Salarisflits juli 2015

Aanpassing minimumloon

Met ingang van 1 juli 2015 is het wettelijk minimum(jeugd)loon met 0,4% verhoogd. De volgende bruto bedragen gelden:

Leeftijd
  Per maand
23 jaar    € 1.507,80 
22 jaar
  € 1.281,65 
21 jaar
  € 1.093,15 
20 jaar
  €    927,30 
19 jaar
  €    791,60 
18 jaar
  €    686,05 
17 jaar
  €    595,60 
16 jaar
  €    520,20 
15 jaar
  €    452,35 

Leerlingkosten

Bespaar tot € 2.700,- op de kosten van uw leerling!

Als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van medewerkers die een mbo-opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), hebt u mogelijk recht op de subsidieregeling praktijkleren. De subsidie per leerplaats is maximaal € 2.700,- op jaarbasis. De aanvraag over de periode 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015 kunt u tot 15 september van dit jaar indienen. Dit is alleen mogelijk via eHerkenning, een digitaal portaal van de overheid. U moet daarvoor wel een licentie aanschaffen. Beschikt u niet over een eHerkenning-account of doet u de aanvraag liever niet zelf? Dan kunnen wij de aanvraag ook voor u verzorgen via ons eigen account. Dit kost per medewerker € 75,- exclusief BTW. Stuurt u in dat geval de praktijkleerovereenkomst, die u samen met uw medewerker en het opleidingsinstituut opstelde, naar ons toe.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat er bij een subsidieaanvraag vanuit dat u een aantal zaken administreert:

 • aanwezigheid van uw BBL-leerling;
 • de voortgang van uw leerling door bijvoorbeeld een werkboek, gespreks- of beoordelingsverslagen;
 • wie, wanneer en welke begeleidingsactiviteiten deed.

Informatie en vragen

U vindt hier uitgebreide informatie. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Danny Prins van de afdeling Salaris- en werkgeversadviseurs via 030 68 66 420.

Premiekorting

Premiekorting jong personeel per 1 juli 2015 verruimd

De tijdelijke subsidieregeling van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 voor het in dienst nemen van jong personeel is verruimd en in de laatste helft van dit jaar al van toepassing voor dienstverbanden vanaf 24 uur per week.

Voorwaarden

De overige voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen zijn gelijk gebleven:

 • de duur van de arbeidsovereenkomst is tenminste zes maanden;
 • het moet gaan om een medewerker in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangt;
 • er is sprake van maximaal 2 jaar premiekorting van € 3.500,- per jaar;
 • de regeling eindigt op 31 december 2017.

Maakt u gebruik van deze premiekorting, bewaart u bij uw salarisadministratie dan de volgende documenten:

 • de arbeidsovereenkomst;
 • een verklaring van het UWV of de gemeente waaruit blijkt dat de medewerker recht had op een WW- of bijstandsuitkering vóór aanvang van de dienstbetrekking.

Verwerking premiekorting

Wanneer u personeel in dienst hebt of krijgt dat voor deze subsidie in aanmerking komt, stuurt u ons dan de genoemde documenten. Na ontvangst passen wij de premiekorting maandelijks toe in de aangifte loonheffingen.

Arbeidsrecht

Belangrijke wijzigingen arbeidsrecht

Per 1 januari 2015 is een aantal wijzigingen in de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden:
 • Het is niet meer toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor de duur van maximaal zes maanden een proeftijd op te nemen.
 • In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag u alleen nog een concurrentiebeding afspreken als er sprake is van een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang’.
 • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer moet u uw medewerker uiterlijk een maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk laten weten of en zo ja onder welke voorwaarden u de overeenkomst wilt verlengen. U kunt de aanzegging ook al opnemen in de arbeidsovereenkomst zelf
Per 1 juli 2015 zijn aanvullende wijzigingen in werking getreden, namelijk:
 • Medewerkers krijgen eerder een vast dienstverband. Gaat u met een medewerker meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan, zonder onderbreking van een termijn van tenminste zes maanden?  Dan ontstaat na een periode van twee jaar of bij een vierde arbeidsovereenkomst een vast dienstverband.
 • Ook het ontslagrecht verandert wezenlijk. Zo gaat UWV een belangrijkere rol spelen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en loopt ontslag om persoonlijke redenen altijd via de kantonrechter.
 • U bent een transitievergoeding aan de medewerker verschuldigd wanneer u na twee jaar het dienstverband niet verder wilt voortzetten. De hoogte van deze vergoeding is onder andere afhankelijk van het salaris en de arbeidsduur. U bent geen vergoeding verschuldigd als uw medewerker jonger is dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur werkt.

Kinderbijslag en vakantiewerk

In 2015 mogen thuiswonende kinderen van 16 en 17 jaar in de maanden juli, augustus en september in totaal € 1.300,- netto bijverdienen zonder dat dit invloed heeft op de kinderbijslag. Zijn de inkomsten uit vakantiewerk hoger dan € 1.300,- netto, dan wordt bij de beoordeling van de de hoogte van de kinderbijslag  alleen rekening gehouden met het extra verdiende bedrag. Voor thuiswonende kinderen jonger dan 16 jaar geldt geen maximum voor verdiensten uit vakantiewerk.