Een goed pensioen is houden wat u hebt

Een groot gedeelte van de Nederlanders krijgt te maken met een pensioentekort. Ook u als medisch professional kunt hier tegenaan lopen. Daarom biedt VvAA passend advies om dit voor te zijn. Vraag advies aan
Pensioen

Lijfrente advies

Hoe bouwen we uw lijfrente op?

Bijna 80% van de Nederlanders krijgt te maken met een pensioentekort. Door tijdig een pensioenaanvulling te regelen hoeft dit geen probleem te zijn.VvAA biedt u advies door samen met u inzicht te verkrijgen in uw situatie en te bepalen wat u voor ogen heeft met betrekking tot uw pensioen.
Vraag advies aan

Een goed pensioen = houden wat u hebt

Volgens de norm hebt u een goed pensioen als de optelsom van uw AOW, werkgeverspensioen en zelf geregelde pensioenaanvulling zorgen voor 70% van uw laatstverdiende salaris. Maar iedere pensioensituatie is anders. Daarom helpt onze pensioenspecialist u graag. U ziet direct of u voldoende opbouwt voor later.

Lijfrente als pensioenaanvulling

Met een lijfrente kunt u uw pensioen aanvullen. Hoe eerder u daarmee begint hoe minder u maandelijks opzij hoeft te leggen. Zowel zelfstandigen, directeur-grootaandeelhouders (DGA's) als werknemers kunnen kiezen voor een lijfrente. Voor zelfstandigen is het vaak de enige vorm van pensioenopbouw met fiscaal voordeel. 

Fiscaal voordeel

Lijfrentepremies zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Belangrijkste voorwaarde is dat u voldoende jaarruimte hebt. De pensioenspecialist van VvAA is u van dienst om een berekening te maken. U kunt ook zelf uw jaarruimte berekenen. Ga daarvoor naar de jaarruimte tool.

VvAA Levensverzekeringen nummer 1 klanttevredenheid onderzoek Verbond van Verzekeraars

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Alle voordelen op een rij:

 • Direct inzicht in uw pensioensituatie
 • Inzicht in een eventueel pensioentekort
 • Pensioenopbouw met fiscaal voordeel
Fiscale wijzigingen 2015
In 2013 is gestart met de verhoging van de AOW-leeftijd. Als gevolg van deze wijziging zijn dit jaar de fiscale regels omtrent de uitkering van lijfrenteverzekeringen gewijzigd.
Uw lijfrente keert uit

Uw lijfrente komt tot uitkering of u hebt u een lijfrentekapitaal geërfd. Gebruikt u het kapitaal om eerder te stoppen met werken, gaat u minder werken of stelt u uw pensioendatum nog even uit?

Product zonder advies

Naast de adviezen die wij u kunnen bieden, kunt u ook besluiten zelf op onderzoek te gaan. Lees verder om de spelregels te vinden die horen bij overeenkomsten die u wilt aangaan zonder advies van onze kant.

Uw nabestaanden

Naast alle emotionele aspecten kan een overlijden ook grote gevolgen hebben voor het inkomen van de nabestaanden. Als de kostwinner overlijdt, zijn de financiële gevolgen onmiddellijk duidelijk. Het wegvallen van een niet- of minder verdienende partner kan echter ook grote financiële gevolgen hebben.

Uw lijfrente en de bank

Hebt u een pensioentekort en wenst u extra inkomen of een aanvullend pensioen? Dan kan 'Lijfrente Sparen' interessant voor u zijn.
Vraag advies aan
Met 'Lijfrente Sparen' bouwt u via een geblokkeerde spaarrekening kapitaal op voor uw oudedag. Eenvoudig en transparant. Voor de geblokkeerde spaarrekening geldt een variabele rente. U hebt de mogelijkheid (een deel van) uw spaarsaldo in te leggen in een Lijfrente Deposito. Voor het Lijfrente Deposito spreekt u een vaste rente af voor een bepaalde periode.

