Inloggen

Veelgestelde vragen

Juridisch advies en rechtsbijstand van VvAA Legal

Antwoorden op juridische vragen van onze leden

De vragen die onze leden al hebben gesteld aan de Juridische servicedesk hebben wij voor u verzameld in deze veelgestelde vragen met antwoorden, gerubriceerd op onderwerp.

Arbeidsrecht

1. Mag ik als werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?

Een werkgever kan niet zomaar en zonder instemming van de werknemer de arbeidsovereenkomst wijzigen. Tenzij in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat dit wel mag. Het doorvoeren van een eenzijdige wijziging kan ook alleen wanneer de werkgever daarbij zo’n zwaarwegend belang heeft dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken. Als de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding bevat, hoeft de werknemer een wijziging in principe niet te aanvaarden en zullen partijen overeenstemming moeten bereiken. De werknemer moet echter op redelijke voorstellen van de werkgever ingaan, tenzij aanvaarding redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik ben een concurrentiebeding aangegaan. Wat nu?

In principe dient u zich te houden aan het overeengekomen concurrentiebeding. Indien u het concurrentiebeding overtreedt, kunt u worden aangesproken op wanprestatie en kan - indien van toepassing - de boeteclausule worden ingeroepen. Het gaat zelfs zo ver dat uw nieuwe werkgever kan worden aangesproken op onrechtmatig gedrag vanwege misbruik van uw wanprestatie.

Niet elk concurrentiebeding is rechtsgeldig. Zo moet een concurrentiebeding altijd schriftelijk worden overeengekomen, dient het beding redelijk te zijn in die zin dat de werknemer door het concurrentiebeding niet onbillijk mag worden benadeeld en kan een concurrentiebeding voor arbeidsovereenkomsten vanaf januari 2015 in beginsel alleen worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is slechts toegestaan wanneer de werkgever schriftelijk motiveert dat sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen die een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Die motivering wordt door de rechter strikt getoetst. De rechtspraak op dit punt laat zien dat niet snel sprake is van een dergelijk zwaarwichtig bedrijfsbelang. Daarbij dient dat belang zowel bij het aangaan van het concurrentiebeding als op het moment dat de werkgever zich op het beding beroept, te bestaan. Als de gegeven motivering niet voldoet of niet overtuigend is, kan de rechter het concurrentiebeding vernietigen. Als er in het geheel geen motivering of verwijzing naar de zwaarwichtige bedrijfsbelangen is opgenomen, is het concurrentiebeding nietig.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Mijn werknemer functioneert niet en er dreigt een verstoorde arbeidsverhouding. Wat nu?

Buiten die gevallen dat u een werknemer nog in de proeftijd kunt ontslaan, dient u een gegronde reden voor ontslag te hebben. De kantonrechter kan de arbeidsrelatie bijvoorbeeld ontbinden wegens disfunctioneren. In geval van disfunctioneren dient er een dossier te zijn opgebouwd waarbij ook een verbetertraject is gevolgd. Het UWV kan toestemming verlenen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen. Bij bedrijfseconomische redenen is het van belang dat u onder andere kunt onderbouwen waarom die bedrijfseconomische redenen maken dat er werknemers ontslagen moeten worden, welke werknemers daarvoor in aanmerking komen (het zogenaamde afspiegelingsbeginsel) en dat u herplaatsingsinspanningen hebt verricht.

Daarnaast gebeurt het ook vaak dat een werkgever en werknemer samen tot een vaststellingsovereenkomst komen en met wederzijds goedvinden de arbeidsrelatie beëindigen. Bijvoorbeeld als de arbeidsrelatie verstoord is geraakt.

Als uw werknemer een grens heeft overschreden kan onder omstandigheden zelfs tot ontslag op staande voet worden overgegaan.

Indien u overweegt om uw werknemer te ontslaan, raadpleegt u dan tijdig een arbeidsrechtdeskundige van VvAA rechtsbijstand. U kunt dan samen met hem of haar bepalen hoe u dit zorgvuldig in gang kunt zetten.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Mijn werknemer heeft een contract voor onbepaalde tijd. Ik wil dit dienstverband beëindigen. Wat moet ik doen?

Buiten die gevallen dat u een werknemer nog in de proeftijd kunt ontslaan, dient u een gegronde reden voor ontslag te hebben. De kantonrechter kan de arbeidsrelatie bijvoorbeeld ontbinden wegens disfunctioneren. In geval van disfunctioneren dient er een dossier te zijn opgebouwd waarbij ook een verbetertraject is gevolgd. Het UWV kan toestemming verlenen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen. Bij bedrijfseconomische redenen is het van belang dat u onder andere kunt onderbouwen waarom die bedrijfseconomische redenen maken dat er werknemers ontslagen moeten worden, welke werknemers daarvoor in aanmerking komen (het zogenaamde afspiegelingsbeginsel) en dat u herplaatsingsinspanningen hebt verricht.

Daarnaast gebeurt het ook vaak dat een werkgever en werknemer samen tot een vaststellingsovereenkomst komen en met wederzijds goedvinden de arbeidsrelatie beëindigen. Bijvoorbeeld als de arbeidsrelatie verstoord is geraakt.

Als uw werknemer een grens heeft overschreden kan onder omstandigheden zelfs tot ontslag op staande voet worden overgegaan.

Indien u overweegt om uw werknemer te ontslaan, raadpleegt u dan tijdig een arbeidsrechtdeskundige van VvAA rechtsbijstand. U kunt dan samen met hem of haar bepalen hoe u dit zorgvuldig in gang kunt zetten.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wat te doen bij ziekmelding van mijn werknemer?

