Deskundige hulp bij een geschil

Als medisch professional kan het voorkomen dat u verwikkeld raakt in een geschil of te maken krijgt met een (tucht)klacht. Dan is het prettig om te kunnen rekenen op experts die kennis hebben van uw vakgebied.
Conflict of geschil

Rechtsbijstand

Klacht of geschil. Wat nu?

Een tuchtklacht, arbeidsgeschil, een geschil in de maatschap, een burenruzie, een geschil met een patiënt, of een verkeersongeluk waarvan u de dupe bent. VvAA biedt naast de rechtsbijstandsverzekering (particulierberoepsmatig of voor uw bedrijf) de juridische hulp om deze situaties het hoofd te bieden.

Meld uw zaak aan

VvAA Rechtsbijstand: wat kunt u verwachten?

 • Deskundige hulp bij een (dreigend) geschil. Bij VvAA rechtsbijstand werken ruim 40 juristen met een eigen specialisme. Zij staan u bij met advies en praktische ondersteuning. Onze juristen hebben ervaring met de specifieke beroepsgroepen in de zorg, zodat zij u ook bij zakelijke geschillen goed bij kunnen staan.
 • Uw belang staat voorop. Wij bespreken met u de gewenste procedure en houden u op de hoogte over de voortgang. Het is lang niet altijd nodig een geschil voor de rechter uit te vechten. Vaak kan een zaak al eerder worden opgelost. Een goede manier om escalatie te voorkomen kan bijvoorbeeld mediation zijn.
 • Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig te werk en worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Vrije advocaatkeuze

Onze gespecialiseerde juristen en advocaten verlenen de rechtshulp waarop u via uw rechtsbijstandverzekering een beroep kunt doen. Leidt een zaak uiteindelijk tot een gerechtelijke of administratieve procedure, dan kunt u ook zelf een advocaat kiezen, van VvAA of een externe partij. VvAA helpt u graag bij het maken van deze keuze, waarbij de situatie en de gewenste expertise bepalend is.

U moet uw verzoek om uw zaak te laten behandelen door een externe advocaat altijd aan ons voorleggen. Wij beoordelen de aanvraag en verstrekken de opdracht aan de advocaat. Meer informatie ›

Uw zaak aanmelden

U kunt uw zaak eenvoudig bij ons aanmelden, ook als u geen VvAA rechtsbijstand­verzekering hebt. Om uw melding zo goed en snel mogelijk te kunnen beoordelen, ontvangen wij graag een kopie van alle relevante stukken. Wij laten u binnen uiterlijk vijf werkdagen weten of de zaak onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering valt en wie de zaak zal behandelen.

Mocht u geen VvAA rechtsbijstandverzekering hebben of de zaak onverhoopt niet onder de dekking vallen, dan helpen wij u waar mogelijk toch op weg met een advies.

Kwaliteitscode

Het Verbond van Verzekeraars heeft een verbeterde ‘Kwaliteitscode Rechtsbijstand’ opgesteld. Stichting VvAA rechtsbijstand werkt volgens deze kwaliteitscode (zie downloads).

Geschillenregeling

Het kan gebeuren dat er een blijvend meningsverschil is tussen u en de rechtshulpverlener over de vraag of de zaak haalbaar is, of over de manier waarop de zaak juridisch inhoudelijk verder zal worden behandeld. In dat geval kan dit meningsverschil -in overleg met VvAA rechtsbijstand- voorgelegd worden aan een advocaat die een bindend advies zal geven. Meer informatie ›

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de manier waarop uw rechtshulpverlener (VvAA-jurist of VvAA-advocaat in loondienst) uw zaak behandelt. Het is altijd mogelijk – en verdient ook de voorkeur – om dit zo spoedig mogelijk aan uw rechtshulpverlener kenbaar te maken. Samen kan dan worden bezien of uw bezwaar kan worden weggenomen. Als dit niet mogelijk is, kunt u via de interne klachtenprocedure een klacht indienen bij VvAA klachtenservice. Naast de interne klachtenregeling kunt u een klacht indienen bij de deken van het arrondissement Utrecht waar de VvAA-advocaat werkzaam is.

Bent u tevreden?

Wij zijn constant bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en waar nodig te verbeteren. Om dit te kunnen waarborgen hebben we uw feedback nodig. Na afloop van een zaak kunnen wij u benaderen met het verzoek om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Met uw feedback kunnen we onze dienstverlening op een nog hoger niveau brengen.

Contact

Neem contact met ons op:

Alle voordelen op een rij

 • Experts in medische geschillen en klachten
 • Meerdere expertises onder één dak
 • Mediation en bemiddeling

Al onze expertises op een rijtje

Met onze advisering zorgen wij ervoor dat u praktijk en/of zorgverlening voldoet aan regelgeving en dat u het risico op juridische problemen beperkt. Krijgt u toch te maken met een juridisch conflict? Dan helpen wij u dit op te lossen, zo nodig door het voeren van een procedure.

Meld uw zaak aan

Onze expertises:


 • Medisch klacht- en tuchtrecht  
 • Wet- en regelgeving in de zorg
 • Geschillen met zorgverzekeraars (bijvoorbeeld materiële controles)
 • Begeleiding bij arbeidsgeschillen van werkgevers en werknemers 
 • Sociaal zekerheidsrecht voor werkgevers en werknemers (bijvoorbeeld in geschillen met het UWV)
 • (Her)registratie, overheidstoezicht (handhavend optreden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en toezicht Nederlandse Zorgautoriteit) en Wob-verzoeken
 • Samenwerkingsgeschillen (bijvoorbeeld procedures bij Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg)
 • Geschillen met zorginstellingen
 • Bestemmingsplannen, bouwvergunningen (praktijkuitbreidingen), planschade- of licht- en geluidhinder/burenhinder
 • Ondernemingsrecht in de zorg, contractenrecht, mededingingsrecht, huurrecht bedrijfsruimte
Ook voor advies en begeleiding in niet-beroepsgerelateerde zaken kunt u (met uw gezinsleden) bij ons terecht. Denk aan erfrecht, consumentenrecht, verkeers- en letselschadezaken en huur- en bouwzaken.

Contact

Neem contact met ons op:

Alle voordelen op een rij

 • Experts in medische geschillen en klachten
 • Meerdere expertises onder één dak
 • Mediation en bemiddeling

Ons team staat voor u klaar

Neem contact op met de juristen van de Juridische Helpdesk als u advies of juridische bijstand wilt aanvragen. Hebt u geen rechtsbijstandverzekering bij VvAA? Zij kunnen u ook vertellen over onze dienstverlening tegen betaling.

