Inloggen

Lijfrente advies

Voor wie is lijfrente?

Met een lijfrente kunt u uw pensioen opbouwen of aanvullen. Hoe eerder u daarmee begint hoe minder u maandelijks opzij hoeft te leggen. Zowel zelfstandigen, directeur-grootaandeelhouders (DGA's) als werknemers kunnen kiezen voor een lijfrente. Voor zelfstandigen is het vaak de enige vorm van pensioenopbouw met fiscaal voordeel. 

Fiscaal voordeel

Lijfrentepremies zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Belangrijkste voorwaarde is dat u voldoende jaarruimte hebt. De pensioenspecialist van VvAA is u van dienst om een berekening te maken. Op belastingdienst.nl kunt u zelf uw jaarruimte berekenen.

Met 'Lijfrente Sparen' bouwt u via een geblokkeerde spaarrekening kapitaal op voor uw oudedag. Eenvoudig en transparant. Voor de geblokkeerde spaarrekening geldt een variabele rente. U hebt de mogelijkheid (een deel van) uw spaarsaldo in te leggen in een Lijfrente Deposito. Voor het Lijfrente Deposito spreekt u een vaste rente af voor een bepaalde periode.

Inbrengen van opgebouwd kapitaal

Hebt u bij een andere bank of verzekeraar al via een spaarrekening of verzekering een kapitaal opgebouwd, bestemd als aanvulling op uw pensioen? Dan kunt u dit kapitaal rechtstreeks laten storten op uw Lijfrente Spaarrekening. Laat u vooraf adviseren om ongewenste fiscale gevolgen te voorkomen.

Lijfrente Sparen en de fiscale regels

De stortingen die u op uw Lijfrente Spaarrekening doet, zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hoeveel u mag aftrekken, hangt af van uw inkomen en uw pensioenopbouw. Hebt u in een bepaald jaar minder opgebouwd dan fiscaal is toegestaan, dan is de lijfrentestorting geheel of gedeeltelijk aftrekbaar. Dit dient elk jaar weer opnieuw te worden beoordeeld. Uiteraard helpt uw adviseur u graag met het bepalen van uw maximale aftrekbare storting. Het totaal gespaarde bedrag kunt u bij pensionering omzetten in een direct ingaande lijfrente-uitkering. Over de uitkeringen betaalt u belasting.

Opnemen

Het door u opgebouwde lijfrentevermogen staat gedurende de looptijd van Lijfrente Sparen op een geblokkeerde rekening. U kunt niet vrij over uw geld beschikken zonder dat hieraan fiscale gevolgen zijn verbonden. Vraag altijd vooraf advies aan uw financieel adviseur.

Opgebouwd vermogen omzetten in periodieke uitkering

Uiterlijk in het kalenderjaar waarin u de 70-jarige leeftijd bereikt, dient het lijfrentekapitaal te worden aangewend voor een product dat uw opgebouwde kapitaal uitkeert als aanvulling op uw inkomen. Bij overlijden komt het tot dan toe opgebouwde kapitaal toe aan de erfgenamen onder dezelfde fiscale verplichtingen als die van toepassing waren voor de erflater.

Uw voordelen:

 • Direct inzicht in uw pensioensituatie
 • Inzicht in een eventueel pensioentekort
 • Pensioenopbouw met fiscaal voordeel

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?

En wat doet de fiscus

Als zelfstandige is het mogelijk om onder voorwaarden gebruik te maken van de oudedagsreserve. Dit is geen echte reserve, maar een bedrag waarop de belastingdienst een claim houdt. Wat betekent dit voor uw lijfrente en wat heeft de fiscus hier mee van doen?

