Fiscale eindejaarstips 2021

Man en vrouw die belastingaangifte doen

Fiscale tips voor uw privésituatie

1. Doe uw betalingen nog in 2021

Uw vermogen per 1 januari 2022 is bepalend voor de verschuldigde inkomstenbelasting in box 3. Hoe lager uw box 3-vermogen, hoe minder inkomstenbelasting u betaalt. Doe dus alle betalingen die u toch al moet doen, of op korte termijn van plan bent, nog voor het einde van dit jaar. Denk aan eventuele belastingschulden, een schenking of een forse aankoop als een auto.

 

2. Breng uw vermogen onder in een BV

Heeft u een groot vermogen in box 3, dan kunt u de belastingheffing verlagen door dit jaar vermogen vanuit box 3 in te brengen in een BV. Het ingebrachte vermogen behoort dan niet meer tot uw box 3-vermogen. De BV is vennootschapsbelasting verschuldigd over de behaalde resultaten in de BV. Bij dividenduitkeringen naar privé bent u inkomstenbelasting verschuldigd (box 2: 26,9%). Een belangrijk verschil met box 3 is dat in de BV enkel over de werkelijke rendementen geheven wordt. Het is daarom vooral voor spaartegoeden interessant om die in een BV onder te brengen.

 

3. Maak scholingskosten vóór 2022

De scholingsaftrek wordt per 1 januari 2022 afgeschaft. De scholingskosten die u dit jaar nog betaalt, kunt nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Uiteraard moet u dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de scholingsaftrek. De scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling: het STAP-budget. Vanaf 1 maart 2022 kan het STAP-budget worden aangevraagd bij het UWV. De maximale subsidie bedraagt € 1.000.

 

4. Schenk in 2021 nog fiscaal voordelig aan culturele instellingen

Wilt u in 2021 nog een schenking doen aan een goed doel? Dan is een schenking aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) fiscaal voordeliger dan een schenking aan een gewone ANBI. Een gift aan een culturele instelling levert een aftrekpost op van 125% van het geschonken bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is gemaximeerd op € 1.250.

 

5. Betaal uw lijfrentepremie nog in 2021

Heeft u een pensioengat? Dan is het afsluiten van een lijfrenteverzekering mogelijk een goede oplossing. De premies die u voor een lijfrenteverzekering betaalt, zijn binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. Die aftrek is in eerste instantie beperkt tot de zogeheten jaarruimte. De premie is aftrekbaar in het jaar van betaling. Zorg ervoor dat u de lijfrentepremie nog in 2021 betaalt.

 

6. Betaal tijdig rente bij schenking op papier aan uw kinderen

Deed u een schenking op papier aan een kind? Dan moet u over het schuldig erkende bedrag jaarlijks een rente van 6% aan uw kind te betalen. De rente dit jaar nog niet betaald? Doe dit uiterlijk op 31 december 2021.

 

7. Schenk nog dit jaar belastingvrij aan uw (klein)kinderen

In 2021 kunt u een bedrag van € 6.604 belastingvrij schenken aan uw kinderen. Dit bedrag geldt per kind. Ook kunt u een bedrag van € 3.244 belastingvrij aan uw kleinkinderen schenken. Deze vrijstellingen zijn voor 2021 eenmalig verhoogd met € 1.000. In 2022 zullen de vrijgestelde bedragen dan ook weer lager zijn. Nog geen gebruik gemaakt van deze vrijstellingen? Doe dat dan voor 1 januari 2022. Dit scheelt ook weer voor uw vermogensrendementsheffing, zie fiscale tip 1.

 

8. Bekijk of middeling van uw inkomen voordelig is

Heeft u in drie achtereenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten in box 1? Bepaal dan of middeling voor u voordelig is. Bij middeling wordt voor een periode van 3 jaar uitgegaan van uw gemiddelde inkomen. U krijgt belasting terug als dit een verschuldigde belasting oplevert van minimaal € 545 minder dan de door u betaalde inkomstenbelasting. Dien het verzoek binnen 36 maanden na de definitieve aanslag van het laatste belastingjaar in.

 

9. Trek belastingschuld in box 3 af voor te laat opgelegde voorlopige aanslag

Diende u uiterlijk acht weken voor het einde van dit jaar bij de Belastingdienst een verzoek in voor een voorlopige aanslag? Wanneer de Belastingdienst deze voorlopige aanslag niet oplegt vóór 1 januari 2022, kunt u het bedrag van de aanslag als schuld in box 3 opnemen.