Medisch klacht- en tuchtrecht

1. mr. Sylvia van Amelsvoort


  Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, arbeidsrecht, medisch klacht- en tuchtrecht, ondernemingsrecht in de zorg en contractenrecht.
Werkervaring: Sylvia werkte na haar studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit als zorginkoper voor de sector Gehandicaptenzorg bij een zorgkantoor. Hierna maakte zij de overstap naar de afdeling Juridische dienstverlening bij VvAA. Vanaf 2012 werkt ze bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg.
Overig: Sylvia geeft presentaties over diverse thema's, waaronder medisch tuchtrecht.

E-mail: sylvia.van.amelsvoort@vvaa.nl

2. mr. Lenore Beij

Lenore Beij | VvAA    Specialisme: Wet en regelgeving in de zorg, medisch klacht- en tuchtrecht, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen, conflicten met zorgverzekeraars (onder andere materiële controles).
Werkervaring: Lenore werkte hiervoor 7 jaar in de advocatuur waarbij zij adviseerde en procedeerde op het terrein van civiele en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en zorginstellingen. Daarnaast heeft ze ruime ervaring op het gebied van het begeleiden en (preventief) adviseren van beroepsbeoefenaren bij (dreigende) klachten. Zij staat hen ook bij in tuchtprocedures.
Overig: Lenore geeft lezingen en workshops over wet- en regelgeving in de zorg en publiceert over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de wet- en regelgeving in de zorg. Zij is aangesloten bij de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

E-mail: lenore.beij@vvaa.nl

3. mr. Sabine Berkhoff-Muntinga

 Sabine Berkhoff | VvAA   Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, medisch klacht- en tuchtrecht, patiëntenrechten, onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Werkervaring: Sabine heeft ruime ervaring op het gebied van civiel- en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. Zij adviseert bij VvAA Rechtsbijstand beroepsbeoefenaren (preventief) en begeleidt hen bij (dreigende) klachten. Ook in tuchtprocedures staat ze hen bij.
Overig: Sabine geeft lezingen en workshops over de wet- en regelgeving in de zorg en publiceert over onderwerpen die gerelateerd zijn aan dit onderwerp.

E-mail: sabine.berkhoff@vvaa.nl

4. mr. Valéry Daniels

Valery Daniels | VvAA    Specialisme: Medisch klacht- en tuchtrecht, onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en advisering over wet- en regelgeving in de zorg en patiëntenrechten, medisch strafrecht (o.a. euthanasie en bijstand tegen invordering patiëntendossiers), algemene strafzaken
Werkervaring: Valéry startte in 2000 als advocaat bij Nysingh advocaten & notarissen in Zwolle (wet- en regelgeving in de zorg, ondernemingsrecht en faillissementsrecht). In 2003 werd hij jurist bij VvAA rechtsbijstand. Van 2008 tot 2009 bekleedde Valéry de functie van assistent-secretaris van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis Isala in Zwolle. Vanaf 2009 is hij weer jurist bij VvAA Rechtsbijstand en vanaf begin 2012 als advocaat in loondienst.
Overig: Valéry geeft presentaties en schrijft artikelen op het gebied van zijn specialisaties.

E-mail: valery.daniels@vvaa.nl

5. mr. Annemarie Smilde

Annemarie Smilde | VvAA    Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg en tuchtrecht, kennismanagement, productontwikkeling
Werkervaring: Annemarie adviseert het management van VvAA Rechtsbijstand over het  opleidingsbeleid, de kennisontwikkeling, kennisdeling binnen VvAA en met de leden van VvAA, de innovatie van de rechtsbijstandverzekering en ontwikkeling van andere juridische diensten.
Overig: Op het gebied van wet- en regelgeving in de zorg schrijft Annemarie artikelen, onder meer in Arts en Auto. Ze adviseert leden en  beroepsorganisaties en verzorgt presentaties en trainingen voor leden en organisaties in de gezondheidszorg.

E-mail: annemarie.smilde@vvaa.nl

Wet- en regelgeving in de zorg

1. mr. Sylvia van Amelsvoort


  Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, arbeidsrecht, medisch klacht- en tuchtrecht, ondernemingsrecht in de zorg en contractenrecht.
Werkervaring: Sylvia werkte na haar studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit als zorginkoper voor de sector Gehandicaptenzorg bij een zorgkantoor. Hierna maakte zij de overstap naar de afdeling Juridische dienstverlening bij VvAA. Vanaf 2012 werkt ze bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg.
Overig: Sylvia geeft presentaties over diverse thema's, waaronder medisch tuchtrecht.

E-mail: sylvia.van.amelsvoort@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. mr. Lenore Beij

Lenore Beij | VvAA    Specialisme: Wet en regelgeving in de zorg, medisch klacht- en tuchtrecht, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen, conflicten met zorgverzekeraars (onder andere materiële controles).
Werkervaring: Lenore werkte hiervoor 7 jaar in de advocatuur waarbij zij adviseerde en procedeerde op het terrein van civiele en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en zorginstellingen. Daarnaast heeft ze ruime ervaring op het gebied van het begeleiden en (preventief) adviseren van beroepsbeoefenaren bij (dreigende) klachten. Zij staat hen ook bij in tuchtprocedures.
Overig: Lenore geeft lezingen en workshops over wet- en regelgeving in de zorg en publiceert over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de wet- en regelgeving in de zorg. Zij is aangesloten bij de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

E-mail: lenore.beij@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. mr. Sabine Berkhoff-Muntinga

 Sabine Berkhoff | VvAA   Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, medisch klacht- en tuchtrecht, patiëntenrechten, onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Werkervaring: Sabine heeft ruime ervaring op het gebied van civiel- en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. Zij adviseert bij VvAA Rechtsbijstand beroepsbeoefenaren (preventief) en begeleidt hen bij (dreigende) klachten. Ook in tuchtprocedures staat ze hen bij.
Overig: Sabine geeft lezingen en workshops over de wet- en regelgeving in de zorg en publiceert over onderwerpen die gerelateerd zijn aan dit onderwerp.

E-mail: sabine.berkhoff@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. mr. Katrijn van Berkum

mr. Katrijn van Berkum    Specialisme: Wet en regelgeving in de zorg, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen, conflicten met zorgverzekeraars (onder andere materiële controles, algemeen verbintenissenrecht, onroerendgoedrecht waaronder bouwrecht (administratief en civiel), appartementsrecht, koop en burenrecht.
Werkervaring: Katrijn was senior jurist bij de provincie Zuid-Holland en de vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen NVM. Projectontwikkeling en het aanbestedingsrecht waren belangrijke onderdelen in deze functie.
Overig: Katrijn geeft lezingen en workshops over wet- en regelgeving in de zorg en publiceert over onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn, waaronder materiële controles.