U dient zo spoedig mogelijk een bedrijfsarts en/of uw verzuimverzekeraar in te schakelen. De bedrijfsarts kan vervolgens na een afspraak of een telefonisch consult met uw werknemer de arbeidsongeschiktheid beoordelen. De bedrijfsarts zal u ook verder tijdens het re-integratietraject begeleiden. U en uw werknemer hebben beide re-integratieverplichtingen conform de Wet verbetering Poortwachter. U dient tijdens ziekte 104 weken loon door te betalen. Raadpleeg ook de eventueel geldende cao op richtlijnen bij ziekte.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Bestuursrecht

1. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is voornemens mijn inschrijving als specialist door te halen. Wat kan VvAA rechtsbijstand voor mij betekenen?

De jurist van VvAA Rechtsbijstand kan u bijstaan bij het opstellen van de zienswijzen tegen de voorgenomen doorhaling. Bovendien kan de jurist aanwezig zijn bij het zienswijzegesprek hierover.  Mogelijk kan op die wijze doorhaling in het register worden voorkomen. Daarnaast kan de jurist van  VvAA Rechtsbijstand als het besluit tot doorhaling wordt gehandhaafd u bijstaan bij een eventuele bezwaar of beroepsprocedure.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. De gemeente is voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen. Wat kan daartegen worden gedaan?

Wij zullen na de melding bij de gemeente informatie opvragen over het bestemmingsplan en na overleg met u bij de raad een zienswijze indienen. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan er bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Wij kunnen namens u bij de Afdeling een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening indienen en u vertegenwoordigen tijdens de zittingen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Als gevolg van een nieuw bestemmingsplan is de waarde van mijn woning verminderd. Kan ik bij de gemeente een planschadeverzoek indienen?

Een planschadeverzoek kunnen wij niet voor u  indienen, maar wij kunnen u daarbij wel helpen door  een planologische vergelijking  te maken en het verzoekschrift te controleren voor u het verstuurt. Nadat de gemeente een besluit heeft genomen op het planschadeverzoek kunnen wij  in overleg met u daartegen een bezwaarschrift indienen en namens u het woord voeren tijdens een zitting. Na de beslissing op bezwaar kunnen wij namens u een beroepschrift indienen bij de rechtbank en uiteindelijk hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de zittingen bij de rechtbank en de Afdeling kunnen wij het woord voeren namens u.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Ik ondervind ernstige geluidsoverlast van een nabijgelegen horecagelegenheid, wat kan ik hiertegen doen?

Wij kunnen voor u nagaan of de horecagelegenheid aan alle regels voldoet. Zo zal onder meer gekeken worden naar het onderliggend bestemmingsplan. Tevens wordt bezien of voldaan is aan de regels van het Activiteitenbesluit. Zo nodig, kan in overleg met een deskundige een geluidsmeting worden verricht. Gesteld dat overleg niet tot een oplossing leidt, kan wanneer er sprake is van een overtreding, tevens door de jurist een handhavingsverzoek bij de gemeente worden ingediend. Daarnaast kan de jurist een gerechtelijke procedure opstarten om een eind te maken aan de illegale geluidsoverlast.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. De gemeente heeft aan mijn buurman een omgevingsvergunning tot bouwen verleend, wat kan VvAA rechtsbijstand voor mij betekenen?

Na de melding winnen wij informatie in bij de gemeente over de verleende omgevingsvergunning. In overleg met u zal er tijdig bij de gemeente een bezwaarschrift worden ingediend, waarbij tevens nagegaan wordt of er een verzoek om voorlopige voorziening ingediend moet worden bij de rechtbank. Dit is alleen het geval als de vergunninghouder al gaat bouwen. Tijdens de hoorzittingen van de gemeente en de rechtbank zullen wij namens u  het woord voeren. Na de beslissing op bezwaar kunnen wij bij de rechtbank een beroepschrift indienen en daarna nog een hoger beroepschrift gericht tegen de uitspraak van de rechtbank, waarbij wij u kunnen vertegenwoordigen tijdens de zittingen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Bouw- en burenrecht

1. Welke afstand tot de perceelgrens van mijn buren moet ik aanhouden voor de beplanting van bomen en planten/struiken?

Een heg of heester mag in principe niet binnen 50 centimeter van de erfgrens staan. Voor een boom geldt een afstand van minimaal 2 meter tot de erfgrens. In een gemeentelijke verordening kunnen afwijkende bepalingen staan. Beplanting die te dicht bij de erfgrens staat doch niet boven een schutting uitkomt is toegestaan.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik heb last van overhangende takken van de buren. De buren doen hier niks aan. Wat kan ik doen?

U dient de buren met een schriftelijke sommatie een redelijke termijn te stellen om de overhangende takken alsnog tot de erfgrens te (laten) snoeien. Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven mag u daartoe zelf overgaan. Het is verstandig indien u die consequentie ook in de brief vermeldt. U dient zorgvuldig te (laten) snoeien, zodat er geen schade aan de betreffende plant of boom ontstaat. Houd u daarbij ook rekening met het snoeiseizoen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Hoe hoog mag een schutting zijn?

Een schutting mag in principe 2 meter hoog zijn, te meten vanaf het hoogst gelegen perceel. Aan de voorzijde van de woning, vanaf de rooilijn tot aan de stoep, bedraagt de toegestane hoogte doorgaans 1 meter.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. De buren hebben een stukje grond van mij in gebruik. Wanneer is er sprake van verjaring?

Als uw buren de grond krachtens een persoonlijke afspraak mogen gebruiken kan er nooit verjaring intreden. Het is dan wel erg belangrijk dat die afspraak kan worden bewezen en dus het liefst ook schriftelijk is vastgelegd. Daarbij is het verstandig te vermelden dat de gebruiker weet dat de grond uw eigendom is en dat hij verklaart dat hij nooit door verjaring enig recht zal kunnen verwerven. Indien er geen afspraak is gemaakt voor persoonlijk gebruik en de buren zich als bezitter gedragen, doordat zij die grond bijvoorbeeld met een hek van uw grond hebben afgescheiden, bestaat de kans dat u na 20 jaar uw eigendom niet meer met succes kunt terugvorderen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Ik heb een huis gekocht en na de oplevering ontdek ik een gebrek. Kan ik de verkoper aansprakelijk stellen?