Fiscale tips voor uw zakelijke situatie

1. Investeer bewust voor of na de jaarwisseling

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kunt u in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Heeft u in 2021 investeringen gedaan voor meer dan € 2.400 en voor minder dan € 328.721? Dan hebt u recht op KIA. De KIA levert het meest op als u in 2021 tussen een bedrag van € 59.170 en € 109.574 heeft geïnvesteerd. De KIA bedraagt dan € 16.568. Daarom is het afhankelijk van de situatie gunstig voorgenomen investeringen nog dit jaar te doen of deze juist uit te stellen tot volgend jaar. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat in aanmerking komt voor de milieu-investeringsaftrek of de energie-investeringsaftrek, vergeet dan niet een tijdige melding (binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst) te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

2. Controleer of u voldoet aan het urencriterium

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek (€ 6.670) moet u voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Dit houdt in dat u ten minste 1.225 uren per jaar besteedt aan uw onderneming. Bij twijfel kan de inspecteur u vragen de gewerkte uren te onderbouwen. Zorg dat u een urenregistratie heeft waaruit blijkt dat u aan het urencriterium voldoet. Dit jaar zijn er versoepelde eisen in verband met de coronacrisis. De Belastingdienst gaat er van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 vanuit dat u minimaal 24 uren per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk deed.

 

3. Stel verkoop bedrijfsmiddel uit

Heeft u in 2017 de investeringsaftrek toegepast? En bent u van plan het bedrijfsmiddel weer te verkopen? Dan krijgt u wellicht te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit is een bijtelling bij de winst waardoor u een deel van de eerder toegepaste investeringsaftrek weer terug moet betalen. Overweeg in dat geval of u de verkoop van het bedrijfsmiddel kunt uitstellen tot 2022. U valt dan buiten de vijfjaarstermijn en voorkomt daarmee desinvesteringsbijtelling.

 

4. Profiteer van de fiscale voordelen van een meewerkend partner

Werkt uw partner mee in uw onderneming? Bepaal dan hoe u omgaat met een beloning voor de arbeid van uw partner. Daarvoor heeft u onder meer drie mogelijkheden:

Pas de meewerkaftrek toe. Dit is een aftrekpost ter grootte van een percentage van de winst. Het te hanteren percentage is afhankelijk van het aantal uren dat uw partner meewerkt in uw onderneming. Uw partner moet ten minste 525 uur hebben meegewerkt in uw onderneming. Geef uw partner een arbeidsbeloning. De arbeidsbeloning is voor u aftrekbaar en bij uw partner belast. De beloning moet ten minste € 5.000,- te bedragen. Laat uw partner toetreden tot uw onderneming. Uw partner kan dan mogelijk gebruikmaken van de fiscale ondernemersfaciliteiten.

 

5. Overweeg om een BV op te richten

De komende jaren gaat het tarief in de vennootschapsbelasting omlaag. Voor winsten tot € 395.000 bedraagt het tarief 15% in 2022. Met de verlaging van de zelfstandigenaftrek kan het ook bij lagere winsten voordeliger zijn om uw onderneming in de vorm van een BV te drijven.

 

6. Overweeg een dividenduitkering uit te stellen tot 2022

Bent u van plan nog dit jaar een dividenduitkering te doen, bijvoorbeeld om uw rekening-courantschuld bij de BV af te lossen? Dan kan het voordelig zijn de dividenduitkering uit te stellen tot na 1 januari 2022. Als gevolg van een dividenduitkering zal uw box 3-vermogen toenemen. Door de dividenduitkering uit te stellen tot na 1 januari 2022 voorkomt u dat het dividend voor de box 3-heffing over 2022 wordt meegenomen.

 

7. Schaf in 2021 nog een elektrische auto aan

Bent u van plan om een nieuwe elektrische auto aan te schaffen? Dan kunt u dat het beste in 2021 doen. Vanaf volgend jaar gaat de bijtelling voor privégebruik van een elektrische auto namelijk omhoog van 12% naar 16% voor zover de cataloguswaarde niet meer bedraagt dan € 35.000. Boven dit bedrag (nu nog € 40.000) blijft het bijtellingspercentage 22%. Koopt u de auto nog dit jaar, dan mag u gedurende zestig maanden de huidige percentages blijven toepassen. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de ‘datum van eerste toelating’. Voor de aanschaf van de elektrische auto kunt u in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) mits u een tijdige melding (binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst) doet bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

8. Maak gebruik van verhoogde vrije ruimte

In verband met de coronacrisis is de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) dit jaar extra verruimd van 1,7% tot 3% over een fiscale loonsom tot € 400.000. Voor zover het fiscaal loon meer bedraagt dan € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,18%. Deze verruiming levert u maximaal € 5.200 extra vrije ruimte op. Kijk dus of u als werkgever nog ruimte heeft om een onbelast extraatje te geven aan uw werknemers. In 2022 wordt het percentage van 3% verlaagd tot 1,7%.

 

9. Voorkom dat u belastingrente moet betalen

Weet u dat u dit jaar meer winst heeft gemaakt en is daarmee in de voorlopige aanslag van 2021 nog geen rekening gehouden? Dan kan het verstandig zijn een wijziging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Daarmee voorkomt u dat u veel belastingrente moet betalen.