E-mail: katrijn.van.berkum@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. mr. Valéry Daniels

Valery Daniels | VvAA    Specialisme: Medisch klacht- en tuchtrecht, onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en advisering over wet- en regelgeving in de zorg en patiëntenrechten, medisch strafrecht (o.a. euthanasie en bijstand tegen invordering patiëntendossiers), algemene strafzaken
Werkervaring: Valéry startte in 2000 als advocaat bij Nysingh advocaten & notarissen in Zwolle (wet- en regelgeving in de zorg, ondernemingsrecht en faillissementsrecht). In 2003 werd hij jurist bij VvAA rechtsbijstand. Van 2008 tot 2009 bekleedde Valéry de functie van assistent-secretaris van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis Isala in Zwolle. Vanaf 2009 is hij weer jurist bij VvAA Rechtsbijstand en vanaf begin 2012 als advocaat in loondienst.
Overig: Valéry geeft presentaties en schrijft artikelen op het gebied van zijn specialisaties.

E-mail: valery.daniels@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. mr. Willemijn ten Kate

Willemijn ten Kate | VvAA    Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, contractenrecht en huurrecht bedrijfsruimte, ondernemingsrecht in de zorg, advisering en begeleiding bij samenwerkingsgeschillen.
Werkervaring: Willemijn studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie was zij onder andere werkzaam als bedrijfsjurist. In 2001 startte zij als jurist bij de afdeling Juridische dienstverlening van VvAA, vanaf 2010 bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg. Willemijn geeft juridisch advies aan zorgprofessionals en samenwerkingsverbanden in zowel de eerste als de tweede lijn, onder andere op gebied van gezondheids-, contracten- en huurrecht.
Overig: Willemijn verzorgt presentaties over bijvoorbeeld ondernemingsrecht  en medisch tuchtrecht.

E-mail: willemijn.ten.kate@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. mr. Timo van Oosterhout

Timo Oosterhout | VvAA    Specialisme: Bestuurlijk gezondheidsrecht (herregistratie, procedures tegen IGZ, NZa etc). Algemeen bestuursrecht, WOB-procedures, omgevingsrecht, veterinair tuchtrecht (o.a. antibiotica), Wet- en regelgeving in de zorg, conflicten met zorgverzekeraars onder andere materiële controles
Werkervaring: Timo heeft een ruime werkervaring als advocaat én als manager in het bedrijfsleven. Vanaf 2009 legde hij zich bij VvAA rechtsbijstand vooral toe op het algemeen bestuursrecht. Vanaf begin 2012 werkt hij als advocaat in loondienst bij VvAA rechtsbijstand.
Overig: Timo geeft presentaties en schrijft artikelen op het gebied van zijn specialisaties.

E-mail: timo.van.oosterhout@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. mr. Robert-Jan Peet

Robert-Jan Peet | VvAA    Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, arbeidsrecht, medisch klacht- en tuchtrecht, ondernemingsrecht in de zorg, contractenrecht en huurrecht bedrijfsruimte.
Werkervaring: Robert-Jan Peet studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte onder meer als jurist en kandidaat-gerechtsdeurwaarder op een gerechtsdeurwaarderskantoor. Daarbij deed hij veel ervaring op in het proces-, beslag- en executierecht. In 1998 kwam hij in dienst bij  de afdeling Juridische dienstverlening van VvAA. Vanaf 2010 werkt hij bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg.
Overig: Robert-Jan verzorgt presentaties over bijvoorbeeld arbeidsrecht en medisch klacht- en tuchtrecht. Ook is hij docent arbeidsrecht bij de cursus Management in de gezondheidszorg.

E-mail: robert-jan.peet@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. mr. Annemarie Smilde

Annemarie Smilde | VvAA    Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg en tuchtrecht, kennismanagement, productontwikkeling
Werkervaring: Annemarie adviseert het management van VvAA Rechtsbijstand over het  opleidingsbeleid, de kennisontwikkeling, kennisdeling binnen VvAA en met de leden van VvAA, de innovatie van de rechtsbijstandverzekering en ontwikkeling van andere juridische diensten.
Overig: Op het gebied van wet- en regelgeving in de zorg schrijft Annemarie artikelen, onder meer in Arts en Auto. Ze adviseert leden en  beroepsorganisaties en verzorgt presentaties en trainingen voor leden en organisaties in de gezondheidszorg.

E-mail: annemarie.smilde@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Geschillen met zorgverzekeraars

1. mr. Lenore Beij

Lenore Beij | VvAA    Specialisme: Wet en regelgeving in de zorg, medisch klacht- en tuchtrecht, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen, conflicten met zorgverzekeraars (onder andere materiële controles).
Werkervaring: Lenore werkte hiervoor 7 jaar in de advocatuur waarbij zij adviseerde en procedeerde op het terrein van civiele en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en zorginstellingen. Daarnaast heeft ze ruime ervaring op het gebied van het begeleiden en (preventief) adviseren van beroepsbeoefenaren bij (dreigende) klachten. Zij staat hen ook bij in tuchtprocedures.
Overig: Lenore geeft lezingen en workshops over wet- en regelgeving in de zorg en publiceert over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de wet- en regelgeving in de zorg. Zij is aangesloten bij de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

E-mail: lenore.beij@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. mr. Katrijn van Berkum

mr. Katrijn van Berkum    Specialisme: Wet en regelgeving in de zorg, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen, conflicten met zorgverzekeraars (onder andere materiële controles, algemeen verbintenissenrecht, onroerendgoedrecht waaronder bouwrecht (administratief en civiel), appartementsrecht, koop en burenrecht.
Werkervaring: Katrijn was senior jurist bij de provincie Zuid-Holland en de vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen NVM. Projectontwikkeling en het aanbestedingsrecht waren belangrijke onderdelen in deze functie.
Overig: Katrijn geeft lezingen en workshops over wet- en regelgeving in de zorg en publiceert over onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn, waaronder materiële controles.

E-mail: katrijn.van.berkum@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. mr. Baukje Dijkstra

Baukje Dijkstra | VvAA    Specialisme: Algemeen verbintenissenrecht, geschillen met zorgverzekeraars, materiële controles in het bijzonder
Werkervaring: Baukje studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht. Tijdens die periode studeerde ze ook enige tijd aan de Universiteit van Thessaloniki, Griekenland. Na haar afstuderen, begon zij haar werkzaamheden als jurist in 2002 op Curaçao. Sinds 2008 is Baukje werkzaam bij VvAA rechtsbijstand.