Inbrengen van opgebouwd kapitaal

Hebt u bij een andere bank of verzekeraar al via een spaarrekening of verzekering een kapitaal opgebouwd, bestemd als aanvulling op uw pensioen? Dan kunt u dit kapitaal rechtstreeks laten storten op uw Lijfrente Spaarrekening. Laat u vooraf adviseren om ongewenste fiscale gevolgen te voorkomen.

Lijfrente Sparen en de fiscale regels

De stortingen die u op uw Lijfrente Spaarrekening doet, zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hoeveel u mag aftrekken, hangt af van uw inkomen en uw pensioenopbouw. Hebt u in een bepaald jaar minder opgebouwd dan fiscaal is toegestaan, dan is de lijfrentestorting geheel of gedeeltelijk aftrekbaar. Dit dient elk jaar weer opnieuw te worden beoordeeld. Uiteraard helpt uw adviseur u graag met het bepalen van uw maximale aftrekbare storting. Het totaal gespaarde bedrag kunt u bij pensionering omzetten in een direct ingaande lijfrente-uitkering. Over de uitkeringen betaalt u belasting.

Opnemen

Het door u opgebouwde lijfrentevermogen staat gedurende de looptijd van Lijfrente Sparen op een geblokkeerde rekening. U kunt niet vrij over uw geld beschikken zonder dat hieraan fiscale gevolgen zijn verbonden. Vraag altijd vooraf advies aan uw financieel adviseur.

Opgebouwd vermogen omzetten in periodieke uitkering

Uiterlijk in het kalenderjaar waarin u de 70-jarige leeftijd bereikt, dient het lijfrentekapitaal te worden aangewend voor een product dat uw opgebouwde kapitaal uitkeert als aanvulling op uw inkomen. Bij overlijden komt het tot dan toe opgebouwde kapitaal toe aan de erfgenamen onder dezelfde fiscale verplichtingen als die van toepassing waren voor de erflater.

VvAA Levensverzekeringen nummer 1 klanttevredenheid onderzoek Verbond van Verzekeraars

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Alle voordelen op een rij:

 • Direct inzicht in uw pensioensituatie
 • Inzicht in een eventueel pensioentekort
 • Pensioenopbouw met fiscaal voordeel

En wat doet de fiscus?

Als zelfstandige is het mogelijk om onder voorwaarden gebruik te maken van de oudedagsreserve. Dit is geen echte reserve, maar een bedrag waarop de belastingdienst een claim houdt. Wat betekent dit voor uw lijfrente en wat heeft de fiscus hier mee van doen?
Vraag advies aan
De overheid stimuleert de opbouw van pensioenvermogen met belastingvoordelen. Als zelfstandige kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de oudedagsreserve. Geen echte reserve, maar een bedrag waarop de belastingdienst een claim houdt. In het jaar dat u toevoegt aan de oudedagsreserve, bespaart u op uw belastingheffing. U kunt de oudedagsreserve benutten door deze - geheel of gedeeltelijk - om te zetten in een lijfrente. Zodra de uitkeringsfase start, gaat u over de uitkeringen belasting betalen. Door het verschil in hoogte van het belastingtarief en het uitstel van belastingbetalen, geniet u voordeel.

Pensioentekort? Benut jaar- of reserveringsruimte

De premie of koopsom voor een lijfrente in de opbouwfase is - onder voorwaarden - fiscaal aftrekbaar van het inkomen. Welk bedrag aftrekbaar is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en van uw pensioentekort: de jaarruimte. Dit is het bedrag dat u over het betreffende fiscale jaar als lijfrentepremie mag aftrekken van uw inkomen vanwege een pensioentekort. Hebt u de afgelopen jaren uw jaarruimte niet gebruikt? Dan kunt u dit alsnog doen, tot maximaal 7 jaar terug en binnen de fiscale regels. Niet-gebruikte jaarruimte noemen we 'reserveringsruimte'.

De belangrijkste reden om een (aanvullend) pensioen op te bouwen, is de wens om later een bepaald inkomen te hebben waarmee u uw leven kunt inrichten naar eigen wens. De fiscale tegemoetkomingen zijn een belangrijke stimulans om deze voornemens met financieel voordeel om te zetten in daden.

