Inloggen

Eigen praktijk: een baan naast uw échte werk

Zaken die voor u ten koste gaan van het echte werk, daarin zijn wij gespecialiseerd. Denkt u aan personeelszaken, administratie, risico’s managen en onderhandelingen met zorgverzekeraars. Wij helpen u graag, zodat u eenvoudiger uw zorgfocus kunt behouden.

Adviesgesprek aanvragen

Onbezorgd praktijk voeren

Hulp bij verzekeringen

Bij u als zorgverlener werken de gewone dingen net even anders. Daarom wilt u kunnen vertrouwen op verzekeringen die u én uw praktijk goed beschermen. En u het liefst nét even extra verzekeren.

Aan­sprake­lijk­heids­verze­ke­ring beroep
Een goede beroeps­aan­sprake­lijk­heids­ver­zeke­ring is on­mis­baar voor u als zorg­verlener. Bij VvAA is uw aan­sprake­lijk­heid goed verzekerd, want uw dekking is vol­ledig afge­stemd op de risico’s in uw prak­tijk.
Arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­zeke­ring
Als zorg­verlener weet u het als geen ander: een ongeval of ziekte kan iedereen overkomen. Maar wat als het ú gebeurt? Wij adviseren u over het verz­ekeren van uw in­komen bij arbeids­ongeschikt­heid.
Beroeps­rechts­bij­stand­verzeke­ring
Wilt u altijd kunnen vertrouwen op de onder­steuning van juristen en advo­caten die volledig op de hoogte zijn van uw dage­lijkse prak­tijk? Kies dan voor de VvAA beroeps­rechts­bij­stand­verzekering.
VvAA inven­taris­ver­zeker­ing
Met de VvAA inventaris­verzeke­ring zijn de kost­bare bezittingen in uw prak­tijk. Zoals uw medische appara­tuur of een onderzoeks­tafel Met de juiste inbraak­preventie krijgt u 15% kor­ting op de premie.

Hulp bij financiële zaken


Uw financiën op orde brengen en houden is belangrijk om financieel gezond te blijven. Onze specialisten helpen u graag, bijvoorbeeld met fiscaal advies, financiële planning en uw financiële administratie.

Fiscaal advies
De VvAA belasting­specia­listen advi­seren u graag over de ge­volgen van alle fiscale aspecten voor uw prak­tijk. Zij helpen u ook om alle fiscale ontwikke­lingen naar uw per­soonlijke situ­atie te vertalen.
Financiële planning
Hoe regelt u uw financiële toe­komst zo dat u nu én straks kunt doen wat u belang­rijk vindt? Kies dan voor financiële planning. U krijgt eerlijk en des­kundig advies van onze ge­certi­fi­ceerde planners.
Hypotheekadvies
Bij VvAA gaat u in drie een­voudige stappen naar een hypo­theek op maat. Daarbij geldt: hoe een­voudiger uw situatie is, hoe minder u betaalt. U hebt al een hypotheek­advies vanaf € 950,-

Hulp bij juridische kwesties

Altijd antwoord op uw juridische vraag

De juridische aspecten van uw bedrijfsvoering zijn belangrijk om als praktijkhouder goed te regelen. Bijvoorbeeld als u gaat samenwerken, een nieuwe medewerker in dienst neemt of u wilt weten hoe uw aansprakelijkheid is geregeld.

Onze juristen en advocaten staan voor u klaar met deskundig advies en handige juridische diensten. Dat geeft u het nodige houvast om (potentiële) conflicten zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie
Juridisch advies en rechtsbijstand | VvAA

Wkkgz-praktijk­diagnose
Is uw praktijk al Wkkgz-proof? Met de Wkkgz-praktijk­diagnose ondersteunen wij u in drie stappen: u krijgt inzicht in uw specifieke situatie, praktische onder­steuning én gericht advies.


Mediation en bemiddeling
Hebt u een dreigend conflict waarvan u niet wilt dat het uit de hand loopt? Door tijdig actie te nemen kunt u er samen met hulp van een mediator vaak nog uitkomen.