E-mail: baukje.dijkstra@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. mr. Paul Hanrath

Paul Hanrath | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen en andere geschillen in de gezondheidszorg, zoals maatschapsconflicten en conflicten met zorgverzekeraars, onder andere materiële controles
Werkervaring: Na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit Leiden werd Paul Hanrath in 1992 advocaat bij een groot advocatenkantoor. Sinds 1997 is hij werkzaam bij VvAA rechtsbijstand.
Overig: Een speciaal aandachtsgebied van Paul betreft de beroepsgroepen in de gezondheidszorg, in het bijzonder van de medisch specialisten. Binnen dit gebied houdt Paul zich bezig met advisering en juridische dienstverlening in brede zin. Denk aan het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg), zowel voor individuele beroepsbeoefenaars als voor samenwerkingsverbanden. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Paul onder meer in individuele ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- en relatiebedingen en kwesties met betrekking tot ziekte en re-integratie.

E-mail: paul.hanrath@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. mr. Timo van Oosterhout

Timo Oosterhout | VvAA    Specialisme: Bestuurlijk gezondheidsrecht (herregistratie, procedures tegen IGZ, NZa etc). Algemeen bestuursrecht, WOB-procedures, omgevingsrecht, veterinair tuchtrecht (o.a. antibiotica), Wet- en regelgeving in de zorg, conflicten met zorgverzekeraars onder andere materiële controles
Werkervaring: Timo heeft een ruime werkervaring als advocaat én als manager in het bedrijfsleven. Vanaf 2009 legde hij zich bij VvAA rechtsbijstand vooral toe op het algemeen bestuursrecht. Vanaf begin 2012 werkt hij als advocaat in loondienst bij VvAA rechtsbijstand.
Overig: Timo geeft presentaties en schrijft artikelen op het gebied van zijn specialisaties.

E-mail: timo.van.oosterhout@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Begeleiding bij arbeidsgeschillen

1. mr. Sylvia van Amelsvoort


  Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, arbeidsrecht, medisch klacht- en tuchtrecht, ondernemingsrecht in de zorg en contractenrecht.
Werkervaring: Sylvia werkte na haar studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit als zorginkoper voor de sector Gehandicaptenzorg bij een zorgkantoor. Hierna maakte zij de overstap naar de afdeling Juridische dienstverlening bij VvAA. Vanaf 2012 werkt ze bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg.
Overig: Sylvia geeft presentaties over diverse thema's, waaronder medisch tuchtrecht.

E-mail: sylvia.van.amelsvoort@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. mr. drs. Cynthia van Glabbeek

Cynthia van Glabbeek | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht en andere geschillen in de gezondheidszorg, zoals maatschapsconflicten en conflicten met zorgverzekeraars, onder andere materiële controles
Werkervaring: Na voltooiing van haar studies Gezondheidswetenschappen en Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, werkte Cynthia zes jaar als advocaat bij een advocatenkantoor in Amsterdam. In 2013 trad zij als jurist bij VvAA in dienst.
Overig: Cynthia houdt zich naast arbeidsrecht met name bezig met de juridische problematiek van de zelfstandige (para)medicus, waaronder geschillen met ziekenhuizen en zorgverzekeraars, samenwerkingsgeschillen en dissociaties. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Cynthia onder meer in individuele ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- en relatiebedingen en kwesties met betrekking tot ziekte en re-integratie.

E-mail: cynthia.van.glabbeek@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. mr. Paul Hanrath

Paul Hanrath | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen en andere geschillen in de gezondheidszorg, zoals maatschapsconflicten en conflicten met zorgverzekeraars, onder andere materiële controles
Werkervaring: Na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit Leiden werd Paul Hanrath in 1992 advocaat bij een groot advocatenkantoor. Sinds 1997 is hij werkzaam bij VvAA rechtsbijstand.
Overig: Een speciaal aandachtsgebied van Paul betreft de beroepsgroepen in de gezondheidszorg, in het bijzonder van de medisch specialisten. Binnen dit gebied houdt Paul zich bezig met advisering en juridische dienstverlening in brede zin. Denk aan het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg), zowel voor individuele beroepsbeoefenaars als voor samenwerkingsverbanden. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Paul onder meer in individuele ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- en relatiebedingen en kwesties met betrekking tot ziekte en re-integratie.

E-mail: paul.hanrath@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Birgitte van den Heuvel-Stoop MBA MfN registermediator

Birgitte van den Heuvel | VvAA    Specialisme: Mediation bij maatschappen  (medisch specialisten, huisartsen en paramedici) en arbeidsconflicten binnen de gezondheidszorg
Werkervaring: Na haar opleiding HEAO-Commerciële Economie voltooide Birgitte een Master of Business Administration (MBA). Als mediator heeft zij ruime ervaring in alle voorkomende geschillen binnen de werksituatie. Voordat ze in 2009 bij VvAA terechtkwam,  had ze jarenlang een eigen mediationpraktijk. Birgitte is ook werkzaam als mediator voor de Rechtbanken in Amsterdam, Utrecht en ’s-Hertogenbosch.
Overig: Naast haar mediationactiviteiten verzorgt Birgitte regelmatig trainingen en workshops op het gebied van conflicten, mediation en samenwerking. Daarnaast is Birgitte (mede)auteur van publicaties en boeken over mediation, waaronder ‘Mediation in de Gezondheidszorg’.

E-mail: birgitte.vanden.heuvel@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. mr. Mascha Keijer

Mascha Keijer | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht
Werkervaring: Mascha studeerde Nederlands recht in Utrecht. Haar specialisaties zijn arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Sinds 2007 werkt ze als jurist bij VvAA Rechtsbijstand en maakt ze deel uit van de sectie arbeidsrecht.
Mascha heeft ruim 15 jaar ervaring met het verlenen van juridisch advies, het voeren van onderhandelingen en het vertegenwoordigen van cliënten in gerechtelijke procedures.
Overig: Mascha staat zowel werkgevers, werknemers als uitkeringsgerechtigden bij in, onder andere, arbeidsconflicten en  geschillen over arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

E-mail: mascha.keijer@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Yvonne Lacroix FFP RBc MfN registermediator

Yvonne Lacroix | VvAA    Specialisme: Mediation, praktijkovernames en -vraagstukken
Werkervaring: Tijdens haar HEAO-opleiding werkte Yvonne bij diverse bankinstellingen en volgde zij specifieke opleidingen in Financiële Planning (FFP). Vanaf 1999 is zij werkzaam als bedrijfseconomisch adviseur bij VvAA voor de beroepsgroep paramedici. Ze volgde de opleiding tot NMI/MfN mediator (2009) en RBc belastingconsulent (2013).
Als NMI/MfN registermediator is zij gespecialiseerd in maatschappen, arbeidsconflicten en conflicten tussen patiënt en behandelaar. De mediations spelen zich af op het gebied van samenwerking, verschillende toekomstvisies, vastlopende overlegsituaties en onvrede over de aansturing, beleid en sfeer op de werkvloer.
Overig: Als bedrijfseconomisch adviseur begeleidt Yvonne cliënten bij het opstarten, overnemen of verkopen van een onderneming. Ze begeleidt daarnaast fusies van praktijken en geeft adviezen over investeringsvraagstukken en praktijkvoering.