VvAA Levensverzekeringen nummer 1 klanttevredenheid onderzoek Verbond van Verzekeraars

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Alle voordelen op een rij:

 • Direct inzicht in uw pensioensituatie
 • Inzicht in een eventueel pensioentekort
 • Pensioenopbouw met fiscaal voordeel

Wat doen wij?

Pensioen is een onderwerp dat regelmatig om aandacht vraagt. Alleen zo voorkomt u dat u op de pensioendatum voor verrassingen komt te staan. Gedegen en betrouwbaar pensioenadvies is een onmisbare schakel. Daarom besteedt VvAA veel aandacht aan het up-to-date houden van de vakkennis van de adviseurs.
Vraag advies aan
Daarnaast is het advies zo ingericht dat geen detail over het hoofd gezien kan worden. De kwaliteit van het advies bepaalt of u later kunt genieten van uw oudedag op de wijze waarop u dat wenst.

De fasen in ons adviestraject

 1. Oriëntatie: 
  In de eerste stap oriënteert u zich op de verschillende mogelijkheden voor advies. Wilt u een uitgebreid advies waarin uw financiële toekomst vanaf de huidige situatie onder de loep wordt genomen? Dan kiest u voor financiële planning. Wilt u weten wat uw financiële situatie is vanaf het moment van pensioneren? Dan kiest u voor de toekomstanalyse.

 2. Inventarisatie: 
  Uw VvAA adviseur gaat samen met u na wat uw financiële wensen en doelen zijn. Hij bekijkt de voorzieningen die u al getroffen hebt. Hij beoordeelt of er fiscale ruimte is. En hij stelt samen met u uw persoonlijk klantprofiel (inclusief risicoprofiel) op. Dit is de basis voor uw aanvullende pensioenadvies.

 3. Analyse: 
  Uw VvAA adviseur analyseert uw financiële situatie, wensen, risicobereidheid, kennis en ervaring.

 4. Advies: 
  Op basis van zijn analyse adviseert hij u of én hoe u uw aanvullende pensioenwensen en doelen kunt realiseren. Uw praktijkadviseur bespreekt dit advies met u en geeft een volledige toelichting zodat u een helder overzicht krijgt.

 5. Bemiddeling: 
  Als het advies is een voorziening te treffen voor uw pensioen helpt uw VvAA adviseur u bij de de afhandeling hiervan bij onze samenwerkingspartners of andere aanbieders.

 6. Nazorg:
  Uw VvAA adviseur neemt elke drie jaar contact met u op om na te gaan of uw situatie gewijzigd is én of aanvullend advies nodig is.

VvAA Levensverzekeringen nummer 1 klanttevredenheid onderzoek Verbond van Verzekeraars

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Alle voordelen op een rij:

 • Direct inzicht in uw pensioensituatie
 • Inzicht in een eventueel pensioentekort
 • Pensioenopbouw met fiscaal voordeel

Veelgestelde vragen

1. Hebt u genoeg pensioen of een pensioentekort?

Als zelfstandige zult u zelf een pensioen op moeten bouwen. Werkt u in loondienst, dan bouwt u via uw werkgever waarschijnlijk al aan uw pensioen. Dan nog is een eigen aanvulling vaak verstandig omdat u bijvoorbeeld eerder met pensioen wilt of een pensioentekort hebt. Als u één of meer van onderstaande vragen met 'ja' beantwoordt, dan is het zeer waarschijnlijk dat u een pensioentekort hebt:

 • Bent u na uw 25e gestart met werken? 
 • Bent u vaak veranderd van werkgever? 
 • Werkte u ooit niet of parttime? 
 • Is uw salaris de afgelopen jaren gestegen? 
 • Hebt u een jongere partner die na 1950 is geboren? 
 • Bent u eerder gescheiden? 
 • Hebben u en uw partner allebei een inkomen? 
 • Werkte of woonde u op enig moment in het buitenland? 
 • Wilt u eerder stoppen met werken?