Dat hangt ervan af. Er moet in ieder geval sprake zijn van een ernstige tekortkoming die het normale gebruik van de woning beperkt en waarop u voor de aankoop redelijkerwijze niet bedacht hoefde te zijn. Die kenbaarheid wordt door een aantal factoren bepaald zoals uiteraard in de  eerste plaats de zichtbaarheid en verder onder meer de ouderdom van de woning, de prijs, uw eigen deskundigheid en die van eventueel door u ingeschakelde derden ( aankoopkeuring ). Het is overigens belangrijk dat u na het ontdekken van een gebrek de verkoper zo spoedig mogelijk ( in ieder geval binnen 2 maanden ) daarvan op de hoogte stelt en hem de gelegenheid biedt om dit zelf te ( laten ) bekijken en aan u een voorstel te doen. In principe kunt u het gebrek dus nog niet zelf laten herstellen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Consumentenrecht

1. Ik heb via het Internet een aankoop gedaan, maar ik heb niets geleverd gekregen. Wat nu?

Een aankoop middels het internet wordt wel ‘koop op afstand’ genoemd. U kunt de verkoper aanmanen om na te komen.  De leverancier  is  in ieder geval wettelijk verplicht om binnen 30 dagen na de aankoop na te komen tenzij de vertraging hem niet is toe te rekenen.  Het verzuim staat dan vast zonder dat u een  ingebrekestelling hoeft te sturen.  De leverancier is verder  verplicht om zo spoedig mogelijk door te geven dat het product niet (meer) is te leveren en u heeft als  koper dan recht op kosteloze  teruggave van de koopprijs.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik heb een nieuwe auto gekocht, maar net buiten de garantietermijn gaat mijn motor kapot. Wat zijn mijn rechten?

In de wet is opgenomen dat de auto moet voldoen aan de eigenschappen die de koper redelijkerwijs mocht verwachten. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de term ‘technische levensduur’ c.q. de termijn  waarbinnen bepaalde  gebreken aan de auto  verwacht kunnen of mogen worden.  Afhankelijk van het soort gebrek kan worden vastgesteld of  de leverancier deze behoort te herstellen zonder kosten voor u. Een  motor behoort in het algemeen  langer mee te gaan dan  de aangeboden garantietermijn van bijvoorbeeld 2  jaar.  Dit is echter tevens afhankelijk van het kilometrage en de rijstijl.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik heb via het Internet een aankoop gedaan, maar ik wil het product toch niet hebben. Kan ik van de koop af?

Gedurende veertien dagen na ontvangst van het product heeft de koper het recht zonder opgaaf van reden de overeenkomst op afstand t e ontbinden. Dit geldt overigens ook voor aankopen via de telefoon (wanneer u iets over de telefoon koopt, geldt de overeenkomst voortaan pas wanneer deze schriftelijk of per email is bevestigd)  en aan de deur ( bij aankopen vanaf € 50,00). De verkoper kan de rechtstreekse kosten van het terugzenden in rekening brengen aan de koper. Ook hier heeft de koper recht op kosteloze teruggave van hetgeen hij aan de verkoper heeft betaald.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Ik heb vertraging gehad met mijn vlucht of mijn vlucht is door mijn vluchtmaatschappij geannuleerd. Heb ik recht op vergoeding?

Vlucht vertraagd  
Indien minimaal 3 uur of later op uw eindbestemming aankomt heeft u op basis van de Europese Verordening recht op een financiële vergoeding, tenzij er sprake is van overmacht. De regels van de Europese Verordening gelden alleen als u vliegt van een luchthaven in de Europese Unie of als u vliegt vanuit een land buiten de Europese Unie naar een luchthaven binnen de Europese Unie. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de €250 en €600 per passagier. De hoogte is afhankelijk van de lengte van de vlucht en de duur van de vertraging. De vergoedingen bedragen:
-    € 250 per passagier voor alle vluchten tot en met 1500 kilometer;
-    € 400 per passagier voor alle vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1500 km.
-    € 400 per passagier voor vluchten van of naar een land buiten de Europese Unie die tussen 1500 en 3500 km lang zijn.
-    € 600 per passagier voor alle vluchten van of naar een land buiten de Europese Unie van meer dan 3500 km.
U heeft geen recht op vergoeding als er sprake is van overmacht. Onder overmacht valt bijvoorbeeld: een wilde staking, terrorisme, dichte mist of hevige sneeuwval.

Vlucht geannuleerd
Als uw vlucht op het laatste moment wordt geannuleerd, dan moet u een andere vlucht naar dezelfde bestemming aangeboden krijgen. U kunt in dit geval ook kiezen voor een volledige terugbetaling van uw ticket. U heeft bij een annulering van uw vlucht recht op vergoeding op basis van de Europese Verordening, tenzij:
-    u tenminste 14 dagen voor vertrek op hoogte bent gesteld van de annulering;
-    u tussen 14 en 7 dagen voor vertrek op de hoogte bent gesteld van de annulering en uw nieuwe vlucht niet eerder vertrekt dan 2 uur voor de geplande vertrektijd en niet later dan 4 uur dan de geplande aankomsttijd aankomt;
-    u minder dan 7 dagen voor vertrek op de hoogte bent gesteld van de annulering en uw nieuwe vlucht niet eerder dan 1 uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u niet eerder dan 2 uur later dan de geplande aankomsttijd aankomt;
-    er sprake is van overmacht, zoals een wilde staking, terrorisme, dichte mist of hevige sneeuwval.