E-mail: yvonne.lacroix@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Peter de Leeuw MfN registermediator

Peter de Leeuw | VvAA    Specialisme: Mediation, geschillen, financiële planning, belastingadvies
Werkervaring: Na zijn HEAO-opleiding werd Peter geregistreerd financieel planner. Hij werkt vanaf 1998 als praktijkadviseur bij VvAA voor voornamelijk huisartsen. Ook was hij bij VvAA belastingadviseur met een cliëntenportefeuille van vooral zelfstandige eerstelijns zorgverleners. Sinds 2011 is hij mediator.
Overig: Door zijn ervaring hebben vooral de volgende kwesties zijn belangstelling: samenwerkingsperikelen van maatschappen of arbeidsconflicten met medewerkers van huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen.

E-mail: peter.de.leeuw@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. mr. Robert-Jan Peet

Robert-Jan Peet | VvAA    Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, arbeidsrecht, medisch klacht- en tuchtrecht, ondernemingsrecht in de zorg, contractenrecht en huurrecht bedrijfsruimte.
Werkervaring: Robert-Jan Peet studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte onder meer als jurist en kandidaat-gerechtsdeurwaarder op een gerechtsdeurwaarderskantoor. Daarbij deed hij veel ervaring op in het proces-, beslag- en executierecht. In 1998 kwam hij in dienst bij  de afdeling Juridische dienstverlening van VvAA. Vanaf 2010 werkt hij bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg.
Overig: Robert-Jan verzorgt presentaties over bijvoorbeeld arbeidsrecht en medisch klacht- en tuchtrecht. Ook is hij docent arbeidsrecht bij de cursus Management in de gezondheidszorg.

E-mail: robert-jan.peet@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. mr. Edith Peters

Edit Pieters | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht en ambtenarenrecht
Werkervaring: Edith rondde in 1998 haar studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Groningen af. Gedurende haar studie verbleef Edith een semester aan University College Galway (Ierland). Na afronding van haar studie werkte Edith drie jaar als advocaat bij een middelgroot advocatenkantoor. Vervolgens werkte zij als bedrijfsjurist en directiesecretaris bij een kleine, duurzame bank. Sinds 2006 werkt Edith bij VvAA rechtsbijstand. In 2009 voltooide Edith cum laude de postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.
Overig: Edith adviseert, onderhandelt en procedeert onder meer in individuele ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- en relatiebedingen en kwesties met betrekking tot ziekte en re-integratie.

E-mail: edith.pieters@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. mr. Kristien Struwe

Kristien Struwe | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen en andere geschillen in de gezondheidszorg, zoals maatschapsconflicten en conflicten met zorgverzekeraars, onder andere materiële controles.
Werkervaring: Kristien rondde haar studie Nederlands Recht af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1991 werkt zij bij VvAA rechtsbijstand. Daarvoor werkte zij drie jaar bij een middelgroot advocatenkantoor in Utrecht.
Overig: Een speciaal aandachtsgebied van Kristien betreft de beroepsgroepen in de gezondheidszorg, in het bijzonder van de medisch specialisten. Binnen dit gebied houdt Kristien zich bezig met advisering en juridische dienstverlening in brede zin. Denk aan het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg), zowel voor individuele beroepsbeoefenaars als voor samenwerkingsverbanden.
Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Kristien onder meer in individuele ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- en relatiebedingen en kwesties met betrekking tot ziekte en re-integratie.

E-mail: kristien.struwe@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Sociaal zekerheidsrecht

1. mr. Mascha Keijer

Mascha Keijer | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht
Werkervaring: Mascha studeerde Nederlands recht in Utrecht. Haar specialisaties zijn arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Sinds 2007 werkt ze als jurist bij VvAA Rechtsbijstand en maakt ze deel uit van de sectie arbeidsrecht.
Mascha heeft ruim 15 jaar ervaring met het verlenen van juridisch advies, het voeren van onderhandelingen en het vertegenwoordigen van cliënten in gerechtelijke procedures.
Overig: Mascha staat zowel werkgevers, werknemers als uitkeringsgerechtigden bij in, onder andere, arbeidsconflicten en  geschillen over arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

E-mail: mascha.keijer@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Herregistratie en overheidstoezicht

1. mr. Valéry Daniels

Valery Daniels | VvAA    Specialisme: Medisch klacht- en tuchtrecht, onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en advisering over wet- en regelgeving in de zorg en patiëntenrechten, medisch strafrecht (o.a. euthanasie en bijstand tegen invordering patiëntendossiers), algemene strafzaken
Werkervaring: Valéry startte in 2000 als advocaat bij Nysingh advocaten & notarissen in Zwolle (wet- en regelgeving in de zorg, ondernemingsrecht en faillissementsrecht). In 2003 werd hij jurist bij VvAA rechtsbijstand. Van 2008 tot 2009 bekleedde Valéry de functie van assistent-secretaris van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis Isala in Zwolle. Vanaf 2009 is hij weer jurist bij VvAA Rechtsbijstand en vanaf begin 2012 als advocaat in loondienst.
Overig: Valéry geeft presentaties en schrijft artikelen op het gebied van zijn specialisaties.

E-mail: valery.daniels@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. mr. Arie Kreule

Arie Kreule | VvAA    Specialisme: Advisering en begeleiding bij samenwerkingsgeschillen, oprichten van zorginstellingen, overheidstoezicht (handhavend optreden door de IGZ en toezicht NZA) ondernemingsrecht in de zorg, contractenrecht, mededingingsrecht en fusies en overnames.
Werkervaring: Arie studeerde Nederlands Recht en Internationaal privaatrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en aan The University of Edinburgh. Hij was werkzaam bij Amro Bank, was vervolgens advocaat bij Boekel de Nerée en senior jurist bij de Stichting Rechtsbijstand Gezondheidszorg. In 1998 werd hij hoofd van de afdeling Juridische dienstverlening bij VvAA Groep, vanaf 2010 bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg, alwaar hij sinds 2014 werkzaam is als senior specialist ondernemingsrecht.  Arie geeft juridisch advies aan zorgprofessionals, (besturen van) samenwerkingsverbanden en zorginstellingen in zowel de eerste als de tweede lijn. Hij is onder andere goed ingevoerd in het gezondheids- en het contractenrecht, het mededingingsrecht en de Zorgbrede governancecode.
Overig: Arie geeft presentaties over diverse thema’s op het gebied van wet- en regelgeving in de zorg en is daarnaast docent mededingingsrecht bij de Academie voor Medisch Specialisten.

