Inloggen

Wet werk en zekerheid (WWZ)

Wat betekent de invoering van de WWZ voor u?

De Eerste Kamer keurde onlangs het Wetsvoorstel werk en zekerheid (WWZ) goed. Anders dan eerder werd vermeld, gaat het eerste deel van de wetswijzigingen niet in per 1 juli 2014, maar per 1 januari 2015. Vanaf dan mag u geen proeftijd meer opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden. Ook moet u uw medewerker uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of u de overeenkomst wilt verlengen of niet.

VvAA houdt de invoering van het wetsvoorstel scherp in de gaten. Wij adviseren werkgevers om vanaf 1 januari 2015 voortaan één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de medewerker schriftelijk mee te delen dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden voortgezet dan wel de medewerker schriftelijk mee te delen onder welke voorwaarden u bereid bent een nieuwe arbeidsovereenkomst met de medewerker aan te gaan.

Belangrijkste wijzigingen van de Wet werk en zekerheid


Per 1 januari 2015:
  • In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
  • In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag alleen onder bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden afgesproken. Dat is alleen het geval als het concurrentiebeding een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang’ heeft. (Wanneer hiervan sprake zal zijn, is nog onduidelijk). Is dit het geval, dan moet in het concurrentiebeding worden aangeven waarom het noodzakelijk is dat een medewerker na zijn dienstverband niet bij een andere praktijk mag gaan werken. Ontbreekt de motivatie, dan is het beding nietig.
  • Heeft een medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer die automatisch eindigt? Dan moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk aan de werknemer laten weten of de arbeidsrelatie wel of niet verlengd wordt. Doet hij dat niet of niet tijdig, dan kan de werknemer aanspraak maken op een schadevergoeding gelijk aan maximaal een maandsalaris.

Per 1 juli 2015:
  • Medewerkers krijgen eerder een vast dienstverband. Gaat u met een medewerker meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan, zonder onderbreking van een termijn van tenminste zes maanden? Dan ontstaat na een periode van twee jaar of bij een vierde arbeidsovereenkomst een vast dienstverband. Dit heet de ketenbepaling of ketenregeling.
  • Ook het ontslagrecht verandert wezenlijk. Zo gaat het UWV een belangrijker rol spelen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en loopt ontslag om persoonlijke redenen altijd via de kantonrechter. Verder komt de transitievergoeding in de plaats van de ontslagvergoeding.

Per 1 juli 2016:
  • De lengte van de WW-uitkering wordt tot 2019 in stappen verkort van 38 maanden naar 24 maanden.
  • Mensen die langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangen moeten al het beschikbare werk aanvaarden.
  • Als het salaris dan lager is dan de WW-uitkering wordt het aangevuld. Op die manier zal werken altijd lonen.

Hulp nodig?

Neem direct contact met uw belasting­adviseur of bel ons op werk­dagen tussen 8.30 en 17.00 uur.