De regels van de Europese Verordening gelden alleen als u vliegt van een luchthaven in de Europese Unie of als u vliegt vanuit een land buiten de Europese Unie naar een luchthaven binnen de Europese Unie. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de lengte van de vlucht en de duur van de vertraging. De vergoedingen bedragen:
-    € 250 euro per passagier voor alle vluchten tot en met 1.500 kilometer. Indien u minder dan 2 uur later aankomt op uw eindbestemming, mag de luchtvaartmaatschappij deze vergoeding halveren;
-    € 400 euro per passagier voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km. Indien u minder dan 3 uur later aankomt op uw eindbestemming, mag de luchtvaartmaatschappij deze vergoeding halveren;
-    € 400 euro per passagier voor vluchten van of naar een land buiten de EU die tussen de 1500 en de 3500 kilometer zijn Indien u minder dan 3 uur later aankomt op uw eindbestemming, mag de luchtvaartmaatschappij deze vergoeding halveren;
-    € 600 per passagier voor alle vluchten van of naar een land buiten de EU van meer dan 3500 kilometer. Indien u minder dan 4 uur later aankomt op uw eindbestemming, mag de luchtvaartmaatschappij deze vergoeding halveren.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Ik heb een product gekocht , maar dit werkt niet naar behoren. Wat kan ik doen?

De verkoper is verplicht om een product te leveren dat ‘conform’   de te verwachten kwaliteit is,  mede gelet op de gedane mededelingen in de winkel of advertenties.  Indien het product niet naar behoren werkt dan kan de verkoper het daaraan  nog ontbrekende alsnog afleveren, het product zelf (laten) herstellen of (laten) vervangen binnen een redelijke termijn.  Indien de verkoper dit nalaat kunt u de koop ontbinden zodat het geleverde door u wordt teruggegeven en de verkoper u de koopprijs terugbetaalt.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Erfrecht

1. Op welke manieren kan ik een nalatenschap aanvaarden en is het mogelijk om, indien er veel schulden zijn, een nalatenschap te weigeren (verwerpen)?

In de wet is bepaald dat een erfgenaam de nalatenschap kan aanvaarden of verwerpen.  Aanvaarding kan zuiver geschieden of onder voorrecht van boedelbeschrijving ( beneficiair aanvaarden).

Zuivere aanvaarding: de erfgenaam treedt onder algemene titel in de rechten en verplichtingen met betrekking tot de vorderingen en de schulden van de erflater. De erfgenaam is dan ook in zijn privévermogen aansprakelijk. Voor minderjarige kinderen mag de erfenis overigens nooit zuiver aanvaard worden.

Beneficiair: de erfgenaam aanvaardt de erfenis en tegelijkertijd verwerpt hij/zij de erfenis als mocht blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn. De erfgenaam moet wel een verklaring afleggen bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in het arrondissementsgebied waar de overledene het laatst heeft gewoond. Dit kan door middel van een standaardformulier dat is op te vragen bij de  arrondissementsrechtbank. De hieraan verbonden kosten bedragen rond de € 100,00.

Verwerpen: U kunt een erfenis verwerpen om emotionele redenen, maar ook omdat de erflater te veel schulden heeft. Indien u de erfenis wenst te verwerpen dan dient u een verklaring af te leggen bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in het arrondissementsgebied waar de overledene het laatst heeft gewoond. Dit kan door middel van een standaardformulier dat is op te vragen bij de arrondissementsrechtbank. De hieraan verbonden kosten bedragen rond  de € 100,00. Het is van belang dat, als u de erfenis verwerpt, u er rekening mee dient te houden dat de overige erfgenamen dan voor de erfenis verantwoordelijk zijn. Indien u de nalatenschap verwerpt dan komen uw kinderen voor u in de plaats. Als u niet wenst dat uw kinderen de erfgenamen worden dan moet u ook voor uw kinderen de verwerping van de erfenis regelen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Kan een erfenis worden afgehandeld als er geen testament is?

Ja, als er geen testament is dan wijst de wet de erfgenamen aan. Tevens is in de wet geregeld hoe de verdeling van de nalatenschap tot stand komt. Een executeur dan wel vereffenaar is verplicht, wanneer erfgenamen onbekend zijn of hierover onzekerheid is, op basis van de wet, oproepingen te doen in veel gelezen dagbladen of de erfgenamen op te sporen door andere doelmatige middelen. Ook kan bijvoorbeeld de gemeente of een notaris verzocht worden om tot opsporing over te gaan.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Op welke sites kan ik informatie vinden hoe ik een nalatenschap kan afwikkelen?

U kunt informatie vinden op www.rijksoverheid.nl en www.notaris.nl. Daarnaast kunt u ook telefonisch contact opnemen met de notaristelefoon. De notaristelefoon kunt u op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur bereiken op 0900 346 93 93 (€ 0,80 ct./p.m.).

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wanneer kan VvAA rechtsbijstand iets voor mij betekenen?

Indien er een geschil ontstaat tussen erfgenamen en/of legatarissen over de verdeling van een nalatenschap, waarin u of de met u samenwonende echtgeno(o)t/partner volgens testament of als wettelijk erfgenaam gerechtigd bent.
In bepaalde gevallen kan VvAA rechtsbijstand u helaas niet bijstaan. U kunt de voorwaarden nagaan in artikel 13.6.b van de verzekeringsvoorwaarden rechtsbijstand.
Indien u niet zeker weet of uw kwestie onder de polisvoorwaarden valt dan kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met de Juridische Helpdesk.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wie regelt de afwikkeling en de verdeling van de nalatenschap en kan een nalatenschap worden verdeeld als een van de erfgenamen het niet eens is met de verdeling?