Pensioentekort? Benut jaar- of reserveringsruimte

De premie of koopsom voor een lijfrente in de opbouwfase is - onder voorwaarden - fiscaal aftrekbaar van het inkomen. Welk bedrag aftrekbaar is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en van uw pensioentekort: de jaarruimte. Dit is het bedrag dat u over het betreffende fiscale jaar als lijfrentepremie mag aftrekken van uw inkomen vanwege een pensioentekort. Hebt u de afgelopen jaren uw jaarruimte niet gebruikt? Dan kunt u dit alsnog doen, tot maximaal 7 jaar terug en binnen de fiscale regels. Niet-gebruikte jaarruimte noemen we 'reserveringsruimte'.

De belangrijkste reden om een (aanvullend) pensioen op te bouwen, is de wens om later een bepaald inkomen te hebben waarmee u uw leven kunt inrichten naar eigen wens. De fiscale tegemoetkomingen zijn een belangrijke stimulans om deze voornemens met financieel voordeel om te zetten in daden.

Bereken uw jaarruimte

Uw voordelen:

 • Direct inzicht in uw pensioensituatie
 • Inzicht in een eventueel pensioentekort
 • Pensioenopbouw met fiscaal voordeel

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?

Wat mag u van ons verwachten

Pensioen is een onderwerp dat regelmatig om aandacht vraagt. Alleen zo voorkomt u dat u op de pensioendatum voor verrassingen komt te staan. Gedegen en betrouwbaar pensioenadvies is een onmisbare schakel. Daarom besteedt VvAA veel aandacht aan het up-to-date houden van de vakkennis van de adviseurs.

De fasen in ons adviestraject


 1. Oriëntatie: 
  In de eerste stap oriënteert u zich op de verschillende mogelijkheden voor advies. Wilt u een uitgebreid advies waarin uw financiële toekomst vanaf de huidige situatie onder de loep wordt genomen? Dan kiest u voor financiële planning. Wilt u weten wat uw financiële situatie is vanaf het moment van pensioneren? Dan kiest u voor de toekomstanalyse.

 2. Inventarisatie: 
  Uw VvAA adviseur gaat samen met u na wat uw financiële wensen en doelen zijn. Hij bekijkt de voorzieningen die u al getroffen hebt. Hij beoordeelt of er fiscale ruimte is. En hij stelt samen met u uw persoonlijk klantprofiel (inclusief risicoprofiel) op. Dit is de basis voor uw aanvullende pensioenadvies.

 3. Analyse: 
  Uw VvAA adviseur analyseert uw financiële situatie, wensen, risicobereidheid, kennis en ervaring.

 4. Advies: 
  Op basis van zijn analyse adviseert hij u of én hoe u uw aanvullende pensioenwensen en doelen kunt realiseren. Uw praktijkadviseur bespreekt dit advies met u en geeft een volledige toelichting zodat u een helder overzicht krijgt.

 5. Bemiddeling: 
  Als het advies is een voorziening te treffen voor uw pensioen helpt uw VvAA adviseur u bij de de afhandeling hiervan bij onze samenwerkingspartners of andere aanbieders.

 6. Nazorg:
  Uw VvAA adviseur neemt elke drie jaar contact met u op om na te gaan of uw situatie gewijzigd is én of aanvullend advies nodig is.

Uw voordelen:

 • Direct inzicht in uw pensioensituatie
 • Inzicht in een eventueel pensioentekort
 • Pensioenopbouw met fiscaal voordeel

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?
Hieronder vind u verdere informatie over ons lijfrente advies

Veelgestelde vragen

1. Hebt u genoeg pensioen of een pensioentekort?

Als zelfstandige zult u zelf een pensioen op moeten bouwen. Werkt u in loondienst, dan bouwt u via uw werkgever waarschijnlijk al aan uw pensioen. Dan nog is een eigen aanvulling vaak verstandig omdat u bijvoorbeeld eerder met pensioen wilt of een pensioentekort hebt. Als u één of meer van onderstaande vragen met 'ja' beantwoordt, dan is het zeer waarschijnlijk dat u een pensioentekort hebt:

 • Bent u na uw 25e gestart met werken? 
 • Bent u vaak veranderd van werkgever? 
 • Werkte u ooit niet of parttime? 
 • Is uw salaris de afgelopen jaren gestegen? 
 • Hebt u een jongere partner die na 1950 is geboren? 
 • Bent u eerder gescheiden? 
 • Hebben u en uw partner allebei een inkomen? 
 • Werkte of woonde u op enig moment in het buitenland? 
 • Wilt u eerder stoppen met werken?