E-mail: arie.kreule@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. mr. Timo van Oosterhout

Timo Oosterhout | VvAA    Specialisme: Bestuurlijk gezondheidsrecht (herregistratie, procedures tegen IGZ, NZa etc). Algemeen bestuursrecht, WOB-procedures, omgevingsrecht, veterinair tuchtrecht (o.a. antibiotica), Wet- en regelgeving in de zorg, conflicten met zorgverzekeraars onder andere materiële controles
Werkervaring: Timo heeft een ruime werkervaring als advocaat én als manager in het bedrijfsleven. Vanaf 2009 legde hij zich bij VvAA rechtsbijstand vooral toe op het algemeen bestuursrecht. Vanaf begin 2012 werkt hij als advocaat in loondienst bij VvAA rechtsbijstand.
Overig: Timo geeft presentaties en schrijft artikelen op het gebied van zijn specialisaties.

E-mail: timo.van.oosterhout@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Samenwerkingsgeschillen

1. mr. Katrijn van Berkum

mr. Katrijn van Berkum    Specialisme: Wet en regelgeving in de zorg, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen, conflicten met zorgverzekeraars (onder andere materiële controles, algemeen verbintenissenrecht, onroerendgoedrecht waaronder bouwrecht (administratief en civiel), appartementsrecht, koop en burenrecht.
Werkervaring: Katrijn was senior jurist bij de provincie Zuid-Holland en de vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen NVM. Projectontwikkeling en het aanbestedingsrecht waren belangrijke onderdelen in deze functie.
Overig: Katrijn geeft lezingen en workshops over wet- en regelgeving in de zorg en publiceert over onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn, waaronder materiële controles.

E-mail: katrijn.van.berkum@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Arjan Bonthond MBA FFP NMI/MfN registermediator

Arjan Bonthond | VvAA    Werkervaring: Na zijn HEAO-opleiding behaalde Arjan een Master of Business Administration (MBA). Daarnaast volgde hij specifieke opleidingen in Financiële Planning (FFP), NMI-registermediation en Neurolinguïstisch programmeren (NLP). Arjan is met name werkzaam voor organisatievormen in de tweede lijn. Als NMI-mediator is hij gespecialiseerd in maatschappen en de organisatiestructuur in de intramurale instelling. De mediations spelen zich af op het gebied van samenwerking, verschillende toekomstvisies en vastlopende overlegsituaties in het duale management.
Overig: Als consultant werkt Arjan opdrachten uit en geeft hij lezingen over de toekomst van de eerste- en tweedelijnszorg. Enkele voorbeelden van zijn opdrachten als consultant: maatschapsfusies op grond van de kwaliteitscriteria, integratie van eerste en tweedelijnszorg.

E-mail: arjan.bonthond@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. mr. drs. Cynthia van Glabbeek

Cynthia van Glabbeek | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht en andere geschillen in de gezondheidszorg, zoals maatschapsconflicten en conflicten met zorgverzekeraars, onder andere materiële controles
Werkervaring: Na voltooiing van haar studies Gezondheidswetenschappen en Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, werkte Cynthia zes jaar als advocaat bij een advocatenkantoor in Amsterdam. In 2013 trad zij als jurist bij VvAA in dienst.
Overig: Cynthia houdt zich naast arbeidsrecht met name bezig met de juridische problematiek van de zelfstandige (para)medicus, waaronder geschillen met ziekenhuizen en zorgverzekeraars, samenwerkingsgeschillen en dissociaties. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Cynthia onder meer in individuele ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- en relatiebedingen en kwesties met betrekking tot ziekte en re-integratie.

E-mail: cynthia.van.glabbeek@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. mr. Paul Hanrath

Paul Hanrath | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen en andere geschillen in de gezondheidszorg, zoals maatschapsconflicten en conflicten met zorgverzekeraars, onder andere materiële controles
Werkervaring: Na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit Leiden werd Paul Hanrath in 1992 advocaat bij een groot advocatenkantoor. Sinds 1997 is hij werkzaam bij VvAA rechtsbijstand.
Overig: Een speciaal aandachtsgebied van Paul betreft de beroepsgroepen in de gezondheidszorg, in het bijzonder van de medisch specialisten. Binnen dit gebied houdt Paul zich bezig met advisering en juridische dienstverlening in brede zin. Denk aan het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg), zowel voor individuele beroepsbeoefenaars als voor samenwerkingsverbanden. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Paul onder meer in individuele ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- en relatiebedingen en kwesties met betrekking tot ziekte en re-integratie.

E-mail: paul.hanrath@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Birgitte van den Heuvel-Stoop MBA MfN registermediator

Birgitte van den Heuvel | VvAA    Specialisme: Mediation bij maatschappen  (medisch specialisten, huisartsen en paramedici) en arbeidsconflicten binnen de gezondheidszorg
Werkervaring: Na haar opleiding HEAO-Commerciële Economie voltooide Birgitte een Master of Business Administration (MBA). Als mediator heeft zij ruime ervaring in alle voorkomende geschillen binnen de werksituatie. Voordat ze in 2009 bij VvAA terechtkwam,  had ze jarenlang een eigen mediationpraktijk. Birgitte is ook werkzaam als mediator voor de Rechtbanken in Amsterdam, Utrecht en ’s-Hertogenbosch.
Overig: Naast haar mediationactiviteiten verzorgt Birgitte regelmatig trainingen en workshops op het gebied van conflicten, mediation en samenwerking. Daarnaast is Birgitte (mede)auteur van publicaties en boeken over mediation, waaronder ‘Mediation in de Gezondheidszorg’.

E-mail: birgitte.vanden.heuvel@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. mr. Willemijn ten Kate

Willemijn ten Kate | VvAA    Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, contractenrecht en huurrecht bedrijfsruimte, ondernemingsrecht in de zorg, advisering en begeleiding bij samenwerkingsgeschillen.
Werkervaring: Willemijn studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie was zij onder andere werkzaam als bedrijfsjurist. In 2001 startte zij als jurist bij de afdeling Juridische dienstverlening van VvAA, vanaf 2010 bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg. Willemijn geeft juridisch advies aan zorgprofessionals en samenwerkingsverbanden in zowel de eerste als de tweede lijn, onder andere op gebied van gezondheids-, contracten- en huurrecht.
Overig: Willemijn verzorgt presentaties over bijvoorbeeld ondernemingsrecht  en medisch tuchtrecht.