In beginsel zullen de erfgenamen samen de verdeling moeten regelen. Wanneer er een testament is opgemaakt is er in de meeste gevallen een executeur aangewezen. Deze executeur is belast met de afhandeling van de nalatenschap en kan hiervoor financieel worden gecompenseerd. De (overige) erfgenamen zullen in dat geval een Verklaring van erfrecht moeten tekenen om de executeur bevoegdheid te geven handelingen te verrichten. De reikwijdte van deze bevoegdheid kan verschillen en staat in de Verklaring van erfrecht gespecificeerd.  De erfgenamen zullen hier allemaal mee in moeten stemmen. Wanneer dit niet zo is zal de weigerende erfgenaam helaas in alle handelingen toestemming moeten worden gevraagd. Wanneer er discussie is over de verdeling van de nalatenschap kan de nalatenschap niet worden afgewikkeld. In dat geval kan mediation helpen om uit een dergelijke impasse te komen. Mediation wordt ook verzorgd door VvAA. Indien het juridische geschil, te weten het geschil omtrent de verdeling van de nalatenschap, onder de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering valt kunnen de kosten van mediation onder bepaalde voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen. U kunt daarover contact met ons opnemen. Mocht mediation geen oplossing bieden dan dient er een gerechtelijke procedure opgestart te worden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Geschillen binnen de maatschap

1. Een van de leden van de maatschap disfunctioneert. Kunnen wij de overeenkomst met dit lid opzeggen?

Dat hangt af van de inhoud van de maatschapsovereenkomst. Binnen een maatschap wordt de onvrijwillige beëindiging van de overeenkomst jegens één maat uitstoting genoemd. Het is alleen mogelijk de maatschap op te zeggen aan iemand, ofwel een maat uit te stoten, wanneer dit uitdrukkelijk in de maatschapsovereenkomst is geregeld. Dat is lang niet altijd het geval. Ook moet de overeenkomst de gronden voor de uitstoting noemen.
Uitstoting is niet hetzelfde als opzegging. Opzegging leidt over het algemeen tot het einde van een hele maatschap. De maatschap opzeggen om daarna verder te gaan met de andere maten is onrechtmatig bevonden door de rechter.
Het is altijd mogelijk om ontbinding van de maatschap via de rechter of via arbitrage te vorderen op grond van gewichtige redenen, maar dit is een langdurige route met onzekere uitkomst. Voordat het zover komt is het aan te raden om met behulp van een mediator tot een vrijwillige regeling zien te komen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Een van de leden van onze maatschap is arbeidsongeschikt, mogen wij een waarnemer inhuren en voor wiens kosten komt deze waarnemer?

In het maatschapscontract is geregeld wat de rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid zijn. Zo zal over het algemeen in de overeenkomst zijn geregeld dat de andere leden van samenwerkingsverband het zieke lid gedurende een beperkte periode waarnemen, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Na het verstrijken van deze periode kunnen de andere leden een waarnemer inhuren op kosten van het zieke lid, of kan een vast bedrag per dag worden ingehouden op het winstaandeel.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. In de maatschapsovereenkomst staat een concurrentiebeding. Kan ik daaraan worden gehouden?

Ja, in principe is dit wel het geval. Dit kan anders liggen als het concurrentiebeding te ruim is geformuleerd, zowel in tijdsduur als in geografische beperking. Een concurrentiebeding voor de duur van twee jaar die geldt voor het werkgebied van de maatschap/het ziekenhuis wordt als redelijk beschouwd. Een ruimer concurrentiebeding kan in strijd komen met het mededingingsrecht.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Geschillen met zorgverzekeraars

1. Mag een zorgverzekeraar uitbetaalde declaraties terugvorderen?

Als declaraties onverschuldigd zijn uitbetaald mag een zorgverzekeraar deze terugvorderen. De verjaringstermijn van een geldvordering bedraagt 5 jaar. Het is mogelijk om onderling een andere periode overeen te komen, bijvoorbeeld in een zorgcontract tussen u en de zorgverzekeraar.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat is een materiële controle?

Via een materiële controle toetsen zorgverzekeraars achteraf of de zorg rechtmatig en doelmatig is geleverd en of deze rechtmatig is gedeclareerd. De procedure  van een materiële controle is uitgewerkt in hoofdstuk 7 van de Regeling zorgverzekering en in het Protocol materiële controle, dat onderdeel van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens is.

De controle bestaat uit twee delen:
  • De rechtmatigheidscontrole: Is de in rekening gebrachte prestatie daadwerkelijk geleverd en op de juiste manier gedeclareerd?
  • De doelmatigheidscontrole: Was de geleverde prestatie gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde het meest aangewezen?
Ben ik verplicht om medewerking aan een materiële controle van een zorgverzekeraar te verlenen?
U moet medewerking aan een controle verlenen, als deze op de juiste manier wordt uitgevoerd. De juridische grondslag is te vinden in wet-– en regelgeving, waaronder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Zorgverzekeringswet (ZVW), het Besluit zorgverzekering, de Regeling Zorgverzekering en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.  

De zorgverzekeraar vraagt mij in het kader van een controle patiëntgegevens te verstrekken. Moet ik de patiënt eerst om toestemming vragen?
Ook zonder toestemming van de patiënt zou u verplicht kunnen zijn om zijn of haar gegevens te verstrekken. Bij een controle op patiëntniveau (een detailcontrole) moet een zorgverzekeraar wel kunnen onderbouwen waarom geen minder zware controlemiddelen kunnen worden toegepast. De zorgverzekeraar mag alleen persoonsgegevens inzien  wanneer met de al verzamelde gegevens nog steeds sprake is van een redelijk vermoeden van ondoelmatig of onrechtmatig handelen én dit vermoeden niet op een andere minder bezwarende manier kan worden geverifieerd. De inzage die u verleent mag niet verder gaan dan voor het onderzoeksdoel strikt noodzakelijk is.