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Kan ik mijn lijfrentepremie aftrekken bij gebruik van de Oudedagreserve?

Als ondernemer kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de Oudedagsreserve. Hiermee geniet u belastingvoordeel. Hoewel de Oudedagsreserve zelf geen echte reserve is, kunt u deze wel omzetten in een lijfrente. Als de lijfrente voldoet aan de eisen die de fiscus hieraan stelt, kunt u de premie aftrekken. Daar staat tegenover dat de onttrekking aan de Oudedagsreserve belastbaar is. De ontrekking aan de Oudedagsreserve en de aftrekbaarheid van lijfrentepremie vallen tegenover elkaar weg.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. VvAA dienstverleningsdocument: waarom betaalt u voor advies?

Vóór 2013 leek het alsof advies gratis was. Maar dat was het niet. De kosten voor advies zaten verwerkt in de productprijs, waardoor u niet kon zien wat u voor het gegeven advies betaalde. Deze kosten staan ook wel bekend onder de noemer 'provisie'.

Wat is een dienstverleningsdocument? 
Een dienstverleningsdocument (DVD) is een gestandaardiseerd document dat er bij elke aanbieder of financiële dienstverlener hetzelfde uitziet. Het geeft de gemiddelde kosten weer en dus niet de exacte kosten die u gaat betalen. In het dienstverleningsdocument ziet u ook een beschrijving van de werkzaamheden die de financiële dienstverlener voor u uitvoert.

Wat voor informatie vindt u in een dienstverleningsdocument?
Vanaf 1 januari 2013 betaalt u rechtstreeks voor financiële dienstverlening. In het DVD vindt u nadere informatie over de kosten en de dienstverlening van VvAA. Wij zijn verplicht een DVD te verstrekken bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen. Dit zijn producten als:

o hypothecaire kredieten 
o individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
o overlijdensrisicoverzekeringen

Eenvoudige schadeverzekeringen vallen hier niet onder, en zijn dan ook geen DVD's voor beschikbaar.

Waar vindt u VvAA dienstverleningsdocumenten op deze website?
Bij financiële producten zoals hypotheekadvies, advies over arbeidsongeschiktheid, of lijfrente vindt u linksboven op de pagina onder het uitklapmenu 'Downloads' steeds het bijbehorende DVD.

Hebt u vragen over een specifiek dienstverleningsdocument?
Neemt u contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Compliance via telefoonnummer 030 247 47 65, of stuurt u een e-mail naar compliance@vvaa.nl.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Welke lijfrentevormen zijn er?

Met het vermogen dat in een lijfrente wordt opgebouwd, kan te zijner tijd een pensioen worden aangekocht. De pensioenvormen die dan ter beschikking staan, zijn:

 1. Oudedagslijfrente. Dit is een levenslange uitkering aan degene die tijdens de opbouwfase de premie heeft afgetrokken van de belasting.

 2. Nabestaandenlijfrente. Na overlijden van de verzekerde volgt de uitkering aan de partner van de verzekerde. Vaak is dit 70% van het ouderdomspensioen, de uitkering eindigt bij overlijden van de partner.

 3. Tijdelijke Oudedagslijfrente. Het is mogelijk om tijdelijk - maar ten minste voor een periode van vijf jaar - een hogere uitkering te regelen. De uitkering is aan een maximum gebonden en eindigt bij overlijden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Uw voordelen:

 • Direct inzicht in uw pensioensituatie
 • Inzicht in een eventueel pensioentekort
 • Pensioenopbouw met fiscaal voordeel

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?