E-mail: willemijn.ten.kate@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Yvonne Lacroix FFP RBc MfN registermediator

Yvonne Lacroix | VvAA    Specialisme: Mediation, praktijkovernames en -vraagstukken
Werkervaring: Tijdens haar HEAO-opleiding werkte Yvonne bij diverse bankinstellingen en volgde zij specifieke opleidingen in Financiële Planning (FFP). Vanaf 1999 is zij werkzaam als bedrijfseconomisch adviseur bij VvAA voor de beroepsgroep paramedici. Ze volgde de opleiding tot NMI/MfN mediator (2009) en RBc belastingconsulent (2013).
Als NMI/MfN registermediator is zij gespecialiseerd in maatschappen, arbeidsconflicten en conflicten tussen patiënt en behandelaar. De mediations spelen zich af op het gebied van samenwerking, verschillende toekomstvisies, vastlopende overlegsituaties en onvrede over de aansturing, beleid en sfeer op de werkvloer.
Overig: Als bedrijfseconomisch adviseur begeleidt Yvonne cliënten bij het opstarten, overnemen of verkopen van een onderneming. Ze begeleidt daarnaast fusies van praktijken en geeft adviezen over investeringsvraagstukken en praktijkvoering.

E-mail: yvonne.lacroix@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Peter de Leeuw MfN registermediator

Peter de Leeuw | VvAA    Specialisme: Mediation, geschillen, financiële planning, belastingadvies
Werkervaring: Na zijn HEAO-opleiding werd Peter geregistreerd financieel planner. Hij werkt vanaf 1998 als praktijkadviseur bij VvAA voor voornamelijk huisartsen. Ook was hij bij VvAA belastingadviseur met een cliëntenportefeuille van vooral zelfstandige eerstelijns zorgverleners. Sinds 2011 is hij mediator.
Overig: Door zijn ervaring hebben vooral de volgende kwesties zijn belangstelling: samenwerkingsperikelen van maatschappen of arbeidsconflicten met medewerkers van huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen.

E-mail: peter.de.leeuw@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. mr. Kristien Struwe

Kristien Struwe | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen en andere geschillen in de gezondheidszorg, zoals maatschapsconflicten en conflicten met zorgverzekeraars, onder andere materiële controles.
Werkervaring: Kristien rondde haar studie Nederlands Recht af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1991 werkt zij bij VvAA rechtsbijstand. Daarvoor werkte zij drie jaar bij een middelgroot advocatenkantoor in Utrecht.
Overig: Een speciaal aandachtsgebied van Kristien betreft de beroepsgroepen in de gezondheidszorg, in het bijzonder van de medisch specialisten. Binnen dit gebied houdt Kristien zich bezig met advisering en juridische dienstverlening in brede zin. Denk aan het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg), zowel voor individuele beroepsbeoefenaars als voor samenwerkingsverbanden.
Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Kristien onder meer in individuele ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- en relatiebedingen en kwesties met betrekking tot ziekte en re-integratie.

E-mail: kristien.struwe@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Geschillen met zorginstellingen

1. mr. Katrijn van Berkum

mr. Katrijn van Berkum    Specialisme: Wet en regelgeving in de zorg, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen, conflicten met zorgverzekeraars (onder andere materiële controles, algemeen verbintenissenrecht, onroerendgoedrecht waaronder bouwrecht (administratief en civiel), appartementsrecht, koop en burenrecht.
Werkervaring: Katrijn was senior jurist bij de provincie Zuid-Holland en de vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen NVM. Projectontwikkeling en het aanbestedingsrecht waren belangrijke onderdelen in deze functie.
Overig: Katrijn geeft lezingen en workshops over wet- en regelgeving in de zorg en publiceert over onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn, waaronder materiële controles.

E-mail: katrijn.van.berkum@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. mr. drs. Cynthia van Glabbeek

Cynthia van Glabbeek | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht en andere geschillen in de gezondheidszorg, zoals maatschapsconflicten en conflicten met zorgverzekeraars, onder andere materiële controles
Werkervaring: Na voltooiing van haar studies Gezondheidswetenschappen en Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, werkte Cynthia zes jaar als advocaat bij een advocatenkantoor in Amsterdam. In 2013 trad zij als jurist bij VvAA in dienst.
Overig: Cynthia houdt zich naast arbeidsrecht met name bezig met de juridische problematiek van de zelfstandige (para)medicus, waaronder geschillen met ziekenhuizen en zorgverzekeraars, samenwerkingsgeschillen en dissociaties. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Cynthia onder meer in individuele ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- en relatiebedingen en kwesties met betrekking tot ziekte en re-integratie.

E-mail: cynthia.van.glabbeek@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. mr. Paul Hanrath

Paul Hanrath | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen en andere geschillen in de gezondheidszorg, zoals maatschapsconflicten en conflicten met zorgverzekeraars, onder andere materiële controles
Werkervaring: Na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit Leiden werd Paul Hanrath in 1992 advocaat bij een groot advocatenkantoor. Sinds 1997 is hij werkzaam bij VvAA rechtsbijstand.
Overig: Een speciaal aandachtsgebied van Paul betreft de beroepsgroepen in de gezondheidszorg, in het bijzonder van de medisch specialisten. Binnen dit gebied houdt Paul zich bezig met advisering en juridische dienstverlening in brede zin. Denk aan het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg), zowel voor individuele beroepsbeoefenaars als voor samenwerkingsverbanden. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Paul onder meer in individuele ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- en relatiebedingen en kwesties met betrekking tot ziekte en re-integratie.

E-mail: paul.hanrath@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. mr. Kristien Struwe

Kristien Struwe | VvAA    Specialisme: Arbeidsrecht, conflicten medisch specialisten onderling en met zorginstellingen en andere geschillen in de gezondheidszorg, zoals maatschapsconflicten en conflicten met zorgverzekeraars, onder andere materiële controles.
Werkervaring: Kristien rondde haar studie Nederlands Recht af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1991 werkt zij bij VvAA rechtsbijstand. Daarvoor werkte zij drie jaar bij een middelgroot advocatenkantoor in Utrecht.
Overig: Een speciaal aandachtsgebied van Kristien betreft de beroepsgroepen in de gezondheidszorg, in het bijzonder van de medisch specialisten. Binnen dit gebied houdt Kristien zich bezig met advisering en juridische dienstverlening in brede zin. Denk aan het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg), zowel voor individuele beroepsbeoefenaars als voor samenwerkingsverbanden.
Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Kristien onder meer in individuele ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- en relatiebedingen en kwesties met betrekking tot ziekte en re-integratie.