Ik heb geen overeenkomst met een zorgverzekeraar gesloten, kan ik dan toch met een controle worden geconfronteerd?
Een zorgverzekeraar kan ook dan een controle bij u uitvoeren. Als er geen enkele contractuele relatie bestaat tussen u en de zorgverzekeraar, dus ook geen betaalrelatie, zal de zorgverzekeraar, wil zij patiëntgegevens verwerken, de patiënt wel eerst om toestemming moeten vragen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Huurrecht

1. Mag mijn verhuurder de huurprijs of servicekosten verhogen?

De huurprijs mag gewoonlijk één keer per jaar worden verhoogd (bij woonruimte: per 1 juli). U kunt dit veelal teruglezen in de huurovereenkomst. Bij huur van praktijkruimte is dit vaak opgenomen samen met  een indexeringsclausule (  jaarlijks percentage van het CBS ), waarbij deze verhoging niet gebonden is aan voornoemde datum van 1 juli.  Voor de servicekosten geldt ook dat een verhoging jaarlijks mogelijk is mits de verhuurder deze kosten kan specificeren. U kunt de specificaties van de servicekosten  opvragen bij de verhuurder.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik krijg mijn waarborgsom niet terug van mijn verhuurder. Wat nu?

U kunt de waarborgsom bij de verhuurder terugvragen en hem een uiterlijke termijn stellen om terug te betalen. Veelal wordt de borg echter verrekend met de kosten van herstel tot de oorspronkelijke huurstaat na de oplevering van het gehuurde. De huurder kan bij oplevering van het gehuurde de verhuurder per brief aanbieden om op zijn eigen kosten de geconstateerde gebreken te herstellen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Kan mijn verhuurder van mijn bedrijfsruimte de huur zomaar opzeggen?

In de gezondheidszorg wordt vaak praktijkruimte gehuurd. De huurbepalingen van dit soort huurruimte biedt weinig huurbescherming. Door de enkele opzegging van het gehuurde eindigt de huur. Wel kan de huurder , binnen twee maanden na het tijdstip waartegen de ontruiming is aangezegd , de ontruimingsbescherming inroepen.  De ontruimingsverplichting wordt dan geschorst en kan worden verlengd door de rechter. De rechter zal een belangenafweging maken waarbij de huurder moet aantonen dat zijn belangen door de ontruiming ernstiger worden geschaad dan die van de verhuurder.  De kans op toewijzing van de voornoemde termijn is niet heel groot zodat nadat is opgezegd de huurder  aantoonbare inspanningen moet doen om een andere praktijkruimte te vinden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud aan de huurwoning?

Als u woonruimte huurt, kunt u hiervoor bijlage 1 van het Besluit Kleine Herstellingen a. tot en met v. raadplegen. Lees meer

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Welke opzegtermijn geldt er voor de huurder en verhuurder van een praktijkruimte?

Als u de ruimte voor bepaalde tijd hebt gehuurd, kunt u in de huurovereenkomst vinden wat daarover is vastgelegd.
Als u voor onbepaalde tijd een praktijkruimte huurt, is de opzegtermijn afhankelijk van de periode waarover de huur betaald moet worden. Als u bijvoorbeeld de huur per maand moet betalen, is de opzegtermijn één maand en als u de huur per drie maanden moet betalen, is de opzegtermijn drie maanden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Letsel en verkeer

1. Mijn auto is beschadigd geraakt door een aanrijding, de tegenpartij is aansprakelijk. Wat moet ik doen om mijn schade te verhalen?

Indien uw auto casco/all risk verzekerd is, dient u contact op te nemen met uw autoverzekeraar. Deze zal de schade in behandeling nemen. Indien uw auto alleen WA of WA beperkt casco verzekerd is en u heeft een rechtsbijstand verzekering met rubriek A (verkeersrechtsbijstand motorrijtuigen), neemt u dan contact op met de Juridische Helpdesk. U kunt dan namelijk gebruik maken van afspraken met AAS Autoschadeherstel met een aantal belangrijke voordelen voor u. Wilt u naar een andere reparateur, dan vertellen wij u hoe te handelen. Mocht u onverhoopt geen rechtsbijstand verzekering hebben, dan adviseren wij u coulance halve hoe u zelf uw schade kunt verhalen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Gelden er bijzondere regels bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een fietser of voetganger?

Ja, fietsers en voetgangers worden op basis van artikel 185 van de Wegen Verkeers Wet in vergaande mate beschermd ten opzichte van de bestuurders van een motorrijtuig. Ook wanneer de fietser of voetganger een fout heeft gemaakt, is de kans groot dat de bestuurder van het motorrijtuig geheel of  minstens voor een deel aansprakelijk is.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik heb letsel opgelopen door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, moet ik mij melden bij mijn huisarts?

Ja, het is verstandig dit te doen. Uw huisarts zal e.e.a. noteren in uw medisch dossier omtrent het opgelopen letsel en die informatie kan belangrijk zijn om uw letselschade te verhalen. Wanneer u na het ongeval naar het ziekenhuis vervoerd bent, zal er informatie genoteerd worden in het medisch dossier in het ziekenhuis.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Mijn geparkeerde auto is aangereden door een onbekende tegenpartij. Kan ik mijn schade verhalen?

Wanneer duidelijk is dat de schade is veroorzaakt door een onbekend gebleven motorrijtuig, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Voorwaarden zijn dat u direct aangifte bij de politie aangifte hebt gedaan en dat u door middel van minstens één getuige kunt aantonen dat u de auto onbeschadigd geparkeerd hebt en dat u de auto later op dezelfde plek met schade heeft teruggevonden zonder dat er in de tussentijd met de auto gereden is. Het Waarborgfonds hanteert wel een eigen risico van € 250,-. Zie voor verdere informatie en het downloaden van formulieren de website van het waarborgfonds .

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Kan ik een auto huren gedurende de tijd dat mijn eigen auto gerepareerd wordt?

