt afdekken.

Goed om te weten

Dossier medische aansprakelijkheid: experts aan het woord


Moderni­sering Ziekte­wet

Op 1 januari 2013 is de BEZAVA (wet Beperking Ziekte­verzuim en Arbeids­ongeschiktheid van Vangnetters) ingegaan, beter bekend als de moderni­sering van de Ziekte­wet. Deze wet is ontstaan doordat de WGA voor vaste medewerkers een positief effect had op de instroom in de WGA. Verhoudingsgewijs is er in de loop der jaren echter een scheefgroei ontstaan tussen WGA-uitkeringen aan werknemers en WGA-uitkeringen aan ex-werknemers. De invoering van de BEZAVA is bedoeld om dat positieve effect op de instroom ook voor tijdelijke (ex-) mede­werkers te realiseren.

Wat verstaan we onder flex?

Bij flex medewerkers wordt al snel gedacht aan medewerkers met een tijdelijk contract, zoals een uitzendkracht of een stagiaire. Feitelijk gaat het WGA-risico ook om EDV-ers, dit zijn medewerkers die ziek zijn wanneer het dienstverband eindigt (Einde DienstVerband). Ook een medewerker met een vast dienstverband kan dus onder bepaalde omstandigheden onder WGA-Flex komen te vallen.

Flex-risico voor­komen?

Langdurig zieke medewerkers stromen als zij arbeidsongeschikt blijven vanuit de Ziektewet in de WGA. Het percentage van flex medewerkers dat instroomt in de WGA is relatief hoog ten opzichte van vaste medewerkers. Vroeg beginnen met re-integratie in de eerste 2 jaar van het verzuim is daarom belangrijk en kan een significant verschil betekenen om WGA-instroom te voorkomen. Uiteindelijk gaat het om een integrale verzuimaanpak van het twaalfjarige risico. Dat begint al met preventie en de vroegtijdige inzet van activiteiten voor re-integratie.