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Kan ik mijn lijfrentepremie aftrekken bij gebruik van de Oudedagreserve?

Als ondernemer kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de Oudedagsreserve. Hiermee geniet u belastingvoordeel. Hoewel de Oudedagsreserve zelf geen echte reserve is, kunt u deze wel omzetten in een lijfrente. Als de lijfrente voldoet aan de eisen die de fiscus hieraan stelt, kunt u de premie aftrekken. Daar staat tegenover dat de onttrekking aan de Oudedagsreserve belastbaar is. De ontrekking aan de Oudedagsreserve en de aftrekbaarheid van lijfrentepremie vallen tegenover elkaar weg.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. VvAA dienstverleningsdocument: waarom betaalt u voor advies?

Vóór 2013 leek het alsof advies gratis was. Maar dat was het niet. De kosten voor advies zaten verwerkt in de productprijs, waardoor u niet kon zien wat u voor het gegeven advies betaalde. Deze kosten staan ook wel bekend onder de noemer 'provisie'.

Wat is een dienstverleningsdocument? 
Een dienstverleningsdocument (DVD) is een gestandaardiseerd document dat er bij elke aanbieder of financiële dienstverlener hetzelfde uitziet. Het geeft de gemiddelde kosten weer en dus niet de exacte kosten die u gaat betalen. In het dienstverleningsdocument ziet u ook een beschrijving van de werkzaamheden die de financiële dienstverlener voor u uitvoert.

Wat voor informatie vindt u in een dienstverleningsdocument?
Vanaf 1 januari 2013 betaalt u rechtstreeks voor financiële dienstverlening. In het DVD vindt u nadere informatie over de kosten en de dienstverlening van VvAA. Wij zijn verplicht een DVD te verstrekken bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen. Dit zijn producten als:

o hypothecaire kredieten 
o individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
o overlijdensrisicoverzekeringen

Eenvoudige schadeverzekeringen vallen hier niet onder, en zijn dan ook geen DVD's voor beschikbaar.

Waar vindt u VvAA dienstverleningsdocumenten op deze website?
Bij financiële producten zoals hypotheekadvies, advies over arbeidsongeschiktheid, of lijfrente vindt u linksboven op de pagina onder het uitklapmenu 'Downloads' steeds het bijbehorende DVD.

Hebt u vragen over een specifiek dienstverleningsdocument?
Neemt u contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Compliance via telefoonnummer 030 247 47 65, of stuurt u een e-mail naar compliance@vvaa.nl.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Welke lijfrentevormen zijn er?

Met het vermogen dat in een lijfrente wordt opgebouwd, kan te zijner tijd een pensioen worden aangekocht. De pensioenvormen die dan ter beschikking staan, zijn:

 1. Oudedagslijfrente. Dit is een levenslange uitkering aan degene die tijdens de opbouwfase de premie heeft afgetrokken van de belasting.

 2. Nabestaandenlijfrente. Na overlijden van de verzekerde volgt de uitkering aan de partner van de verzekerde. Vaak is dit 70% van het ouderdomspensioen, de uitkering eindigt bij overlijden van de partner.

 3. Tijdelijke Oudedagslijfrente. Het is mogelijk om tijdelijk - maar ten minste voor een periode van vijf jaar - een hogere uitkering te regelen. De uitkering is aan een maximum gebonden en eindigt bij overlijden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  
Hieronder vind u verdere informatie over ons lijfrente advies

VvAA Levensverzekeringen nummer 1 klanttevredenheid onderzoek Verbond van Verzekeraars

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Alle voordelen op een rij:

 • Direct inzicht in uw pensioensituatie
 • Inzicht in een eventueel pensioentekort
 • Pensioenopbouw met fiscaal voordeel
VvAA adviseur Miranda Joziasse VvAA

Een adviesgesprek

Wilt u meer weten over ons lijfrenteadvies?
Of wilt u direct een adviesgesprek aanvragen?
Bel 030 247 47 89 of vul het contactformulier in.