Ja, gedurende de reparatie kan een gelijkwaardige auto gehuurd worden. Indien er sprake is van een total loss schade dan worden in het algemeen 14 dagen autohuur vergoed. U moet er rekening mee houden dat verzekeraars in Nederland de huurkosten voor 75 % vergoeden. De aftrek van 25% houdt verband met besparing in verband met de stilstand van uw eigen auto. Brandstof kosten zijn niet verhaalbaar omdat u deze ook zou hebben met uw eigen auto. Wanneer uw auto casco/all-risk verzekerd is, informeert u dan eerst bij  de verzekeraar van uw auto. Vaak kent de auto verzekering een gunstige regeling inzake vervangend vervoer.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Medische beroepsgroepen

1. Een patiënt heeft zowel bij de klachtencommissie als bij het tuchtcollege een klacht tegen mij ingediend, mag dit?

Ja, een patiënt kan zelf beslissen op welke manier hij zijn onvrede kenbaar maakt. De verschillende instanties om te klagen sluiten elkaar niet uit en kunnen tegelijkertijd worden benaderd.

Op de website van de KNMG is meer informatie te vinden over bovengenoemde onderwerpen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Een patiënt is overleden en de nabestaanden vragen om een afschrift van het medisch dossier. Mag ik medische gegevens van de overleden patiënt verstrekken?

In beginsel mogen geen medische gegevens van een overleden patiënt verstrekt worden aan derden. Immers, het beroepsgeheim ‘reikt over het graf’. Er is echter een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de toestemming van de overleden patiënt verondersteld kan worden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Een patiënt vraagt om een afschrift van zijn medisch dossier, kan ik dit zonder problemen verstrekken?

Ja, een patiënt heeft op grond van zijn inzagerecht in principe het recht op een afschrift van zijn medisch dossier. Een uitzondering op het inzagerecht is die informatie in het dossier die over derden gaat en waarvan kennisneming door de patiënt schade toe kan brengen aan de privacy van deze derden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Mag ik, als een patiënt een tuchtklacht tegen mij heeft ingediend, nog contact opnemen met mijn patiënt, om bijvoorbeeld een gesprek aan te bieden?

Ja, een procedure hoeft hieraan niet in de weg te staan. Wel is het belangrijk om te bedenken hoe u het contact wilt gaan leggen en met welk doel. Wij helpen u hier graag bij.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Mag ik met toestemming van een patiënt medische informatie verstrekken aan de politie?

Ja, in principe kunt u met toestemming van de patiënt feitelijke medische gegevens verstrekken, echter u dient na te laten vragen van oordelende aard te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u de Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie van de KNMG raadplegen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Personen- en familierecht

1. Wat kunt u voor mij doen bij een echtscheiding?

Het personen- en familierecht valt binnen de polisvoorwaarden van de VvAA rechtsbijstandsverzekering. Conform de polisvoorwaarden heeft u recht op een eenmalig juridisch advies van VvAA Rechtsbijstand. Dit geldt dan ook voor echtscheiding. U kunt uw specifieke vragen aan VvAA Rechtsbijstand toesturen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Heb ik recht op pensioen van mijn ex-echtgenoot?

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding schrijft voor dat bij een scheiding het opgebouwde ouderdomspensioen wordt verdeeld. Beide partners hebben dus recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het is wel mogelijk dat partners in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant een andere verdeling afspreken. Het is van wezenlijk belang dat de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen ontvangen heeft.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Hoe werkt een echtscheidingsprocedure?

Een echtscheidingsprocedure kan op 2 manieren geregeld worden:
1) Als de partners het eens zijn over de scheiding dan kan in samenspraak met een advocaat een verzoekschrift worden opgesteld. In dit verzoekschrift staan naast het verzoek tot ontbinding van het huwelijk de  afspraken over de financiën, de zorg en opvoeding van de kinderen, alimentatie etc. Het verzoekschrift wordt vervolgens bij de rechtbank ingediend en de rechter zal  uiteindelijk de scheiding uitspreken en een oordeel geven over de bijkomende afspraken.

2) Het kan ook zo zijn dat de partners het niet eens worden over de bijkomende afspraken. Er zijn dan twee mogelijkheden om hieruit te komen. Ten eerste kan mediation een oplossing bieden. Vervolgens kan, indien mediation geen oplossing biedt of indien mediation niet aan de orde is, één van de partners een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De andere partner kan hier op reageren. Voor het indienen van een verzoekschrift of het reageren hierop is bijstand van een advocaat vereist. De rechter zal na beide partijen gehoord te hebben uitspraak doen over onder welke voorwaarden de scheiding geregeld zal worden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Patiënten- en medisch tuchtrecht

1. Mijn patiënt dreigt steeds met een tuchtklacht, maar dient deze telkens niet in. Kan ik op basis van dit gedrag de behandelingsovereenkomst beëindigen?

De Wet bepaalt dat de arts, behoudens gewichtige redenen, de behandelingsovereenkomst met de patiënt of diens vertegenwoordiger niet kan opzeggen. Het zwaarwegende belang van de gezondheid van de patiënt en diens afhankelijke positie ten opzichte van de arts staan niet toe, dat de hulpverlening aan de patiënt zomaar wordt beëindigd. Met andere woorden, de arts moet een gewichtige reden hebben om de behandelingsovereenkomst te kunnen beëindigen.
Het dreigen met het indienen van een klacht kán onder omstandigheden leiden tot een zodanige verstoring van de behandelrelatie, dat het de arts is toegestaan om de behandelingsovereenkomst op te zeggen.
Uiteraard is het aan de arts om, naar aanleiding van het dreigement, met patiënt in gesprek te gaan, om te beoordelen of er nog voldoende vertrouwen bestaat om verantwoorde zorg te verlenen. Als dat niet het geval is, moet de arts bij de opzegging de in de Richtlijn niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst genoemde zorgvuldigheidsvereisten in acht nemen, zoals het geven van een redelijke termijn om een andere arts te vinden en het waarborgen van de continuïteit van zorg.
Indien u de behandelingsovereenkomst met een patiënt wenst op te zeggen, is het verstandig om eerst overleg te plegen met een jurist. U kunt hiervoor contact opnemen met de Juridische Helpdesk.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Een patiënt vraagt om een afschrift van zijn medisch dossier, kan ik dit zonder problemen verstrekken?