Dossier klachten en claims
Een claim door een medische fout heeft vaak grote impact. Op de patiënt, op u als zorgverlener en op uw praktijk. Wat doet u als u betrokken bent bij een klacht of claim?


Privacypakket van VvAA
Met het online privacy­pakket kunt u direct de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) en/of NEN 7510 in uw prak­tijk imple­menteren. Doe dat snel, want er wordt nu gehand­haafd.

Hulp bij preventie

Voorkomen is zoveel beter dan genezen. Daarom helpen wij u met allerlei handige diensten, cijfers en geleerde lessen uit de praktijk.

Leren van (bijna) incidenten
Een analyse van (bijna) inci­denten geeft input voor het voor­komen van erger of een her­haling van het voor­val. Door te leren van inci­denten neemt de kans op klachten en claims af. Daarom onder­steunen wij u met het VIM Platform.
Online zelfcoaching met GRIP
Minimaal één op de tien zorg­pro­fessionals heeft te kampen met serieuze klachten van een burn-out. Via het online e-platform GRIP voor zelf­coaching krijgt u in­zicht om van­uit posi­ti­vi­teit duur­zaam aan uw wel­zijn te werken.
Inzicht in diagnosefouten
De bewuste en mondige consument vraagt steeds meer (preventieve) zorg en stelt hoge kwaliteits­eisen. We zien dit terug in de schade­last bij onze (medische) beroeps­aansprakelijk­heids­verzekeringen.
Peer support in de zorg
Peer support in de zorg is een leernetwerk van zorgorganisaties die beter willen omgaan met de impact van een patiëntveiligheidsincident op de professional en de organisatie. Wilt u ook meedoen?

Hulp bij personeel


Net als voor uw patiënten wilt u ook goed zorgen voor uw personeel. VvAA helpt u als praktijkhouder.

Verzuimverzekering
Bij ziekte van uw medewerkers krijgt u te maken met allerlei wet- en regelgevingen en loopt u financieel risico. Met de VvAA verzuimverzekering kunt u gewoon uw werk blijven doen.
Personeel en werkgeverszaken
Op alle belangrijke aandachts­gebieden helpen wij u met uw werk­gevers­zaken. Bij­voor­beeld met uw ziek- en herstel­meldingen, maar ook met het functioneren van uw mede­werkers.
Opleidingen en trainingen
Team- en persoonlijke ontwikkeling dragen bij aan vitaliteit, samenwerking en werkgeluk. Verrijk daarom de niet-medische kant van uw medewerkers. Óók incompany mogelijk.

Hulp bij strategie en visie


Vooruitkijken is belangrijk om uw praktijk sterk en financieel gezond te houden. Uw ideeën en ambities concreet maken is daarvoor een vereiste.

Hoe komt u op de plek van uw bestemming?

U hebt een realistisch stappenplan nodig om uw doelen te bereiken. Dat krijgt u van uw VvAA adviseur. Deze analyse geeft u antwoord op belangrijke vragen.

  • Wat zijn de sterke kanten en aandachtspunten van uw praktijk?
  • Wat zijn de kansen en bedreigingen voor uw onderneming?
  • Welke ontwikkelingen zijn van belang in uw verzorgingsgebied?
  • Hoe is uw patiëntenpopulatie opgebouwd?
  • Met welke (mogelijk) nieuwe zorgaanbieders moet u rekening houden?

Maak een concrete jaarplanning

Met een jaarplanning zoomt u concreter in op uw te volgen beleid. U ziet overzichtelijk hoe u uw doelstellingen kunt bereiken, aangevuld met tussentijdse evaluaties om tijdig te kunnen bijsturen.

Wij helpen u graag

Praktijk voeren? Doe het samen met VvAA.

Plannen om samen te werken?

Organisaties in de eerstelijnszorg zoeken elkaar steeds meer op. Als u ook die plannen hebt kan de VvAA adviseur checken in hoeverre dat rendabel is. Verder helpt de adviseur u ook om de samenwerking goed vorm te geven, zowel financieel als juridisch.