E-mail: kristien.struwe@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Bestemmingsplannen en bouwvergunningen

1. mr. Merel de Boer

Merel de Boer | VvAA    Specialisme: Onroerend goedrecht, waaronder bouwrecht (civiel), appartementsrecht, koop, burenrecht, verhaal van schade en algemeen verbintenissenrecht
Werkervaring: Merel is vanaf medio 2008 werkzaam bij VvAA rechtsbijstand. Voordat zij de overstap naar VvAA rechtsbijstand maakte was zij onder meer werkzaam als jurist bij Vereniging Eigen Huis.

E-mail: merel.de.boer@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. mr. Timo van Oosterhout

Timo Oosterhout | VvAA    Specialisme: Bestuurlijk gezondheidsrecht (herregistratie, procedures tegen IGZ, NZa etc). Algemeen bestuursrecht, WOB-procedures, omgevingsrecht, veterinair tuchtrecht (o.a. antibiotica), Wet- en regelgeving in de zorg, conflicten met zorgverzekeraars onder andere materiële controles
Werkervaring: Timo heeft een ruime werkervaring als advocaat én als manager in het bedrijfsleven. Vanaf 2009 legde hij zich bij VvAA rechtsbijstand vooral toe op het algemeen bestuursrecht. Vanaf begin 2012 werkt hij als advocaat in loondienst bij VvAA rechtsbijstand.
Overig: Timo geeft presentaties en schrijft artikelen op het gebied van zijn specialisaties.

E-mail: timo.van.oosterhout@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. mr. Onno Wilkens

Onno Wilkens | VvAA    Specialisme: Bestuursrecht, gespecialiseerd in omgevingsrecht/burenrecht en veterinair tuchtrecht
Werkervaring: Na zijn studie Nederlands recht voltooide Onno de makelaardij-o.g.-opleiding en volgde een specialisatiecursus ruimtelijke ordening. Hij werkte als jurist bij gemeente Soest, waar hij adviseur bouwvergunningen was. Voor de Provincie Utrecht was hij beleidsadviseur gemeentelijke ruimtelijke-ordeningsplannen en vertegenwoordigde hij de provincie bij Raad van State-procedures. Bij DAS rechtsbijstand was hij vervolgens jurist bestuursrecht.
Overig: Onno is lid van de Vereniging voor Bouwrecht.

E-mail: onno.wilkens@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Ondernemingsrecht in de zorg

1. mr. Sylvia van Amelsvoort


  Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, arbeidsrecht, medisch klacht- en tuchtrecht, ondernemingsrecht in de zorg en contractenrecht.
Werkervaring: Sylvia werkte na haar studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit als zorginkoper voor de sector Gehandicaptenzorg bij een zorgkantoor. Hierna maakte zij de overstap naar de afdeling Juridische dienstverlening bij VvAA. Vanaf 2012 werkt ze bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg.
Overig: Sylvia geeft presentaties over diverse thema's, waaronder medisch tuchtrecht.

E-mail: sylvia.van.amelsvoort@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. mr. Willemijn ten Kate

Willemijn ten Kate | VvAA    Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, contractenrecht en huurrecht bedrijfsruimte, ondernemingsrecht in de zorg, advisering en begeleiding bij samenwerkingsgeschillen.
Werkervaring: Willemijn studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie was zij onder andere werkzaam als bedrijfsjurist. In 2001 startte zij als jurist bij de afdeling Juridische dienstverlening van VvAA, vanaf 2010 bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg. Willemijn geeft juridisch advies aan zorgprofessionals en samenwerkingsverbanden in zowel de eerste als de tweede lijn, onder andere op gebied van gezondheids-, contracten- en huurrecht.
Overig: Willemijn verzorgt presentaties over bijvoorbeeld ondernemingsrecht  en medisch tuchtrecht.

E-mail: willemijn.ten.kate@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. mr. Arie Kreule

Arie Kreule | VvAA    Specialisme: Advisering en begeleiding bij samenwerkingsgeschillen, oprichten van zorginstellingen, overheidstoezicht (handhavend optreden door de IGZ en toezicht NZA) ondernemingsrecht in de zorg, contractenrecht, mededingingsrecht en fusies en overnames.
Werkervaring: Arie studeerde Nederlands Recht en Internationaal privaatrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en aan The University of Edinburgh. Hij was werkzaam bij Amro Bank, was vervolgens advocaat bij Boekel de Nerée en senior jurist bij de Stichting Rechtsbijstand Gezondheidszorg. In 1998 werd hij hoofd van de afdeling Juridische dienstverlening bij VvAA Groep, vanaf 2010 bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg, alwaar hij sinds 2014 werkzaam is als senior specialist ondernemingsrecht.  Arie geeft juridisch advies aan zorgprofessionals, (besturen van) samenwerkingsverbanden en zorginstellingen in zowel de eerste als de tweede lijn. Hij is onder andere goed ingevoerd in het gezondheids- en het contractenrecht, het mededingingsrecht en de Zorgbrede governancecode.
Overig: Arie geeft presentaties over diverse thema’s op het gebied van wet- en regelgeving in de zorg en is daarnaast docent mededingingsrecht bij de Academie voor Medisch Specialisten.

E-mail: arie.kreule@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. mr. Robert-Jan Peet

Robert-Jan Peet | VvAA    Specialisme: Wet- en regelgeving in de zorg, arbeidsrecht, medisch klacht- en tuchtrecht, ondernemingsrecht in de zorg, contractenrecht en huurrecht bedrijfsruimte.
Werkervaring: Robert-Jan Peet studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte onder meer als jurist en kandidaat-gerechtsdeurwaarder op een gerechtsdeurwaarderskantoor. Daarbij deed hij veel ervaring op in het proces-, beslag- en executierecht. In 1998 kwam hij in dienst bij  de afdeling Juridische dienstverlening van VvAA. Vanaf 2010 werkt hij bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg.
Overig: Robert-Jan verzorgt presentaties over bijvoorbeeld arbeidsrecht en medisch klacht- en tuchtrecht. Ook is hij docent arbeidsrecht bij de cursus Management in de gezondheidszorg.

E-mail: robert-jan.peet@vvaa.nl

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Contact

Neem contact met ons op:

Voordelen

 • Juridisch advies op maat
 • Advies gericht op voorkomen van geschillen
 • Juridische hulp zonder dekking van rechtsbijstandverzekering
Hieronder vindt u diverse documenten met meer informatie omtrent rechtsbijstand

Contact

Neem contact met ons op:

Alle voordelen op een rij

 • Ruim 90 jaar ervaring in verschillende beroepsgroepen
 • Groot beroepsgericht leden- en klantennetwerk
 • Accountants gespecialiseerd in de gezondheidszorg
 • Juristen gespecialiseerd in de gezondheidszorg
VvAA adviseur Sander van de Kragt VvAA

Juridische hulp nodig?

Vul online uw gegevens in en u ontvang binnen 5 werkdagen bericht.