Ja, een patiënt heeft op grond van zijn inzagerecht in principe het recht op een afschrift van zijn medisch dossier. Specialistenbrieven maken deel uit van het medisch dossier, persoonlijke werkaantekeningen niet. Op het inzagerecht en recht op afschrift bestaat één uitzondering: als de persoonlijke levenssfeer van een ander door inzage wordt geschaad, en diens belang een overwegend karakter heeft, wordt er geen inzage verleend en/of afschrift van (een deel van) het dossier verstrekt.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Een patiënt is overleden en de nabestaanden vragen om een afschrift van het medisch dossier. Mag ik medische gegevens van de overleden patiënt verstrekken?

Nee, hoofdregel is dat het beroepsgeheim niet eindigt na het overlijden van een patiënt. Uit de (tucht)rechtspraak blijkt dat ook na het intreden van de dood de arts verplicht is tot geheimhouding.
Er zijn evenwel uitzonderingen op de hoofdregel:
1)    De patiënt heeft bij leven toestemming gegeven;
2)    De toestemming van de patiënt kan worden verondersteld;
3)    Een wet verplicht tot gegevensverstrekking;
4)    De arts is in conflict van plichten;
5)    Er is een zwaarwegend belang.
De juristen van VvAA rechtsbijstand adviseren u graag of een van bovengenoemde uitzonderingen in uw specifieke situatie aan de orde is.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Mag ik medische informatie verstrekken aan de politie?

De hoofdregel is dat u het beroepsgeheim niet mag doorbreken. Waarheidsvinding door politie of justitie is dan ook geen reden om uw beroepsgeheim te schenden. U mag alleen uw beroepsgeheim doorbreken:
-    Met (veronderstelde) toestemming van de patiënt;
-    Als de wet u verplicht tot spreken (bv. wet op de lijkbezorging);
-    In een conflict van plichten: doorbreking/schending kan ernstig nadeel voor een ander of patiënt voorkomen.
Indien u het beroepsgeheim doorbreekt en/of indien u toestemming van de patiënt hebt, bent u er dan op bedacht dat u dient na te laten vragen van oordelende aard te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u de Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie van de KNMG raadplegen. Uiteraard kunt u voor advies ook contact opnemen met VvAA rechtsbijstand.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Welke informatie mogen gescheiden ouders over hun kinderen ontvangen?

Het is belangrijk om bij een verzoek om informatie eerst na te gaan of degene die om informatie verzoekt, het ouderlijk gezag draagt. De hoofdregel bij echtscheiding is dat beide ouders het ouderlijk gezag (co-ouderschap) behouden. Beide ouders hebben dan ook als wettelijk vertegenwoordiger volledig recht op medische informatie over hun kinderen tot 12 jaar. Een niet-gezagdragende ouder heeft slechts recht op algemene informatie over het kind. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar dienen zelf toestemming te geven voor het verstrekken van gegevens aan derden. Een kind van 16 heeft een eigen recht op geheimhouding. De met gezag belaste ouder ontvangt dan niet zonder meer informatie.
Er zijn uitzonderingen op bovenstaande hoofdregels; daarom is het belangrijk om bij twijfel contact op te nemen met VvAA rechtsbijstand.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Zzp-overeenkomsten

1. Er staat een concurrentie- en/of relatiebeding in de overeenkomst. Mag dat?

Er is geen wettelijk verbod op het opnemen van een concurrentie- of relatiebeding met een eventueel daaraan gekoppelde boete. Als een beding is overeengekomen, dan zijn partijen eraan gebonden, tenzij dat beding in de gegeven omstandigheden onredelijk is. Zo zal een concurrentiebeding waarin niet een bepaalde tijdsduur of een geografische locatie is opgenomen, sneller als onredelijk bezwarend worden aangemerkt.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik ben opdrachtgever: kan ik de overeenkomst beëindigen?

Wat in de overeenkomst staat, is leidend. Als niets in de overeenkomst is bepaald, dan geldt dat u als opdrachtgever de overeenkomst altijd kunt beëindigen, tenzij dat tot een onredelijke situatie leidt. Zelfs wanneer de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, kan de opdrachtgever tussentijds opzeggen, tenzij dit expliciet is uitgesloten. Afhankelijk van de omstandigheden, heeft de opdrachtnemer soms wel recht op een (korte) opzegtermijn of vergoeding van het gemiste inkomen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik ben opdrachtnemer: kan ik de overeenkomst beëindigen?

In tegenstelling tot de opdrachtgever, kunt u een overeenkomst voor bepaalde tijd alleen tussentijds beëindigen, als dit in de overeenkomst staat of als er gewichtige redenen voor beëindiging zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunt u beëindigen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Of, als daarover niets in de overeenkomst bepaald is, met inachtneming van een redelijk opzegtermijn. Wat redelijk is, hangt af van de specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld van de duur van de overeenkomst of de reden van beëindiging. Als de overeenkomt onzorgvuldig wordt beëindigd, kunt u aansprakelijk zijn voor de daardoor ontstane schade.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wat is een overeenkomst van opdracht?

Voorbeelden van overeenkomsten van opdracht zijn waarneemovereenkomsten, freelance overeenkomsten en overeenkomsten van praktijkmedewerking. Kenmerkend is dat er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en dat partijen veel vrijheid toekomt in de afspraken die zij maken. Vanwege de criteria van het fiscale ondernemerschap is het van belang met een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst te werken. Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg moet een zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst sluiten met een opdrachtnemer.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Juridisch advies en rechtsbijstand | VvAA

VvAA juridische servicedesk

Wilt u advies of antwoord op uw vraag? Belt u ons op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.